Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w systemie zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
zp@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 79 w miejscowości Chrzanów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych w zakresie realizacji zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 79 w miejscowości Chrzanów w km 387,400; 386,457; 385,321; 385,044; 384,991; 384,778; 383,951"
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: zaprojektowanie, przygotowanie terenu i wybudowanie oświetlenia zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz na podstawie wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz z uzgodnieniami obejmuje między innymi:
- opracowanie projektu oświetlenia i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu,
- opracowanie projektu organizacji robót
- geodezyjną dokumentację powykonawczą
Wykonawca realizuje roboty budowlane po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
3. Miejsce wykonania zamówienia: w ciągu drogi krajowej DK 79 w miejscowości Chrzanów w km 387,400; 386,457; 385,321; 385,044; 384,991; 384,778; 383,951.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z wytycznymi technicznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik nr 6 do SWZ). Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać odpowiedni i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
5. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, jak: bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne,
2) zapewnienia kierownika branżowego w trakcie realizacji zadania tj. kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach i w trakcie robót,
4) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,
5) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót,
6) sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
6. W każdym przypadku gdy zamawiający podaje materiał lub urządzenie z podaniem znaku towarowego, patentu lub producenta należy uznać, iż jest to materiał lub urządzenie wzorcowe. Wykonawca ma prawo zaproponowania w ofercie równoważnych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, będą posiadały odpowiednie parametry, będą spełniać obowiązujące normy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

CPV: 71320000-7, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00132381, IZP.271.14.2021.ZP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl, https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,m,122892,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać będzie się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Miejski w Chrzanowie; identyfikator adresata: rw3f372gij) oraz (za wyjątkiem składania ofert) poczty elektronicznej zp@chrzanow.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularza do komunikacji.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym: IZP.271.14.2021.ZP Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem miniPortalu - Formularza do komunikacji jako załączniki, Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zp@chrzanow.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie jako jednostce sektora finansów publicznych;
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy w sprawie zamówienia publicznego przez okres 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67);
7) Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.14.2021.ZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych w zakresie realizacji zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 79 w miejscowości Chrzanów w km 387,400; 386,457; 385,321; 385,044; 384,991; 384,778; 383,951"
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: zaprojektowanie, przygotowanie terenu i wybudowanie oświetlenia zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz na podstawie wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz z uzgodnieniami obejmuje między innymi:
- opracowanie projektu oświetlenia i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu,
- opracowanie projektu organizacji robót
- geodezyjną dokumentację powykonawczą
Wykonawca realizuje roboty budowlane po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
3. Miejsce wykonania zamówienia: w ciągu drogi krajowej DK 79 w miejscowości Chrzanów w km 387,400; 386,457; 385,321; 385,044; 384,991; 384,778; 383,951.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z wytycznymi technicznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik nr 6 do SWZ). Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać odpowiedni i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
5. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, jak: bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne,
2) zapewnienia kierownika branżowego w trakcie realizacji zadania tj. kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach i w trakcie robót,
4) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,
5) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót,
6) sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
6. W każdym przypadku gdy zamawiający podaje materiał lub urządzenie z podaniem znaku towarowego, patentu lub producenta należy uznać, iż jest to materiał lub urządzenie wzorcowe. Wykonawca ma prawo zaproponowania w ofercie równoważnych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, będą posiadały odpowiednie parametry, będą spełniać obowiązujące normy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert oraz ich wagą:
Kryterium Cena (C) 60%
Kryterium Okres gwarancji (G) 40%
1) W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
(Cmin/Cb) x 60 = liczba punktów badanej oferty(C)
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty badanej;
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 60 pkt w niniejszym kryterium.
2) W kryterium II liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
(Gb/Gmax) x 40 = liczba punktów badanej oferty (G)
gdzie:
Gb - okres gwarancji oferty badanej,
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 40 pkt w niniejszym kryterium.
Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona
wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami zdolną/zdolnymi
do wykonania zamówienia tj.:
- Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych
środków dowodowych.
UWAGA:
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) formularz OFERTA - załącznik nr 1 do SWZ,
2) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów ,,trzecich", czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 3 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do
reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1
pkt. 4 ustawy Pzp.
Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów ,,trzecich", czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
W przypadku oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert oraz ich wagą:
Kryterium Cena (C) 60%
Kryterium Okres gwarancji (G) 40%
1) W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
(Cmin/Cb) x 60 = liczba punktów badanej oferty(C)
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty badanej;
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 60 pkt w niniejszym kryterium.
2) W kryterium II liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
(Gb/Gmax) x 40 = liczba punktów badanej oferty (G)
gdzie:
Gb - okres gwarancji oferty badanej,
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 40 pkt w niniejszym kryterium.
Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona
wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.