Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4988z ostatnich 7 dni
19182z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o.o
ul. Henryka Sienkiewicza 13A
09-402 Płock
powiat: Płock
tel. 24 364 03 25
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 24 364 03 25
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy Ul. Bartniczej 1 w Płocku.
Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia".

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godz. 8:00.

Specyfikacja:
Materiały dotyczące wyboru oferty udostępnione są na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS Sp. z o.o., Ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii - pokój nr 8, nie później niż do dnia 06.08.2021 r. do godz. 14:00.

UWAGA: w związku z ogłoszonym na obszarze całej Polski stanem epidemii wywołanej COVID-19 w przypadku dostarczenia oferty osobiście, należy ją wrzucić do skrzynki pocztowej MZGM-TBS Sp. z o.o., 09-400 Płock, Ul. Sienkiewicza 13A, znajdującej się na drzwiach wejściowych do budynku (od Ul. Gradowskiego).
Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: ,,Oferta na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy Ul. Bartniczej 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. Nie otwierać przed dniem 09.08.2021 r. godz. 8:00."

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do:

zapoznania się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót i zakresem robót,

dokonania wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty,

stosowania do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w

budownictwie.
Warunki udziału

Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym - Zał. 1.

Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) wraz z oświadczeniem o przyjęciu obowiązków w przypadku przystąpienia do robót.

Dokonaniu wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i złożenia oświadczenia o jej przeprowadzeniu - Zał. 2.

Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiarami i zakresem robót - Zał. 2-1

Podpisanie klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO - Zał. 3.

Złożenie oświadczenia o wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat robót budowlanych polegających na remoncie lokali mieszkalnych. Oświadczenie winno dotyczyć co najmniej 5 robót wykonanych terminowo i powinno zawierać informację o: zakresie branżowym remontu, wartościach brutto robót; terminie wykonania, danych Zamawiającego. Informacja nie dotyczy robót wykonywanych na rzecz osób fizycznych - Zał. 4

Załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. KRS lub CEIDG).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie postępowania w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi zawierać:

- oznaczenie wyboru oferty, którego pełnomocnictwo dotyczy,

- oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie,

- wskazywać Wykonawcę - pełnomocnika (lidera),

- zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Kryteria wyboru oferty

Cena - 100%

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, otwarcie ofert będzie przeprowadzone bez obecności Wykonawców. Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie, bądź nie wywiązał się z obowiązków gwarancyjnych - okres karencji określa się na 6 miesięcy od daty końcowego odbioru robót lub daty ostatecznego wezwania do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru oferty bez podawania przyczyny.

Kontakt:
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno-Inwestycyjnego pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od 07:30 do 15:30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.