Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Laszki
Laszki 36
37-543 Laszki
powiat: jarosławski
+ 48 16 628 50 46 Fax + 48 16 628 50 23
sekretariat@laszki.eu
Województwo: podkarpackie
Miasto: Laszki
Wadium: ---
Nr telefonu: + 48 16 628 50 46 Fa
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Laszki
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z procedurą P/7/1 - Zakupy Usług, Towarów i Robót Budowlanych na roboty budowlane pn.:
Numer postępowania : RGR.V.271.19.2021
Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Charytany
V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Charytany
W zakresie:
1.1. Inwentaryzacja SUW oraz istniejących studni i infrastruktury technicznej
1.2. Opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy SUW oraz studni , min. zakres opracowania obejmuje :
1.2.1. Opracowanie projektu koncepcyjnego (rzuty, rozkład funkcjonalny, opis techniczny, założenia technologiczne i instalacyjne, charakterystyka urządzeń -
1.2.2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
1.2.3. Projekt technicznego na przebudowę budynku SUW, wymianę armatury, zbiorników i urządzeń
1.2.4. Przeprowadzenie badań wody, z doborem rozwiązań technicznych jej oczyszczenie i uzdatnienia
1.2.5. Projekt przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej zewnętrznej
1.2.6. Projekt przebudowy studni, w tym min. wymiana armatury studni
1.2.7. Opracowanie projektu remontu zbiorników, w tym. min. Remont zbiornika, wymiana armatury , odtworzenie izolacji
RGR.V.271.19.2021
1.2.8. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień na wykonanie robót budowlanych , w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót
Dokumentacje projektowa należy opracować w ilości niezbędnej do realizacji zadania Np. dla celów uzyskania zezwoleń, w ilości egzemplarzy potrzebnej dla Wykonawcy, Organom administracyjnym + dodatkowe 2 egz. w komplecie dla Zamawiającego
1.3. Opracowanie dokumentacji na budowę studni
1.3.1. Opracowanie badań geofizycznych dla określenia warunków hydrologicznych wykonania ujęcia wody
1.3.2. Opracowanie wstępnej (do uzgodnienia z Zamawiającym) koncepcji projektowej i rozwiązań materiałowych wraz z podaniem rodzaju i typów urządzeń
1.3.3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji studni w zakresie wynikającym z przepisów ustaw m.in. ,,Prawo geologiczne i górnicze", ,,Prawo wodne" i ,,Prawo Budowlane" wraz z aktami wykonawczymi tj. m.in.
? Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z jego zatwierdzeniem,
? Dokumentacja hydrogeologicznej ujęcia ustalającego zasoby wraz z zatwierdzeniem,
? Operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych,
? Wykonanie projektu budowlanego studni i projektów branżowych przyłączy /np. instalacji wody, instalacji elektrycznej, automatyki itp./
Dokumentacje projektowa należy opracować w ilości niezbędnej do realizacji zadania Np. dla celów uzyskania zezwoleń, w ilości egzemplarzy potrzebnej dla Wykonawcy, Organom administracyjnym + dodatkowe 2 egz. w komplecie dla Zamawiającego
1.3.4. Opracowanie wniosku wraz z kartą informacyjną w celu uzyskania decyzji środowiskowej na wykonanie urządzenia wodnego nowej studni ( jeśli jest wymagana)
1.3.5. Uzyskanie pozostałych wymaganych prawem uzgodnień i opinii
1.3.6. Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę studni /lub zgłoszenie robót na wykonanie studni/ oraz uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego.
1.3.7. Zakres opracowań i uzyskania decyzji i uzgodnień może ulec zmianie w oparciu o wymagania prawne stawiane budowie studni głębinowych .
1.4. Wykonanie przedmiaru robót dla budowy studni oraz na przebudowę SUW w 1 egz. W formie papierowej i w 1 egz. W wersji elektronicznej, w formacie: doc, ath, pdf, Excel,
1.5. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla budowy studni oraz na przebudowę SUW w 1 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej, w formacie: doc, ath, pdf, Excel
1.6. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy studni oraz na przebudowę SUW w 1 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej, w formacie: doc, ath, pdf, Excel
RGR.V.271.19.2021
Zakres oraz ilość opracowań może ulec zmianie na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz opracowaniu projektu koncepcyjnego przebudowy SUW, studni infrastruktury oraz zbiorników.
Dla celów pozyskania niezbędnych zezwoleń Zamawiający przekaże stosowne Pełnomocnictwo Wykonawcy w tym zakresie.

