Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszyw budowlanych

Przedmiot:

Dostawa kruszyw budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o
ul. jana pawła ii 59
38-500 Sanok
powiat: sanocki
telefon: 134647800, faks: 134648862,
sekretariat@spqk.com.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 134647800,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kruszyw budowlanych w podziale na 4 części w rodzajach i ilościach jak poniżej:
1) Część 1 Pospółka 0-63 mm ilość 880 m3
dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do końca sierpnia - 400 m3, a następnie dwa zamówienia po 240 m3 w okresie wrzesień- 15 październik 2021 r
2) Część 2 Żwirek płukany 8-16 mm ilość 300 ton
Dostawy do realizowania transportem Wykonawcy w okresie 14 dni od dnia podpisania umowy;
3) Część 3 Grys kamienny 2-8 mm ilość 110 ton dostawy realizowane transportem Wykonawcy do końca sierpnia 2021 r.
4) Część 4 Tłuczeń sortowany 31,5- 63,00 mm ilość 880 ton
dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do końca sierpnia - 400 m3, a następnie dwa zamówienia po 240 m3 w okresie wrzesień- 15 październik 2021 r.
2. Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:
1) Pospółka 0-63 mm min. PN-EN 13242:2013-08E
2) Żwirek płukany 8-16 mm min. PN-EN 13242+A1:2010
3) Grys kamienny 2-8 mm min. PN-EN 13242:2013-08E
4) Tłuczeń sortowany 31,5-63 mm min. PN-EN 13242+A1:2010

Dokument nr: IDZ.261.3.5.2021

Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 06.08.2021 r. do godz. 12:00 pisemnie w sekretariacie Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (pok. nr 10).

Miejsce i termin realizacji:
IX. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
Zadania 1: od dnia zawarcia umowy do 15 października 2021 r., Zadanie 2:14 dnia od dnia zawarcia umowy, Zadanie 3: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2021 r., Zadanie 4: od dnia zawarcia umowy do 15 października 2021 r.,
- z zastrzeżeniem że dostawy odbywać się będą w okresach przewidzianych dla poszczególnych zadań określonych w rozdziale II Zaproszenia do złożenia oferty

Wymagania:
3. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Formularzach cenowych dla poszczególnych zadań (złącznik 1A - 1D).
4. Dostawa kruszyw będzie realizowana w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00.
5. Potwierdzenie ilości dostarczonych materiałów nastąpi po uprzednim zważeniu na wadze samochodowej zlokalizowanej w miejscu dostawy tj. ul Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
6. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu stwierdzającego jakość dostarczonych materiałów z Polskimi Normami oraz zgodnie z przedstawioną ofertą. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony materiał odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
III. Warunki dopuszczenia do postępowania
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
IV. Oferta
2. Na opakowaniu należy zamieścić informacje o adresie i firmie Wykonawcy a także czytelny napis: ,,Dostawa kruszyw budowlanych" IDZ.261.3.5.2021- nie otwierać w sekretariacie";
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) Wykonawca sam ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty,
3) do oferty muszą być dołączone dokumenty wymienione w punkcie V,
4) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnym pismem pod rygorem jej nieważności. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, sporządzone w językach obcych muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski, a podczas oceny oferty, Zamawiający będzie opierał się na tłumaczeniu.
5) wszystkie strony oferty, w szczególności strony Formularza oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy Wykonawcy; wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającą parafkę),
6) wszystkie strony muszą być ponumerowane,
7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub wszystkie części
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wyborze danej oferty.
V. Dokumenty
1. Wymagane dokumenty i oświadczenia.
1) Ofertę sporządzoną zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia (Forma dokumentu: oryginał);
2) Formularz cenowy sporządzony zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1A-1D do zaproszenia (Forma dokumentu: oryginał) - w zależności od ilości Części na które Wykonawca składa ofertę;
3) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty o ile upoważnienie to nie wynika z innych załączonych dokumentów. Do oferty winien być dołączony oryginał lub poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem kopia stosownego pełnomocnictwa.
4) Aktualny odpis z KRS lub informację z CEIDG (Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
2. Forma dokumentów:
1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI. Informacja o podwykonawcach
1. Wykonawca, może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są mu znane. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przyjmuje się, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. Wskazanie będzie miało miejsce w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. W przypadku powierzenia podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy lub części umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia ceny oferty.
1. Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie poniższych kryteriów:
1 pkt = 1%
1) Cena/koszt/ waga kryterium 100%
Kryterium ,,cena" - punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
Pc = najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu x100
cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,cena" wynosi 100 punktów
2. Punkty przyznane w każdym kryterium będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.
3. Zamawiający dokona wyboru ofert dla poszczególnych Części określonych w rozdziale II niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punków w danej Części.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Wykonawca w Formularzu oferty podaje cenę za realizację całości zamówienia (w zależności od wybranego zadania).
7. Wykonawca wylicza cenę dla poszczególnych zadań zgodnie z Formularzem cenowym- załączniki nr 1A-1D do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
8. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym są wyczerpują wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia za daną dostawę i zawiera wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem niniejszego zamówienia wynikające z wymagań zawartych w Zaproszeniu do złożenia oferty i jej załączników, w szczególności w Projekcie
umowy oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę ceny ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy.
9. Obliczoną zgodnie z Formularzem cenowym zał. nr 1A - 1D do Zaproszenia do złożenia oferty wartość brutto [zł], Wykonawca wpisuje do Formularza Oferty (załącznik nr 1) - cena oferty brutto służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczenia za realizację zamówienia będą prowadzone w oparciu o cenę jednostkową brutto podaną przez Wykonawcę w Formularzu cenowym oraz faktyczną ilość zakupionych i kruszyw budowlanych.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Czas związania ofertą
1. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
X. Umowa
1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Uwagi:
4. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II59, 38-500 Sanok, telefon: 134647800, faks: 134648862;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o./jest Pan Michał Hassinger, telefon: 134647835, e-mail: michal.hassinaer(d).sDak.com.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania: IDZ.261.3.5.2021, prowadzonym w celu udzjelenia zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych i z uwagi na niską wartość szacunkową podlega wyłączeniu z obowiązku stosowania procedur przewidzianych zgodnie z art. 2 ust.1. pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019z późń. zm.)
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2. Tryb postępowania
1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w celu udzjelenia zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych i zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt. 1) podlega wyłączeniu z obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.).
2) Postępowanie jest prowadzone w oparciu o postanowienia obowiązujące u Zamawiającego ,,Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro".
3) Postępowanie rozpoczyna się z dniem publikacji niniejszego zaproszenia na stronie internetowej SPGK Sp. z o.o.
4) Zgodnie z art.701 §3 KC Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu w tym także do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.
5) Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnień i ofert dodatkowych.

Kontakt:
3. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Pan Marcin Gałkowski Kierownik Zakładu Dróg Miejskich, tel. 511 659 022, e-mail: marcin.qalkowski@spqk.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.