Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4725z ostatnich 7 dni
17820z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż rolet, żaluzji pionowych i folii ochronnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa i montaż rolet, żaluzji pionowych i folii ochronnych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. (017) 8653535
kaczork@prz.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (017) 8653535
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i częściowy wybór ofert.
Opis
Temat: DOSTAWA i montaż rolet, żaluzji pionowych i folii ochronnych dla DS. Pingwin
Wspólny Słownik Zamówień: 39515410-2 - Rolety wewnętrzne, 39515440-1 - Żaluzje pionowe, 44174000-0 - Folia
Opis:
DOSTAWA i montaż :
1. Roleta wewnętrzna okienna w kasecie. Wymiary: szer.610mm, wys. 1180mm. Ilość 264 szt. Montaż na skrzydle okiennym w sposób bezinwazyjny. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Żaluzja pionowa vertical, lamele - materiał niepalny KENIA. Szyna żaluzji z podziałem na pół, lamele rozsuwane od środka.
Wymiary:
5400mm x 2400mm - 1 szt.
5500mm x 2400mm - 3 szt.
3000mm x 2400mm - 1 szt.
2800mm x 2400mm - 1 szt.
2500mm x 2400mm - 1 szt.
2800mm x 1700mm - 4 szt.
Kolor materiału do uzgodnienia z Zamawiającym.
Przed przystąpieniem do realizacji dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów skrzydeł okiennych i otworów okiennych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

CPV: 39515410-2, 39515440-1, 44174000-0

Dokument nr: NA/O/173/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-08-09 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail kaczork@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. W treści e-maila należy powołać się na numer zapytania.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert (e-mail): do dnia 2021-08-09 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI

30 dni od daty udzielenia zamówienia

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów ( jeśli są nadane).
3. Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dodatkowe informację:
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium ,,Cena" zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów
cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VIII. BADANIE OFERTY
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
o oczywiste omyłki pisarskie,
o oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
o inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: dorzech@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr Katarzyna Kaczorowska - tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.