Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie modernizacji attyki w hali widowiskowo-sportowej

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji attyki w hali widowiskowo-sportowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
323350410, faks 322310032
przetargi@mzuk.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 323350410, faks 3223
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie modernizacji attyki w hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji attyk dachowych w hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach przy Ul. Sikorskiego 130.

Zamówienie obejmuje:

I Roboty demontażowe i rozbiórkowe:

demontaż obróbek blacharskich wieńczących i narożnych wewnętrznych attyk;
demontaż papy pokrywającej płyty OSB od wewnątrz;
demontaż mocowań poziomych zwodów instalacji odgromowej;
demontaż przewodów zasilających latarnie na ścianie południowej.

II Roboty modernizacyjne i zabezpieczające:

oczyszczenie stalowej konstrukcji wsporczej;
naprawa stalowej konstrukcji wsporczej;
dospawanie stalowych rygli z ceowników UE 50;
naprawa i regulacja zawiasów i zamknięć okienek rewizyjnych;
uszczelnienie styków zastrzałów konstrukcji stalowej z połacią dachową przy pomocy elastycznej masy dekarskiej;
zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia ścian szczytowych preparatem zawierającym inhibitor korozji;
odtworzenie betonowych fragmentów za pomocą betonu konstrukcyjnego C20/25;
otynkowanie tynkiem cementowo wapiennym ścian szczytowych od wewnątrz;
uzupełnienie miejsc po odkrywkach płytą OSB;
zamocowanie poziomych zwodów instalacji odgromowej;
montaż przewodów zasilających latarnie na ścianie południowej;
położenie niskoprofilowej (T12) blachy trapezowej od wewnątrz attyki;
wykonanie szczelnych obróbek blacharskich.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

Przedmiar robót;
Projekt wykonawczy;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

UWAGA:

Wszystkie ww. elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy.

Rozwiązania równoważne:

Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne muszą być co najmniej:

o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki;
o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej;
spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości;
posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.);

Zamawiający zaznacza, że ewentualne wskazania na urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia i nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Musi wykazać, że zastosowane rozwiązania równoważne zapewniają osiągnięcie oczekiwanej funkcjonalności technicznej całego układu będącego przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem systemu, zestawieniem ilościowym urządzeń oraz schematem ideowym działania. Ponadto Wykonawca składając ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zaoferowanie materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu.

W przypadku, gdy w SWZ znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Istotne warunki zamówienia:

Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
Prace winny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów i urządzeń. Sprzęt używany do realizacji robót winien być zgodny z instrukcją producenta.
Odbiór końcowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.
Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;
ST podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne;
recepty i ustalenia technologiczne;
wypełniony dziennik budowy;
wyniki pomiarów oraz badań oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

stałego utrzymania ładu i porządku na terenie budowy;
oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac;
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;
zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy;
udział w odbiorach zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i udział w odbiorze końcowym;
bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek staraniem i na koszt Wykonawcy;
ochrony własności publicznej i prywatnej.

Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. , Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.

CPV: 45453000-7, 45111100-9, 45261210-9, 45262400-5, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00132111, MZUK.EPZ.50.54.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji", 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zawarty jest w rozdziale 26 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 11:30
Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.54.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji attyk dachowych w hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130.

Zamówienie obejmuje:

I Roboty demontażowe i rozbiórkowe:

demontaż obróbek blacharskich wieńczących i narożnych wewnętrznych attyk;
demontaż papy pokrywającej płyty OSB od wewnątrz;
demontaż mocowań poziomych zwodów instalacji odgromowej;
demontaż przewodów zasilających latarnie na ścianie południowej.

II Roboty modernizacyjne i zabezpieczające:

oczyszczenie stalowej konstrukcji wsporczej;
naprawa stalowej konstrukcji wsporczej;
dospawanie stalowych rygli z ceowników UE 50;
naprawa i regulacja zawiasów i zamknięć okienek rewizyjnych;
uszczelnienie styków zastrzałów konstrukcji stalowej z połacią dachową przy pomocy elastycznej masy dekarskiej;
zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia ścian szczytowych preparatem zawierającym inhibitor korozji;
odtworzenie betonowych fragmentów za pomocą betonu konstrukcyjnego C20/25;
otynkowanie tynkiem cementowo wapiennym ścian szczytowych od wewnątrz;
uzupełnienie miejsc po odkrywkach płytą OSB;
zamocowanie poziomych zwodów instalacji odgromowej;
montaż przewodów zasilających latarnie na ścianie południowej;
położenie niskoprofilowej (T12) blachy trapezowej od wewnątrz attyki;
wykonanie szczelnych obróbek blacharskich.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

Przedmiar robót;
Projekt wykonawczy;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

UWAGA:

Wszystkie ww. elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy.

Rozwiązania równoważne:

Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne muszą być co najmniej:

o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki;
o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej;
spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości;
posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.);

Zamawiający zaznacza, że ewentualne wskazania na urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia i nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Musi wykazać, że zastosowane rozwiązania równoważne zapewniają osiągnięcie oczekiwanej funkcjonalności technicznej całego układu będącego przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem systemu, zestawieniem ilościowym urządzeń oraz schematem ideowym działania. Ponadto Wykonawca składając ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zaoferowanie materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu.

W przypadku, gdy w SWZ znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Istotne warunki zamówienia:

Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
Prace winny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów i urządzeń. Sprzęt używany do realizacji robót winien być zgodny z instrukcją producenta.
Odbiór końcowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.
Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;
ST podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne;
recepty i ustalenia technologiczne;
wypełniony dziennik budowy;
wyniki pomiarów oraz badań oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

stałego utrzymania ładu i porządku na terenie budowy;
oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac;
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;
zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy;
udział w odbiorach zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i udział w odbiorze końcowym;
bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek staraniem i na koszt Wykonawcy;
ochrony własności publicznej i prywatnej.

Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. , Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gwarancja i rękojmia Wb=40,00 GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt
Sposób liczenia według tabeli powyżej, gdzie: Kryterium cena: Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium Kryterium gwarancja i rękojmia: GiR - liczba uzyskanych punktów w kryterium GiRof - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty Wb - waga w ocenianym kryterium UWAGA:

W kryterium okres gwarancji i rękojmi oceniany jest okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rękojmi.
Zaproponowany okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.
Okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach.
Oferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Zaoferowanie okresu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SWZ.
Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów.
W przypadku niewskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, ze Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy.

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o wartości min. 70 000 zł brutto każda o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia. Zamawiający za roboty budowlane o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia uzna modernizację/remont/wykonanie robót dachowych.
W przypadków podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodwą musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, to jest:- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach na terenie RP.Zdolność zawodowa - osoby zdolne do wykonania zamówienia, dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniania łącznie dla wszystkich podmiotów.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasob, b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
Inne dokumenty niewymienione w powyższych punktach:

wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnieubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzająspełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczoną ilość znaków (ograniczenie techniczne) jakie można wprowadzić w niniejszym punkcie ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż pełna informacja na temat rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w pkt. 24 SWZ i wzorze umowy ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gwarancja i rękojmia Wb=40,00 GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt
Sposób liczenia według tabeli powyżej, gdzie: Kryterium cena: Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium Kryterium gwarancja i rękojmia: GiR - liczba uzyskanych punktów w kryterium GiRof - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty Wb - waga w ocenianym kryterium UWAGA:

W kryterium okres gwarancji i rękojmi oceniany jest okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rękojmi.
Zaproponowany okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.
Okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach.
Oferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Zaoferowanie okresu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SWZ.
Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów.
W przypadku niewskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, ze Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy.

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.