Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie drzew i krzewów

Przedmiot:

Usunięcie drzew i krzewów

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów
powiat: wadowicki
Tel.: +48 338429952, Faks: +48 338752916
zamowienia.publiczne@andrychow.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Andrychów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 338429952,
Termin składania ofert: 2021-08-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usunięcie drzew i krzewów w ramach inwestycji ,,Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w gminie Andrychów"

Numer referencyjny: BZP.271.24.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu drzew i krzewów w ramach inwestycji ,,Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w gminie Andrychów".

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

Część nr 1 - Usunięcie drzew w ramach inwestycji ,,Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie Andrychów" w zakresie działek nr 1923/2 i 1923/3 położonych na terenie miasta Andrychowa.

Część nr 2 - Usunięcie drzew w ramach inwestycji ,,Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie Andrychów" w zakresie planowanych tras górskich na terenie lasu Pańska Góra na działkach położonych na obszarze miasta Andrychowa nr 842/69, 839/3, 1958, 848/26, 1959, 1957/3, 849/199, 849/196, 848/24 stanowiących własność Zamawiającego oraz na działkach nr 1862/3, 1862/4 stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usunięcie drzew w ramach inwestycji ,,Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie Andrychów" w zakresie działek nr 1923/2 i 1923/3 położonych na terenie mias ...

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211400 Usługi wycinania drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Andrychów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

4.2.1.1. wycinka 22 sztuk drzew ujętych z załączniku nr 3 do projektu umowy;

4.2.1.2. dostarczenie pozyskanego drewna na plac składowania przy zbiorniku Świnna Poręba (woj. małopolskie) należący do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

4.2.1.3. uporządkowanie terenu po wycince wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem wszystkich resztek po wyciętych drzewach (np. gałęzie, konary, liście, zrębki), które są wynikiem przeprowadzonych prac oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i innymi przepisami wykonawczymi w zakresie gospodarowania odpadami.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określony został w załączonych standardach usług.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy wraz z załącznikami dla części nr 1 stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu umowy (TW) / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/09/2021
Koniec: 27/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usunięcie drzew w ramach inwest ,,Pańska Góra - kompleksowe zagospod. przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gm. Andrychów" w zakresie planowanych tras górskich na terenie lasu Pańska Góra [...]

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211400 Usługi wycinania drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Andrychów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

4.2.2.1. wycinka 187 sztuk drzew ujętych z załączniku nr 4 do projektu umowy wraz z usunięciem samosiejek (o obwodach nie wymagających uzyskania zezwolenia na ich usunięcie) oraz krzewów w obszarze wyznaczonych pasów drogowych zaznaczonych na mapie - Projekt zagospodarowania terenu część 1, część 2, część 3, część 4 stanowiącej załącznik nr 5 do projektu umowy;

4.2.2.2. usunięcie pniaków i korzeni drzew i krzewów;

4.2.2.3. dostarczenie drewna pozyskanego z wycinki drzew (34 sztuki) z terenu działek nr 1862/3, 1862/4, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu Zamawiającego na miejsce wskazane przez Zamawiającego położone w odległości do 10 km od terenu wycinki;

4.2.2.4. uporządkowanie terenu po wycince wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem wszystkich resztek po wyciętych drzewach i krzewach (np. gałęzie, konary, wykarczowane pniaki, liście, zrębki), które są wynikiem przeprowadzonych prac oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i innymi przepisami wykonawczymi w zakresie gospodarowania odpadami.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określony został w załączonych Standardach usług.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy wraz z załącznikami dla części nr 2 stanowiącym załącznik nr 7A do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu umowy (TW) / Waga: 20 pkt
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość drewna (WD) / Waga: 20 pkt
Cena - Waga: 60 pkt
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/09/2021
Koniec: 27/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

CPV: 77210000, 77211000, 77211400

Dokument nr: 387335-2021, BZP.271.24.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Systemu JOSEPHINE. Sposób złożenia oferty opisany został w rozdziale 7 SWZ.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Systemie. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może zmienić ani wycofać złożonej oferty.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Andrychów

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2021

Kontakt:
Gmina Andrychów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5510013406
Rynek 15
Andrychów
Kod NUTS: PL Polska
34-120
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@andrychow.eu
Tel.: +48 338429952
Faks: +48 338752916

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.