Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
4812z ostatnich 7 dni
17907z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane polegające na budowie miejsc postojowych przy ulicy

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na budowie miejsc postojowych przy ulicy

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178754636
przetargi@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 1 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 178754636
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane polegające na budowie miejsc postojowych przy ulicy Dominikańskiej w Rzeszowie

Numer referencyjny: ZP-I.271.51.147.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie miejsc postojowych przy ulicy Dominikańskiej w Rzeszowie w ilości 10 miejsc postojowych, w tym jednego miejsca postojowego dla niepełnosprawnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) rozbiórkę krawężników betonowych i kamiennych - 25 mb;

2) rozbiórkę chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 cm - 12,5 m2;

3) korytowanie do głębokości 40 cm - 125 m2;

4) profilowanie powierzchni przed układaniem warstw konstrukcyjnych - 125 m2;

5) wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm - 125 m2;

6) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm - 125 m2;

7) ułożenie płyt ażurowych o wymiarach 60 x 40 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, wypełnionych ziemią urodzajną i trawą - 125 m2;

8) ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25 mb;

9) ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo -piaskowej - 65 mb;

10) pionową regulacja wpustów deszczowych - 2 szt.;

11) plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp oraz zieleńców - 35 m2;

12) aktualizacja mapy zasadniczej w formacie DXF - 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót;

2) projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: cena - 60 %, okres rękojmi za wady i gwarancji - 40 %.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

CPV: 45223300

Dokument nr: 384745-2021, ZP-I.271.51.147.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, Ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów, pok. 6.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.erzeszow.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021

Kontakt:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
35-064
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Korzeniowska
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.