Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
817z dziś
5340z ostatnich 7 dni
18436z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa stacju uzdatniania wody

Przedmiot:

Rozbudowa stacju uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PŁONIAWY-BRAMURA
83A
06-210 Płoniawy-Bramura
powiat: makowski
urzad@ploniawy-bramura.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płoniawy-Bramura
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach zamówienia dokonana rozbudowa ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wody oraz docelowej wydajności stacji QSUW 91,53/h, pracującej w dwustopniowym układzie technologicznym. Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia:
1) wymiana pomp głębinowych w studniach z wymianą pokryw nastudziennych
2) przebudowę instalacji technologiczne poprzez wymianę rur z czarnych stalowych na nierdzewne kwasoodporne.
3) przebudowę instalacji sprężonego powietrza na instalację z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wraz z wymianą zbiornika o pojemności v = 0.5 m3
4) wymianę aparatury kontrolno - pomiarowej oraz zasuw i zaworów;
5) wymianę złóż w filtrach ciśnieniowych
6) przebudowę instalacji mieszacza wodno - powietrznego
7) przebudowę instalacji zestawu pompowego ii-ego stopnia
8) przebudowę wszystkich rurociągów wraz z zbrojeniem oraz regulatorów ciśnienia i zaworów bezpieczeństwa
9) wymianę wentylatorów wraz z przebudową kanałów oraz wykonanie nowego kanału nawiewowego w pomieszczeniu chlorowni
10) montaż nowych szaf sterowniczych
11) montaż wodomierza do pomiaru wody dostarczanej do sieci wodociągowej
12) Opracowanie dokumentacji technicznej zasalania rezerwowego oraz jego wykonanie wraz zainstalowaniem agregatu prądotwórczego na zewnątrz budynku
13) Wymianę stolarki okiennej oraz malowanie elewacji
14) Remont komina
15) Wymiana rynn i rur spustowych
2. Zamawiający odstępuje od oczyszczania i malowania odstojników popłuczy.
3. W ramach zamówienia nie należy dostarczyć i zamontować aparatury do ciągłego pomiaru mętności.
4. Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu zaworu antyskażeniowego DN100.
5. Należy wykonać dla zestawów filtracyjnych automatyczny układ płukania filtrów, zastosować przepustnice z napędem elektrycznym
6. Należy dokonać wymiany pomp głębinowych wraz z rurociągami wznośnymi oraz rurociągami międzyobiektowymi DN od 150 do 200. Naziemne obudowy studni odnowić poprzez zabezpieczenie spękań renowacja nawierzchni betonowych studni.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty została w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robót.

o Część 2 - DOSTAWA wraz z montażem 4 przydomowych oczyszczalni ścieków
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadu czynnego stabilizowanego złożem biologicznych. Oczyszczony ściek wprowadzony będzie do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego lub nasypie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty została w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robót.

CPV: 45232430-5, 31682210-5, 42912330-4, 45311200-2, 45421000-4, 45232420-2, 39350000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00132408, OR.SI.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ploniawy-bramura.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuje, że w
przedmiotowym postępowaniu ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe
środki dowodowe sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym i podpisem osobistym oraz przesyła za
pomocą systemu miniPortalu oraz platformy ePUAP.
: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email urzad@ploniawy-bramura.pl
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do
komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.13 Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.); zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Urząd Gminy Płoniawy-Bramura, adres: Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych - Anna Pogorzelska
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.