Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pszczółki
Pomorska 18
83-032 Pszczółki
powiat: gdański
urzad@pszczolki.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Pszczółki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej lub adaptacji projektu typowego dla budowy budynku usługowego w miejscowości Ostrowite (obiektu świetlicy wiejskiej).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej (wraz z kompletem uzgodnień), kosztorysem inwestorskim z przedmiarem, specyfikacją wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę budynku usługowego na działce nr 433 w miejscowości Ostrowite, gmina Pszczółki.
Opracowanie dokumentacji obejmuje:
- wykonanie projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę (w tym mapę do celów projektowych);
- wykonanie branżowych projektów wykonawczych;
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- wykonanie przedmiarów robót;
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów;
- wykonanie wizualizacji projektu w wersji papierowej oraz elektronicznej (.jpeg, .pdf);
- uzyskanie pozwolenia na budowę.
2. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie budynku usługowego w celu świadczenia usług dla mieszkańców, tj. organizacja imprez okolicznościowych, spotkań, warsztatów, szkoleń, wydarzeń i zajęć rekreacyjno-sportowych, itd.
- powierzchnia użytkowa ok. 180 m2,
- niezbędne pomieszczenia: sala główna ok. 80 m2, zaplecze kuchenne, toaleta dla kobiet, toaleta dla mężczyzn, toaleta dla osób niepełnosprawnych, prysznic, szatnia, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie pomocnicze/socjalne/biurowe ok. 20 m2,
- wartość realizacji gotowego obiektu ok. 800.000 zł brutto,
- ogrzewanie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, np. elektryczne z wykorzystaniem fotowoltaiki, lub pompy ciepła,
- zagospodarowanie terenu przyległego wraz z dojściami, dojazdem i miejscami postojowymi, w tym wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych,
- należy zaprojektować niezbędne przyłącza w tym elektryczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
- należy uwzględnić zagospodarowanie wód opadowych z dachu i terenu utwardzonego na terenie działki,
- obiekt powinien zostać zaprojektowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- dopuszcza się wprowadzenie zmian do powyższych założeń funkcjonalno-użytkowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza wykonanie adaptacji gotowego projektu obiektu usługowego - świetlicy, po uzyskaniu zgody Zmawiającego na wykorzystanie konkretnego projektu.
3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z:
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwałą nr II/25/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, Gmina Pszczółki, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 68 poz. 996 z dnia 26 marca 2010 r.
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.),
- innymi obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).
5. Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu, w tym obligatoryjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów i uzgodnień w tym między innymi mapy do celów projektowych.
7. Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię.
8. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących formach oraz liczbie egzemplarzy:
a) dokumentacja projektowa - 5 egzemplarzy w wersji papierowej,
b) pozostałe opracowania - 2 egzemplarze w wersji papierowej.
c) wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formacie PDF i plików źródłowych, rysunki - w formacie dwg, kosztorysy - w formacie .ath.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych, a także do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz projektów wykonawczych przed ich odbiorem.
11. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji objętych przedmiotem zamówienia, w tym w wersji elektronicznej do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorski w okresie udzielonej gwarancji. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie objęte osobną umową.
12. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie ,,o parametrach wyższych lub równoważnych". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.
13. Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
14. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
16. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132132, ZPZ.271.1.20.2021.EK/AG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a0fed65-4fb2-4681-8fda-c90c6498d651
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a0fed65-4fb2-4681-8fda-c90c6498d651
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki Urzędu Gminy w Pszczółkach: /2204062/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej: urzad@pszczolki.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a0fed65-4fb2-4681-8fda-c90c6498d651
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem przedmiotowego postępowania - ZPZ.271.1.20.2021.EK/AG.
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2. adres email.
Szczegółowe informacje w Części I - pkt 8.8. i 11 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający tj. Gmina Pszczółki z siedzibą: 83-032 Pszczółki, Ul. Pomorska 18 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,,RODO", informuję, że:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pszczółki z siedzibą: 83-032 Pszczółki, Ul. Pomorska 18 reprezentowana przez Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka;
* w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPZ.271.1.20.2021.EK/AG pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite".
