Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odbudowa przepustu wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Odbudowa przepustu wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JASŁO
ul. Juliusza Słowackiego 4
38-200 Jasło
powiat: jasielski
13 4443 66 69, faks 13 443 66 35
gmina@gminajaslo.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jasło
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 13 4443 66 69, faks
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Odbudowa przepustu na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej 113344R Jasło Warzyce w km 1+538 wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Odbudowa przepustu na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej 113344R Jasło Warzyce w km 1+538 wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych".
Zadanie obejmuje rozbiórkę uszkodzonego przepustu wraz ze ściankami czołowymi, rozbiórkę uszkodzonej nawierzchni i konstrukcji drogi nad przepustem oraz krawędzi drogi, wykonanie nowego przepustu w miejscu istniejącego wraz ze ściankami czołowymi, wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi nad przepustem oraz krawędzi jezdni, wykonanie utwardzonego pobocza drogi na początkowym jego odcinku, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, budowa lewostronnego chodnika.
Odbudowa przepustu polegać będzie na:
- rozebraniu zasypki istniejącego przepustu,
- rozebraniu ścianek czołowych przepustu wykonanych z betonu,
- rozebraniu przepustu z rur betonowych,
-wykonaniu wykopów pod posadowienie odbudowywanych ścianek czołowych przepustu,
- wykonaniu ław żelbetowych pod ścianki przepustu posadowionych na chudym betonie,
- wykonaniu ławy tłuczniowej pod przepust,
-montażu przepustu skrzynkowego zamkniętego, żelbetowego o przekroju
250cm x 150cm na podsypce cementowo piaskowej,
- wykonaniu płyty żelbetowej wieńczącej przepust,
- wykonaniu zasypki przepustu z gruntu piaszczystego,
- wykonaniu żelbetowych ścian czołowych przepustu,

Odbudowa drogi polegać będzie na:
- rozebraniu zdegradowanej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych drogi nad
przepustem oraz przy krawędziach drogi,
- wykonaniu nowej podbudowy drogi nad przepustem oraz przy krawędziach drogi,
- wykonaniu nowej nawierzchni drogi nad przepustem oraz przy krawędziach drogi,
- wykonaniu prawostronnego pobocza drogi nad przepustem,
- wykonaniu lewostronnego utwardzonego pobocza na początkowym odcinku drogi
z kostki brukowej wraz z wykonaniem cieku wodnego z kostki brukowej przy krawędzi
jezdni,
- odbudowie istniejących zjazdów,
- montażu bariery energochłonnej po prawej stronie drogi nad przepustem.

Budowa lewostronnego chodnika wraz zabudową odcinka kanalizacji deszczowej polegać będzie na:
- wykonaniu koryta pod warstwy podbudowy,
- wykonaniu obramowania chodnika, krawężnik od strony drogi, obrzeże za chodnikiem,
opaska ziemna,
- wykonaniu cieku wodnego przykrawężnikowego z kostki brukowej,
- wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wpustów ulicznych
krawężnikowych oraz studni rewizyjnych,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego oraz łamanego,
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej,
- montaż barier chodnikowych w opasce ziemnej oraz na ścianie czołowej przepustu w obrębie przepustu.
2. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SWZ:
zał. nr 1 - przedmiar robót;
zał. nr 2 - STWiOR;
zał. nr 3 - dokumentacja projektowa.

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132242, IGM.271.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminajaslo.bip.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- Platformy miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal (Skrytka ePUAP: /x7313xqsag/skrytka)
- poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do Komunikacji" jako załączniki. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt (zaleca się stosowanie formatu pdf).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jasło;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@urzad.gminajaslo.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: Formularz do złożenia oferty dostępny jest na ePUAP i udostępniony na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IGM.271.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Odbudowa przepustu na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej 113344R Jasło Warzyce w km 1+538 wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych".
Zadanie obejmuje rozbiórkę uszkodzonego przepustu wraz ze ściankami czołowymi, rozbiórkę uszkodzonej nawierzchni i konstrukcji drogi nad przepustem oraz krawędzi drogi, wykonanie nowego przepustu w miejscu istniejącego wraz ze ściankami czołowymi, wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi nad przepustem oraz krawędzi jezdni, wykonanie utwardzonego pobocza drogi na początkowym jego odcinku, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, budowa lewostronnego chodnika.
Odbudowa przepustu polegać będzie na:
- rozebraniu zasypki istniejącego przepustu,
- rozebraniu ścianek czołowych przepustu wykonanych z betonu,
- rozebraniu przepustu z rur betonowych,
-wykonaniu wykopów pod posadowienie odbudowywanych ścianek czołowych przepustu,
- wykonaniu ław żelbetowych pod ścianki przepustu posadowionych na chudym betonie,
- wykonaniu ławy tłuczniowej pod przepust,
-montażu przepustu skrzynkowego zamkniętego, żelbetowego o przekroju
250cm x 150cm na podsypce cementowo piaskowej,
- wykonaniu płyty żelbetowej wieńczącej przepust,
- wykonaniu zasypki przepustu z gruntu piaszczystego,
- wykonaniu żelbetowych ścian czołowych przepustu,

Odbudowa drogi polegać będzie na:
- rozebraniu zdegradowanej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych drogi nad
przepustem oraz przy krawędziach drogi,
- wykonaniu nowej podbudowy drogi nad przepustem oraz przy krawędziach drogi,
- wykonaniu nowej nawierzchni drogi nad przepustem oraz przy krawędziach drogi,
- wykonaniu prawostronnego pobocza drogi nad przepustem,
- wykonaniu lewostronnego utwardzonego pobocza na początkowym odcinku drogi
z kostki brukowej wraz z wykonaniem cieku wodnego z kostki brukowej przy krawędzi
jezdni,
- odbudowie istniejących zjazdów,
- montażu bariery energochłonnej po prawej stronie drogi nad przepustem.

Budowa lewostronnego chodnika wraz zabudową odcinka kanalizacji deszczowej polegać będzie na:
- wykonaniu koryta pod warstwy podbudowy,
- wykonaniu obramowania chodnika, krawężnik od strony drogi, obrzeże za chodnikiem,
opaska ziemna,
- wykonaniu cieku wodnego przykrawężnikowego z kostki brukowej,
- wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wpustów ulicznych
krawężnikowych oraz studni rewizyjnych,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego oraz łamanego,
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej,
- montaż barier chodnikowych w opasce ziemnej oraz na ścianie czołowej przepustu w obrębie przepustu.
2. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SWZ:
zał. nr 1 - przedmiar robót;
zał. nr 2 - STWiOR;
zał. nr 3 - dokumentacja projektowa.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego w ramach zmiany umowy, na takich samych zasadach jak przedmiot umowy. Do rozliczenia robót dodatkowych stosuje się ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie z zakresu przebudowy dróg (o wartości brutto minimum 300 000,00 zł).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują (dokumenty składane na wezwanie): wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 5 do SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z zał. nr 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują (dokumenty składane na wezwanie):
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) kosztorys ofertowy - obowiązkowy; 2) informacja o podmiocie wspólnym - jeżeli dotyczy; 3) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy; 4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy - jeżeli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.