Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przygotowanie dokumentacji technicznej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy w...

Przedmiot:

Przygotowanie dokumentacji technicznej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
powiat: przemyski
+48 16 671 14 86
sekretariat@krzywcza.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490368
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krzywcza
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 16 671 14 86
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie dokumentacji technicznej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. ,,Przygotowanie dokumentacji technicznej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy."
2. Zamówienie jest podzielone na 2 etapy:
1) ETAP I - wykonanie dokumentacji:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej pozwalającej na wykonanie prac modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków w Krzywczy. (projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, badania techniczne podłoża gruntowego, przedmiaru robót wraz z kosztorysami w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia na budowę;).
2) ETAP II - wykonanie robót budowlanych:
Modernizacja obiektu oczyszczalni w Krzywczy. Zakresem prac objęta jest dostawa i montaż przykrycia zbiornika przykrycia hermetyzującego zbiornika stabilizacji tlenowej osadu. Zakres robót obejmuje również dostawa oraz montaż biofiltra kontenerowego wraz z wykonanie robót budowlanych niezbędnych do montażu biofiltra, tj. wykonanie fundamentu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji i przyłącza elektroenergetycznego.

CPV: 45220000-5, 45210000-2, 71220000-6, 71250000-5, 71320000-7, 71330000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00132376, SGI.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza.
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z nią) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji ,,Wyślij wiadomość" dostępnej na stronie dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych, pod którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania.
4. W celu złożenia oferty i komunikowania się z Zamawiającym nie jest konieczne posiadanie przez Wykonawcę konta Użytkownika na Platformie, Wykonawca musi natomiast posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail, którego Wykonawca chce używać do komunikowania się w postępowaniu Wykonawca podaje w Formularzu Oferty. Adres e mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem, który Wykonawca wskaże na Platformie zakupowej przesyłając Ofertę. Na stronie postępowania wskazany jest link do Instrukcji dla Wykonawców.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin.
6. Jeśli Wykonawca będzie chciał założyć konto Użytkownika na Platformie wówczas konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem używanym przez Wykonawcę/Użytkownika do obsługi jego konta na Platformie. Po zarejestrowaniu się na Platformie Wykonawca będzie miał dostęp do Instrukcji dla Wykonawców również pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy to 150 MB, dopuszczalna ilość plików to 10.
8. Korzystanie z Platformy odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa EDGE, Internet Explorer (do 17 sierpnia 2021 r.), Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
9. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę zakupową.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
11. W niniejszym postępowaniu dokumenty należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdziale XLI SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490368
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl . Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dotyczącej sposobu i formy złożenia oferty dostępnej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SGI.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. ,,Przygotowanie dokumentacji technicznej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy."
2. Zamówienie jest podzielone na 2 etapy:
1) ETAP I - wykonanie dokumentacji:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej pozwalającej na wykonanie prac modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków w Krzywczy. (projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, badania techniczne podłoża gruntowego, przedmiaru robót wraz z kosztorysami w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia na budowę;).
2) ETAP II - wykonanie robót budowlanych:
Modernizacja obiektu oczyszczalni w Krzywczy. Zakresem prac objęta jest dostawa i montaż przykrycia zbiornika przykrycia hermetyzującego zbiornika stabilizacji tlenowej osadu. Zakres robót obejmuje również dostawa oraz montaż biofiltra kontenerowego wraz z wykonanie robót budowlanych niezbędnych do montażu biofiltra, tj. wykonanie fundamentu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji i przyłącza elektroenergetycznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował co najmniej:
a) 1 osobą pełniącą funkcje projektanta w zakresie branży sieci i instalacji sanitarnych, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie pozwalającym na projektowanie objęte niniejszym postępowaniem lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
b) 1 osobą pełniącą funkcje projektanta w zakresie branży sieci i instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie pozwalającym na projektowanie objęte niniejszym postępowaniem lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
c) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w ograniczonym zakresie pozwalającym na kierowanie budową objętą niniejszym postępowaniem lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
d) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie pozwalającym na kierowanie robotami elektrycznymi, które są objęte niniejszym postępowaniem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu. Zamawiający wymaga jedynie złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz pracami projektowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
2. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie będzie wymagał składania przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców zaś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ten z wykonawców który dany warunek spełnia z zaznaczeniem, który warunek postawiony przez Zamawiającego jest spełniony przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ, o ile Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego;
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wypełniając formularz oferty, w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, podają nazwy i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej, w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
3. Do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające osobę podpisującą ofertę do złożenia i podpisania oferty w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku gdy pełnomocnictwo jest sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawców lub notariusza.
4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, siebie dotyczące oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące określonych przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu podstaw wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. Oświadczenie musi być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 20211 r., poz. 670 z późn. zm.), to znaczy, że musi być sporządzona w jednym z formatów wymienionych w Załączniku Nr 2 (część dotycząca danych zawierających dokumenty tekstowe) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, siebie dotyczące oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Oświadczenie musi być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, a w przypadku, gdy oświadczenie jest sporządzone jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, spowodowanego jedną z następujących przyczyn:
1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy - o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;
2) wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności - o okres opóźnienia lub wstrzymania prac związanych z wykonaniem robót objętych zamówieniem dodatkowym;
3) wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej - o okres, w którym będą dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwające w związku z tym postępowania administracyjne;
4) działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych - o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania.
3. W przypadku ustania przyczyn określonych w ust. 2, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy.
4. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
5. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany.
6. Dowodami mogą być w szczególności:
1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na które powołuje się Wykonawca;
2) dokumentacja fotograficzna;
3) pisma właściwych organów;
4) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy;
5) oświadczenia Wykonawcy.
7. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okresy, o których mowa w ust. 2.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, może wydłużyć termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe zapisy znajdują się w § 17 ust. 10-13 Załącznika Nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.