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 52 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa PZP";
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
*nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a0fed65-4fb2-4681-8fda-c90c6498d651

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPZ.271.1.20.2021.EK/AG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej lub adaptacji projektu typowego dla budowy budynku usługowego w miejscowości Ostrowite (obiektu świetlicy wiejskiej).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej (wraz z kompletem uzgodnień), kosztorysem inwestorskim z przedmiarem, specyfikacją wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę budynku usługowego na działce nr 433 w miejscowości Ostrowite, gmina Pszczółki.
Opracowanie dokumentacji obejmuje:
- wykonanie projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę (w tym mapę do celów projektowych);
- wykonanie branżowych projektów wykonawczych;
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- wykonanie przedmiarów robót;
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów;
- wykonanie wizualizacji projektu w wersji papierowej oraz elektronicznej (.jpeg, .pdf);
- uzyskanie pozwolenia na budowę.
2. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie budynku usługowego w celu świadczenia usług dla mieszkańców, tj. organizacja imprez okolicznościowych, spotkań, warsztatów, szkoleń, wydarzeń i zajęć rekreacyjno-sportowych, itd.
- powierzchnia użytkowa ok. 180 m2,
- niezbędne pomieszczenia: sala główna ok. 80 m2, zaplecze kuchenne, toaleta dla kobiet, toaleta dla mężczyzn, toaleta dla osób niepełnosprawnych, prysznic, szatnia, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie pomocnicze/socjalne/biurowe ok. 20 m2,
- wartość realizacji gotowego obiektu ok. 800.000 zł brutto,
- ogrzewanie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, np. elektryczne z wykorzystaniem fotowoltaiki, lub pompy ciepła,
- zagospodarowanie terenu przyległego wraz z dojściami, dojazdem i miejscami postojowymi, w tym wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych,
- należy zaprojektować niezbędne przyłącza w tym elektryczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
- należy uwzględnić zagospodarowanie wód opadowych z dachu i terenu utwardzonego na terenie działki,
- obiekt powinien zostać zaprojektowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- dopuszcza się wprowadzenie zmian do powyższych założeń funkcjonalno-użytkowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza wykonanie adaptacji gotowego projektu obiektu usługowego - świetlicy, po uzyskaniu zgody Zmawiającego na wykorzystanie konkretnego projektu.
3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z:
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwałą nr II/25/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, Gmina Pszczółki, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 68 poz. 996 z dnia 26 marca 2010 r.
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.),
- innymi obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).
5. Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu, w tym obligatoryjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów i uzgodnień w tym między innymi mapy do celów projektowych.
7. Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię.
8. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących formach oraz liczbie egzemplarzy:
a) dokumentacja projektowa - 5 egzemplarzy w wersji papierowej,
b) pozostałe opracowania - 2 egzemplarze w wersji papierowej.
c) wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formacie PDF i plików źródłowych, rysunki - w formacie dwg, kosztorysy - w formacie .ath.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych, a także do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz projektów wykonawczych przed ich odbiorem.
11. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji objętych przedmiotem zamówienia, w tym w wersji elektronicznej do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorski w okresie udzielonej gwarancji. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie objęte osobną umową.
12. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie ,,o parametrach wyższych lub równoważnych". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.
13. Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
14. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
16. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) kryterium 1:
Cena - 60% (max. 60 pkt)
Cena oferty jest ceną brutto.
2) kryterium 2:
Doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 40% (max. 40 pkt).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy obiektu usługowego lub budynku użyteczności publicznej o powierzchni minimum 150 m2;
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi osobami:
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada doświadczenie w projektowaniu w zakresie budowy obiektu usługowego lub budynku użyteczności publicznej o powierzchni minimum 150 m2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach wskazanych w Części III SWZ - § 13.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) kryterium 1:
Cena - 60% (max. 60 pkt)
Cena oferty jest ceną brutto.
2) kryterium 2:
Doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 40% (max. 40 pkt).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.