Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa o strefę wejścia i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz...

Przedmiot:

Rozbudowa o strefę wejścia i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z przebudową dla potrzeb hostelu

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZĘSTOCHOWIE
Aleja Armii Krajowej 1/3
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
34 372 36 00
sekretariat@ssm.czest.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490210
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 34 372 36 00
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest:
o rozbudowa części budynku usługowego o strefę wejścia: wiatrołap i windę w celu wyeliminowania barier architektonicznych w budynku,
o zmiana sposobu użytkowania części piwnic, części parteru i całości pierwszego piętra części budynku wraz z niezbędną przebudową dla potrzeb hostelu do 33 miejsc noclegowych z częścią biurową,
o realizacja obiektów infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania budynku oraz elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach terenu inwestycji,

Przedmiotem realizacji jest rozbudowa budynku usługowego, w którym obecnie funkcjonują trzy lokale usługowe. Rozbudowa polegać będzie na:
o pogłębieniu piwnic wraz z niezbędnymi przesunięciami znajdujących się tam instalacji tak, aby w powstałym pomieszczeniu funkcjonowała sala konferencyjna,
o rozbudowie strefy wejścia o wiatrołap i windę,
o dostosowaniu budynku do potrzeb hostelu tj. wymiana okien wyburzenie części ścian wewnętrznych, nowa aranżacja przestrzeni z wykonaniem łazienek, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacja klimatyzacja, gaz, inst. Teletechniczne,
o wykonanie tarasu dachowego.
W rezultacie realizacji inwestycji powstanie lokal z przeznaczeniem na hostel z 33 miejscami noclegowymi i salą konferencyjną w piwnicy.

CPV: 45262520-2, 45111200-0, 45261100-5, 45261210-9, 45262300-4, 45262310-7, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9-, 45331000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00132196, 3/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ssm.czest
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/ssm.czest
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta,
wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (szczegóły na stronie internetowej: www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).Szczegóły
dot. wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji znajdują się w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Częstochowie;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: sekretariat@ssm.czest.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy Śródmiejskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Częstochowie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490210
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-30 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ssm.czest

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: Czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 310, 836 i 1572, ze zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
Zamawiającego: nr rach.: 26 1020 1664 0000 3702 0019 7913 z dopiskiem: ,,Wadium w procedurze podstawowej: Hostel ".
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej w pkt. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonych jako ostateczny termin składania ofert).
6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust 7 pkt. 2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W treści dokumentu wadialnego musi się znajdować nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wypłaty na rzecz Zamawiającego, na jego pierwsze pisemne żądanie, pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 98 ust. 6).
8. W przypadku wnoszenia wadium w postaci elektronicznego oryginału dokumentu
wadialnego, Wykonawca wnosi dokument w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu, tj. w formatach dopuszczonych przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml. Wadium musi
zostać dostarczone do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium
może być dostarczone wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku). Jeżeli wykonawca przesyła wadium poza ofertą, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, winno być ono oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium we wskazanym terminie, we wskazanej
wysokości, na wymagany okres, wniesie w sposób nieprawidłowy, wniesie w nieprawidłowej postaci lub złoży wniosek o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy, zostanie odrzucona. (art. 226 ust.1 pkt. 14)
10. Zasady wnoszenia, przechowywania, okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego
zatrzymania oraz zasady zaliczania wadium na poczet należytego wykonania umowy określa Ustawa. (art. 97, art. 98 i art. 450 ust.4)
11. Jeśli Wykonawca nie wskaże w formularzu OFERTA numeru konta bakowego, na które
należy zwrócić wadium, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wadium zostanie
zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego.
12. Zamawiający zwróci wadium, wniesione w formie innej niż pieniężna, na adres poczty
elektronicznej do korespondencji, wskazany przez Wykonawcę w formularzu OFERTA,
chyba że Wykonawca wskaże w tym formularzu inny adres poczty elektronicznej,
dedykowany do zwrotu dokumentu wadialnego
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest:
o rozbudowa części budynku usługowego o strefę wejścia: wiatrołap i windę w celu wyeliminowania barier architektonicznych w budynku,
o zmiana sposobu użytkowania części piwnic, części parteru i całości pierwszego piętra części budynku wraz z niezbędną przebudową dla potrzeb hostelu do 33 miejsc noclegowych z częścią biurową,
o realizacja obiektów infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania budynku oraz elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach terenu inwestycji,

