Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji architektonicznej - inwentaryzacji

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji architektonicznej - inwentaryzacji

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice
powiat: tarnowski
tel. 14 654 10 19, fax 14 654 10 54
nieruchomosci@ryglice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ryglice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 14 654 10 19, f
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie publiczne nr M.271.24.2021 Ryglice, dnia 28 lipca 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: ,,Wykonanie dokumentacji architektonicznej - inwentaryzacji budowlanej Starego Budynku Wielofunkcyjnego pod adresem 33-159 Zalasowa, Ul. Kościelna 3, wraz z opracowaniem dokumentacji wyodrębnienia trzech samodzielnych lokali w tym budynku."

Burmistrz Ryglic zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji architektonicznej - inwentaryzacji budowlanej Starego Budynku Wielofunkcyjnego pod adresem 33-159 Zalasowa, Ul. Kościelna 3, wraz z opracowaniem dokumentacji wyodrębnienia trzech samodzielnych lokali w tym budynku.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji architektonicznej - inwentaryzacji budowlanej Starego Budynku Wielofunkcyjnego pod adresem 33-159 Zalasowa, Ul. Kościelna 3, wraz z opracowaniem dokumentacji wyodrębnienia trzech samodzielnych lokali w tym budynku. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku to ok. 210 m?.

Dokument nr: M.271.24.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty

Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 6.08.2021 r. do godz. 16.00 w formie:
- e-mail: nieruchomosci@ryglice.pl,
- lub pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach, Ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice, parter budynku Urzędu.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2021 r.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3) Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym - wzór załącznik nr 1 do Zapytania o ofertę cenową. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w zapisie liczbowym i słownie w złotych polskich. W sytuacji rozbieżności pomiędzy podaną ceną w zapisie liczbowym i słownie przyjmuje się za obowiązującą cenę podaną w zapisie słownym.
4) Każdy z wykonawców może podać tylko jedna cenę.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - cena = waga 100.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w Zapytaniu o ofertę cenową i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych wg następującego wzoru:
Cn
Pc= ----------------------- x 100
Cb
gdzie:
Pc - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert;
Cb- cena brutto badanej oferty.

Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

1) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
2) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Na ofertę składa się:
- Formularz ofertowy - wzór załącznik nr 1 do Zapytania o ofertę cenową.
8. W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający przekazuje klauzulę informacyjną do wiadomości (załącznik nr 2 do Zapytania o ofertę cenową).

Kontakt:
7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Magdalena Papuga - tel. (14) 644-36-26.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.