Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja mogiły żołnierzy poległych

Przedmiot:

Renowacja mogiły żołnierzy poległych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pułtusk
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
tel. 23 692 00 68, faks 23 692 42 96
um@pultusk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23 692 00 68, f
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
l.Przedmiotem zapytania jest renowacja mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. wraz z elementami
otoczenia, schodami, ogrodzeniem i uporządkowaniem terenu wokół mogiły na I cmentarzu
parafialnym przy Ul. Kościuszki 133 w Pułtusku zgodnie z Projektem budowlanym autorstwa arch.
Michała Michalaka oraz Decyzją nr 195/DC/2021 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Uwagi:
Planowana inwestycja znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej.
2. Zakres robót obejmuje między innymi:
- rozbiórkę istniejącego pomnika
- wykonanie wykopów i fundamentów
- ułożenie obrzeża kamiennego
- wykonanie murku z kamienia
- wykonanie okładzin kopuły z płyt granitowych
- wykonanie tablicy granitowej o wymiarach 78x30 cm z napisem ,,MOGIŁĘ ODNOWIONO W 100
ROCZNICE BITWY WARSZAWSKIEJ STARANIEM SAMORZĄDY GMINY PUŁTUSK I POWIATU
PUŁTUSKIEGO"
- renowacja tablicy górnej
- remont schodów i ogrodzenia
- montaż tablic
- renowacje krzyża
- wykonanie prac porządkowych i utylizacje powstałych odpadów.
Uwaga:
Montaż godła oraz napisu BÓG HONOR OJCZYZNA oraz 1920 nie wchodzi w zakres robót.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlanym - załącznik nr 1
do zapytania ofertowego, w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2.

Otwarcie ofert: 8.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2021 o godz. 13,00

Składanie ofert:
7.TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 05.08.2021 r. o godz. 12,00.

Miejsce i termin realizacji:
Ili. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie 20 października 2021 r.