Przedmiotem realizacji jest rozbudowa budynku usługowego, w którym obecnie funkcjonują trzy lokale usługowe. Rozbudowa polegać będzie na:
o pogłębieniu piwnic wraz z niezbędnymi przesunięciami znajdujących się tam instalacji tak, aby w powstałym pomieszczeniu funkcjonowała sala konferencyjna,
o rozbudowie strefy wejścia o wiatrołap i windę,
o dostosowaniu budynku do potrzeb hostelu tj. wymiana okien wyburzenie części ścian wewnętrznych, nowa aranżacja przestrzeni z wykonaniem łazienek, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacja klimatyzacja, gaz, inst. Teletechniczne,
o wykonanie tarasu dachowego.
W rezultacie realizacji inwestycji powstanie lokal z przeznaczeniem na hostel z 33 miejscami noclegowymi i salą konferencyjną w piwnicy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45262520-2 - Roboty murowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dysponowanie polisą odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1 Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, polegającego na zakończeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
- trzech robót budowlanych wielobranżowych realizowane w budynkach mieszkalnych lub usługowo-chandlowych o wartości robót co najmniej 4.000.000,00 zł brutto każda.
Za roboty wielobranżowe uznaje się roboty których zakres zawiera łącznie przynajmniej trzy z przedstawionych poniżej robót: roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne, zagospodarowanie terenu, wymiana windy, docieplenie budynku itp.
Uwaga: warunek jest niepodzielny w przypadku składania oferty poprzez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane."
2.2. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2.3. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót instalacyjnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne.
2.3. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne.

UWAGA:
Kierownik budowy i kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220). w okresie prowadził przynajmniej 1 robotę
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzpb) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego.
2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 5;
3. Wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ .
UWAGA:
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów, o których mowa w punkcie 10.3 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: Czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 310, 836 i 1572, ze zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
Zamawiającego: nr rach.: 26 1020 1664 0000 3702 0019 7913 z dopiskiem: ,,Wadium w procedurze podstawowej: Hostel ".
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej w pkt. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonych jako ostateczny termin składania ofert).
6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust 7 pkt. 2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W treści dokumentu wadialnego musi się znajdować nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wypłaty na rzecz Zamawiającego, na jego pierwsze pisemne żądanie, pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 98 ust. 6).
8. W przypadku wnoszenia wadium w postaci elektronicznego oryginału dokumentu
wadialnego, Wykonawca wnosi dokument w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu, tj. w formatach dopuszczonych przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml. Wadium musi
zostać dostarczone do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium
może być dostarczone wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku). Jeżeli wykonawca przesyła wadium poza ofertą, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, winno być ono oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium we wskazanym terminie, we wskazanej
wysokości, na wymagany okres, wniesie w sposób nieprawidłowy, wniesie w nieprawidłowej postaci lub złoży wniosek o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy, zostanie odrzucona. (art. 226 ust.1 pkt. 14)
10. Zasady wnoszenia, przechowywania, okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego
zatrzymania oraz zasady zaliczania wadium na poczet należytego wykonania umowy określa Ustawa. (art. 97, art. 98 i art. 450 ust.4)
11. Jeśli Wykonawca nie wskaże w formularzu OFERTA numeru konta bakowego, na które
należy zwrócić wadium, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wadium zostanie
zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego.
12. Zamawiający zwróci wadium, wniesione w formie innej niż pieniężna, na adres poczty
elektronicznej do korespondencji, wskazany przez Wykonawcę w formularzu OFERTA,
chyba że Wykonawca wskaże w tym formularzu inny adres poczty elektronicznej,
dedykowany do zwrotu dokumentu wadialnego.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy
1. Zmawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w szczególności w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, w tym zmiany przepisów, w oparciu o które realizowana jest niniejsza Umowa.
2. Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
1) warunków płatności i wysokości wynagrodzenia, w tym w związku z koniecznością wykonania robót o których mowa w §10 niniejszej umowy,
2) terminu realizacji zamówienia,
3) wykonania dodatkowych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć,
4) podwykonawstwa, w zakresie powierzenia Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane w następujących przypadkach:
1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:
a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było ani przewidzieć ani mu zapobiec,
b) zmiany okoliczności wymagającej przesunięcia terminów poszczególnych czynności lub płatności, w tym w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, a także w przypadkach zaistnienia okoliczności, nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu, dotrzymania terminu wykonania zamówienia lub też w istotny sposób utrudniających możliwość spełniania świadczenia w terminie,
c) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
2) konieczność zmiany wynagrodzenia oraz warunków jego płatności z powodu:
a) w związku z koniecznością wykonania robót, o których mowa w §10 niniejszej umowy,
b) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
c) zmiany przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) mająca wpływ na warunki realizacji Umowy.
3) zawsze, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
4. W przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.
5. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
6. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden
z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.