CPV: 71.20.00.00, 71.22.00.00, 71.24.40.00, 71.70.00.00

Dokument nr: RGR.V.271.19.2021

Otwarcie ofert: XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:
RGR.V.271.19.2021
1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie: 09 sierpnia 2021 roku o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki Sala Narad
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
2.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
XIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Laszki, 37-543 Laszki 36, I piętro - pok. Nr 13 sekretariat, w terminie do dnia 09 sierpnia 2021 roku, do godz. 10:00. Godziny pracy Urzędu Gminy: 7:30 do 15:30, środa : 8:00 do 16:00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy Laszki 37-543 Laszki 36.
3. W Przypadku złożenia oferty osobiście Wykonawca otrzyma od Zamawiającego na swój wniosek potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną przyjęcia.
4. Koperta zewnętrzna winna być opatrzona następującymi danymi:
Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat: GMINA Laszki 37-543 Laszki 36
OFERTA NA ,,Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Charytany ".
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 09 sierpnia 2021 roku, godz.10.30
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 08.12.2021r.

Wymagania:
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://laszki.pl/bip/
III. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą P/7/1 - Zakupy Usług, Towarów i Robót Budowlanych
Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt 1
IV. Informacja , czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
2. Szczegółowe regulacje w zakresie terminu realizacji umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiących załącznik do SWZ.
VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści niniejszej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
Przesłanki zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcę zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy.
X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
RGR.V.271.19.2021
XI. Opis warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/ przebudowy / modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto każda. (w ramach jednej umowy) z podaniem ich wartości , miejsca wykonania, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie ( zał. Nr 4);
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże do realizacji zamówienia publicznego ( zał. Nr 4) :
? Dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1330) oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa.;
? Dysponowania co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję Projektanta branży konstrukcyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1330) oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa
1.2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.3. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty
? Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. - Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku FORMULARZ OFERTOWY, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza.
? Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
- Formularz Ofertowy - wg wzoru załącznik nr 1 do SWZ;
- aktualne na dzień składania oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga:
RGR.V.271.19.2021
? w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
? Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
? Zamawiający przewiduje możliwość badania, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić oświadczenie o braku wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy;
- Pozostałe wymagane dokumenty do oferty(jeżeli dotyczy):
? zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
? pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik;
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału przygotowania i złożenia oferty oraz udziału w postępowaniu.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
XV. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca podaje cenę za realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Stawka podatku VAT - wskazana została w zał. do SWZ - Formularz Oferty.
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny (lub kosztu) zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
6.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
1. Wybór oferty dokonany zostanie wg kryteriów oceny ofert:
1) cena za przedmiot zamówienia:
100%
2. Sposób oceny ofert: kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:
1) kryterium ,,cena" (C) - 100%
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100 punktów, a
RGR.V.271.19.2021
pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem: C=(Cmin./Cb) x 100 pkt gdzie:
C - wartość punktowa badanej oferty za kryterium cena
C min. - oferowana najniższa cena spośród badanych ofert
Cb - cena oferty badanej.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Punktacja przyznawana ofertom, będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5. Ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższych wzorów. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.
6. Cena za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie wartości muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i spełnia wymagania określone w Ogłoszeniu oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny.
8. Gwarancja - Zamawiający akceptuje okres gwarancji obejmujący - minimalny od 36 miesięcy i maksymalny do 60 miesięcy.
9. Termin płatności ustala się na 14 dni o dnia złożenia poprawnie wypełnionej Faktury.
XVII. Wykluczenie
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania wyklucza się również wykonawców którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania,
a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy
RGR.V.271.19.2021
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy:
2.1. składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;
2.2. wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagane były postanowieniami SWZ);
2.3. składa, na żądanie Zamawiającego, umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana;
2.4. uprawnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
2.5. Referencje na wykonane roboty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów przed zawarciem umowy, okoliczność ta zostanie uznana za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
XIX. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3.1. Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 3,
3.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3.3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg załącznika nr 4
3.4. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
RGR.V.271.19.2021
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 4
XX. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania.
XXI. Pozostałe informacje:
1. Wyjaśnienia; zmiana swz:
1.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ;
1.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert;
1.3. jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2), przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert;
1.4. w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści swz albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert albo ofert;
1.5. przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4), nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści swz;
1.6. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Uwagi:
2. Obowiązek informacyjny RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Laszki;
2.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretaria@laszki.eu
2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
RGR.V.271.19.2021
2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
2.8. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2.9. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2.10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Zamawiający wskazuje następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Mirosław Jakimowicz - Urząd Gminy Laszki: + 48 16 628 50 46
Janusz Kozioł - Urząd Gminy Laszki : + 48 16 628 50 46

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.