Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu
Samborzec 199
27-650 Samborzec
powiat: sandomierski
15 83320406, faks 158320406
zdpsandom@poczta.onet.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Samborzec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 15 83320406, faks 15
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej na:
PRZEBUDOWĘ LUB BUDOWĘ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH USYTUOWANYCH W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień na zadanie pn.:
,,PRZEBUDOWA LUB BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH USYTUOWANYCH W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132293, DT.26.6.2021.P-6

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wymagania techniczne i organizacyjne zostały opisane w Regulaminie www.platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem niniejszej instrukcji.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Wszystkie wymagania dotyczące korespondencji zostały określone w Rozdziale XII SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu, Samborzec 199, 27-650 Samborzec
? inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu, Samborzec 199, 27-650 Samborzec
jest Pani/Pan Cezary Gradziński , kontakt: email: gradzinski@powiat.sandomierz.pl, tel. 15 644 10 10 wew. 320;
Szczegółowe informacje w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje w SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 23:59
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DT.26.6.2021.P-6
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień na zadanie pn.:
,,PRZEBUDOWA LUB BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH USYTUOWANYCH W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto, okres rękojmi
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej oraz
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca załącza do oferty oświadczanie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 4, z zastrzeżeniem, że:
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także odrębne oświadczenia dla każdego z tych podmiotów;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
3) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
4) Dokumenty wskazane w ust. 2, 3 i 4 muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z podmiotów (Wykonawca, podwykonawca, inny podmiot) wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu;

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie - załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego - załącznik nr 5 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy są zobowiązani spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Doświadczenie
Na potwierdzenie należy złożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w w/w okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi klasy min. L wraz z uzyskaniem przewidzianych prawem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.
b) Osoby
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia czyli osobami posiadającymi poniższe uprawnienia:
- projektant specjalności drogowej;
- projektant w specjalności energetycznej;
Istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w kilku specjalnościach.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta cenowa , pełnomocnictwa ( jeśli dotycz) zobowiązanie podmiotu ( jeśli dotycz) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa ( jeśli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie (podwykonawcę) lub
3) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego
z Wykonawców występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian został określony w projekcie umowy - załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto, okres rękojmi
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.