Wymagania:
4. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami sztuki budowlanej.
5. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1330
ze zm.).
6. Podczas przygotowania oferty należy wziąć pod uwagę, że przedmiar robót Jest Jedynie
dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiazaniu dokumentacją projektową,
a wszelkie roboty lub czynności nie ujęte ww. dokumentach, a niezbędne dla właściwego
i kompletnego wykonania zamówienia traktowane są jako oczywiste i należy je uwzględnić w ofercie.
li. Obowiązki Wykonawcy
1.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętymi w umowie
terminami.
2.Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie robót zgodnie z projektem, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;
2) zapewnienie, udziału w wykonaniu robót osób posiadających uprawnienia budowlane do
wykonania robót w odpowiedniej specjalności;
3) wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby biorące udział w wykonaniu
robót, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego,
zagospodarowania terenu;
4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać swoje dzieło zgodnie z przeznaczeniem i w sposób
odpowiadający jego celowi, wolne od wad obniżających jego wartość lub użyteczność.
Zobowiązany jest on także dbać o interesy gospodarcze zamawiającego, przede wszystkim zaś
przeciwdziałać wzrostowi kosztów przedsięwzięcia budowlanego.
5) Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca.
6) Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia.
7) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić wgląd w wykonaniu robót na każdym etapie robót.
8) Wykonawca jest obowiązany do ujęcia w ofercie (wyceny) wszystkich robót niezbędnych do
wykonania zapytania nawet nie wymienionych z nazwy.
IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2.Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania
zamówienia.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3.Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać.
1.Wypełniony ,,Formularz ofertowy".
2.Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
l.Oferty w formie pisemnej należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego
w Pułtusku przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk lub w formie elektronicznej na adres
e-mail: marian.lisiecki@pultusk.pl
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby ofert
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3.Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę, tzn. osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli do oferty załączone będą kserokopie dokumentów to muszą
one być potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" przez osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy.
4.W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię
poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem" przez notariusz lub Wykonawcę) stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego uprawnione.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców dodatkowych
informacji/dokumentów/uzupełnień w zakresie złożonej oferty.
6.Oznakowanie oferty ,,Renowacja mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. wraz z elementami
otoczenia, schodami, ogrodzeniem i uporządkowaniem terenu wokół mogiły na I cmentarzu
parafialnym przy ul. Kościuszki 133 w Pułtusku."
VII. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT.
1.Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 09 maja
2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.z2019 r., poz. 178).
2.Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.
3.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
4.Cena oferty powinna zawierać wszelkie ryzyka i koszty pośrednie i bezpośrednie, wszystkich robót
niezbędnych do wykonania zapytania nawet nie wymienionych z nazwy jakie Wykonawca uważa
za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek
VAT
5.Kryteria oceny ofert z określeniem ich procentowego znaczenia.
Cena - 100%
Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto (z podatkiem VAT).
6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru. Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości przedmiotu
zamówienia, podana w ,,Formularzu oferty". Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość
punktów tj. 100, dla pozostałych ofert ilość punktów zostanie wyliczona wg. poniższego wzoru:
7. Zamawiający w toku wyboru oferty dokona chronologicznie następujących po sobie czynności :
1) Ustali pozycje rankingowa zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny,
2) Dokona badania oferty w odniesieniu do oferenta, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza,
3) Sprawdzi spełnienie warunków udziału oraz kompletności złożonych dokumentów
potwierdzających warunki udziału,
4) Sprawdzi poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny, może żądać
wyjaśnień treści złożonej oferty lub samodzielnie dokonać poprawy oczywistej omyłki
rachunkowej zawiadamiając o tym fakcie oferenta,
5) W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający dokona
badania oferty następnej w kolejności na liście rankingowej,
6) Dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustalonymi zasadami postępowania,
spełniającej warunki udziału i kryteria wyboru,
7) Zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty
elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty podając; nazwę i adres Oferenta którego
ofertę wybrano, oraz zamieści powyższą informacje na stronie internetowej Zmawiającego,
8) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VIII. ZAWARCIE UMOWY
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany oferent zostanie zawiadomiony drogą
elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
2. Dopuszcza się tryb obiegowy podpisania umowy.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie odesłać uzupełnione i podpisane egzemplarze
umowy wraz z ewentualnymi dokumentami uzupełniającymi.
4. W wypadku, gdy Oferent w wyznaczonym terminie
1) nie podpisze umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym terminie,
2) nie odeśle podpisanej umowy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,
3) złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy.
Zamawiający uzna, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego
stronie i podpisze umowę z oferentem którego oferta zajęła następną pozycje na liście
rankingowej.
5. Jeżeli Oferent zobowiązany do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, Zamawiający może
żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Zamawiający
i Wykonawcy przekazywane będą drogą elektroniczną.
2. W kwestiach budzących wątpliwości, co do zapisów zapytania ofertowego lub jego
załączników Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem
Zamawiającego.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego lub jego załączników wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po terminie
określonym powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Oferentowi, który zwrócił się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie oraz zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej
Zmawiającego bez podania źródła zapytania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa wyżej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do złożenia oferty, zmodyfikować treść Zapytania ofertowego.
7. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
8. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
9. Zamawiający poprawia w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
10. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Oferent przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.
12. Wycofanie lub zmiana oferty może być wykonane na podstawie pisemnego oświadczenia
oferenta.
13. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany
będzie do dostarczenia swojej oferty w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego(nie
dotyczy oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
l.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:
1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w dokumentach zamówienia,
4. Który pomimo wezwania do uzupełnienia oferty w terminie wskazanym w postępowaniu, nie
złożył:
1) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu,
2) wymaganych pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwa,
5. Oferta zawiera omyłki w obliczaniu ceny, których nie można poprawić jako oczywistej omyłki
rachunkowej,
6. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej
formie,
7. Gdy Oferent nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia,
8. Oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
XI. UNIEWAZNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
1) Nie złożono żadnej oferty
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zmawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zmawiającego, czego nie można byto
wcześniej przewidzieć,
4) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
umowy lub prawidłową jej realizację,
2. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyn
(bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie
prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia,
3. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
XII. ISTOTNE POSTANOWIENIE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA.
1. Udostepnienie ofert lub wgląd do ofert złożonych w toku postępowania:
1) Następuje na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej zgodnie z art. 13 ustawy z
dnia 6 września 2001 ro dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018, poz. 1330 ze zm).
2) Wniosek o udostepnienie informacji publicznej należy przestać na adres poczty
elektronicznej.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, po zaakceptowaniu przedstawionej przez
Wykonawcę ceny i podpisze niezwłocznie umowę.

Uwagi:
Zabytków z dnia 16.04.2021 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.