Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg

Przedmiot:

Przebudowa dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KORCZYNA
ul. Rynek 18A
38-420 Korczyna
powiat: krośnieński
13/43 540 80, faks 13/43 540 96
gmina@korczyna.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Korczyna
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 13/43 540 80, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg na terenie Gminy Korczyna: w miejsc. Korczyna (boczna od Ul. Fredry), w miejsc. Węglówka (droga na działce nr ewid. 932) oraz remont drogi gminnej na działce 157/2 w miejsc. Węglówka
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna:
- w miejscowości Korczyna (boczna od Ul. Fredry),
- w miejscowości Węglówka (droga na działce nr ewid. 932)
- w miejscowości Węglówka na działce nr 157/2

1) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 790/9, 790/10, 790/19 w miejscowości Korczyna w km 0+000 - 0+270 w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
na odległość do 1km, ścięcie poboczy,
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15cm z odwozem i
rozł. do 10km, ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej na
podsypce cementowo-piaskowej, rozebranie krawężników betonowych,
rozebranie obrzeży trawnikowych,
b) podbudowa - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grub. do 8cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km do
ponownego wbudowania,
- stabilizacja podłoża cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym, średnia grub. warstwy po zagęszczeniu do
10cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej,
- wyrównanie , wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śred. grub. 4cm,
c) nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na
zimno podbudowy,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grub.
4cm,
d) odwodnienia i roboty wykończeniowe - nawierzchnie z frezu warstwa górna
/pobocza, zjazdy/ gr. 10cm z frezu rozścielanego ręcznie,
- wymiana ścieków z elementów betonowych gr. 15cm na podsypce
cementowo-piaskowej /50mb z rusztem stalowym na zjazdach/,
- wymiana studzienek ściekowych /uliczne betonowe/ o średn. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średn. 1200 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości
betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 szt. 5,
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cement.-piaskowej,
- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową,
- rury ochronne dwudzielne z rur stalowych o średn. do 125 mm,
e) oznakowanie i urz. brd - pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
- pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3m2,
- oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową odblaskową- linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie.

2) Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 932 w
miejscowości Węglówka w km 0+000 - 0+075 w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
na odległość do 1km, ścięcie poboczy,
b) podbudowa - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub.
do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km,
- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym śr. grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
- wyrównanie, wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym,
c) nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowo/bitumicznej,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grub.
4 cm,
- nawierzchnie żwirowe, warstwa górna /pobocza i zjazdy/ gr. 10 cm z kruszywa
śr. szer. 0,3 m obustronne.

3) Remont drogi gminnej Nr 139016R na działce nr 157/2 w miejscowości Węglówka w km 0+000 - 0+100 w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
na odległość do 1km, ścięcie poboczy,
b) podbudowa - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub.
do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km,
- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym śr. grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
- wyrównanie, wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym,
c) nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowo/bitumicznej,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o
grub. 4 cm,
- nawierzchnie żwirowe, warstwa górna /pobocza i zjazdy/ gr. 10 cm z kruszywa
śr. szer. 0,3 m obustronne.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączonej do SWZ dokumentacji oraz przedmiarach robót.

CPV: 45233140-2, 45111200-0, 45233220-7, 45233320-8, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00132260, EPP. 271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.korczyna.bip.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https.//miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu MiniPortal (dostępny na stronie www.uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Zaleca się również podanie adresu e-mail.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, w jednym z formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (np. .pdf, doc, .docx [...]) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Zamawiający uzna ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2020r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonania zlecenia, usługi oraz zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Korczyna reprezentowana przez Wójta. Kontakt - adres: 38-420 Korczyna, Korczyna 18a, tel. wojt@korczyna.pl
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iodkorczyna@gmail.com
3. Podstawą prawną przetwarzania danych może być:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wykonania robót budowlanych. Dane będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa dróg na terenie Gminy Korczyna: w miejscowości Korczyna (boczna od Ul. Fredry), w miejscowości Węglówka (droga na działce nr ewid. 932) oraz remont drogi gminnej na działce nr 157/2 w miejscowości Węglówka" prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp.
5. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia, zawarcia umowy oraz jej realizacji. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy.
6. Dane będą przechowywane przez okres współpracy, trwania zawartej umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany kategorią archiwalną. W przypadku danych zawartych jedynie na fakturach dane są przechowywane przez okres 5 lat (kat. B5), w przypadku umów cywilnoprawnych bez składki na ubezpieczenie społeczne przez okres 10 lat (kat.B10), natomiast w przypadku opłacania składki społecznej przez okres 50 lat (kat.B50).
7. Administrator może przekazać dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być np: operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji, bank realizujący usługi bankowe. Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
8. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
10. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO Bank Polski Oddział w Rzeszowie na nr
43102043910000690201995968.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określono w art. 98 ustawy Pzp oraz pkt 17 SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EPP. 271.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna:
- w miejscowości Korczyna (boczna od ul. Fredry),
- w miejscowości Węglówka (droga na działce nr ewid. 932)
- w miejscowości Węglówka na działce nr 157/2

1) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 790/9, 790/10, 790/19 w miejscowości Korczyna w km 0+000 - 0+270 w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
na odległość do 1km, ścięcie poboczy,
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15cm z odwozem i
rozł. do 10km, ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej na
podsypce cementowo-piaskowej, rozebranie krawężników betonowych,
rozebranie obrzeży trawnikowych,
b) podbudowa - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grub. do 8cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km do
ponownego wbudowania,
- stabilizacja podłoża cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym, średnia grub. warstwy po zagęszczeniu do
10cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej,
- wyrównanie , wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śred. grub. 4cm,
c) nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na
zimno podbudowy,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grub.
4cm,
d) odwodnienia i roboty wykończeniowe - nawierzchnie z frezu warstwa górna
/pobocza, zjazdy/ gr. 10cm z frezu rozścielanego ręcznie,
- wymiana ścieków z elementów betonowych gr. 15cm na podsypce
cementowo-piaskowej /50mb z rusztem stalowym na zjazdach/,
- wymiana studzienek ściekowych /uliczne betonowe/ o średn. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średn. 1200 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości
betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 szt. 5,
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cement.-piaskowej,
- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową,
- rury ochronne dwudzielne z rur stalowych o średn. do 125 mm,
e) oznakowanie i urz. brd - pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
- pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3m2,
- oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową odblaskową- linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie.

2) Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 932 w
miejscowości Węglówka w km 0+000 - 0+075 w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
na odległość do 1km, ścięcie poboczy,
b) podbudowa - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub.
do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km,
- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym śr. grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
- wyrównanie, wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym,
c) nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowo/bitumicznej,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grub.
4 cm,
- nawierzchnie żwirowe, warstwa górna /pobocza i zjazdy/ gr. 10 cm z kruszywa
śr. szer. 0,3 m obustronne.

3) Remont drogi gminnej Nr 139016R na działce nr 157/2 w miejscowości Węglówka w km 0+000 - 0+100 w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
na odległość do 1km, ścięcie poboczy,
b) podbudowa - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub.
do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km,
- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym śr. grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
- wyrównanie, wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym,
c) nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowo/bitumicznej,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o
grub. 4 cm,
- nawierzchnie żwirowe, warstwa górna /pobocza i zjazdy/ gr. 10 cm z kruszywa
śr. szer. 0,3 m obustronne.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączonej do SWZ dokumentacji oraz przedmiarach robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu,
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.:
8.1. Spełniają warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
8.2. Spełniają warunek dotyczący wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
8.3. Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana nie może być mniejsza niż
150 000,00PLN.
8.4. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunków:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda - w okresie ostatnich pięciu lat przed pływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wymagane wartości robót wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania.
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże dysponowanie, co najmniej jedną osobą - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.
Wskazana osoba podczas realizacji robót budowlanych musi posiadać ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm.).
Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D z. U. z 2019r., poz. 1186). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220 ze zm).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w punktach 1) i 2) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) złożyć wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo w punkcie 8.4.a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich:
- rodzaju, - wartości, - daty i miejsca wykonania, - podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; oraz załączyć dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje, - inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
b) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie.
c) złożyć polisę lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN.
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
f) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
g) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie z art. 108ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
formularz ofertowy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO Bank Polski Oddział w Rzeszowie na nr
43102043910000690201995968.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określono w art. 98 ustawy Pzp oraz pkt 17 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
4. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również wszystkich wspólników spółki cywilnej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.