Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa rowów przydrożnych i zbiornika infiltracyjno- odparowującego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa rowów przydrożnych i zbiornika infiltracyjno- odparowującego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
44 685 45 10, 685 45 71
zamowienia@radomsko.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 44 685 45 10, 685 45
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa rowów przydrożnych i zbiornika infiltracyjno- odparowującego dla odwodnienia odcinka Ul. Krańcowej w Radomsku na wysokości posesji 64-78
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na budowie rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami na posesje oraz zbiornika infiltracyjno- odparowującego z doprowadzalnikiem, dla odwodnienia odcinka pasa drogowego Ul. Krańcowej w Radomsku na wysokości posesji 64-78.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę zbiornika infiltracyjno-odparowującego wraz z wjazdem do projektowanego zbiornika i ogrodzeniem,
2) budowę doprowadzalnika zbiornika wraz z wylotem do zbiornika,
3) utwardzenie części działki nr ewid. 31 kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm,
4) przebudowę przydrożnych rowów zlokalizowanych w pasie drogowym Ul. Krańcowej,
5) przebudowę zjazdu do posesji nr 66,
6) budowę zjazdu do działki oznaczonej nr ewid. 31 obręb 14 m. Radomsko,
7) odtworzenie nawierzchni zjazdu zlokalizowanego do działki nr ewid. 33 obręb 14,
8) remont istniejącego przepustu zlokalizowanego pod jezdnią Ul. Krańcowej na wys. posesji nr 69 poprzez wymianę ścianek czołowych,
9) zabezpieczenie sieci wodociągowej keramzytem,
10) zabezpieczenie przyłącza elektrycznego do działki nr ewid. 33 (zagłębienie wysokościowe wraz z założeniem rury osłonowej 110mm),
11) usunięcie drzew i siew trawy.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym branża: drogowa, sanitarna, opinią geotechniczną, warunkami technicznymi/uzgodnieniami, decyzjami, wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) wzór-projekt umowy - stanowiący dodatek nr 9 do SWZ,
2) Projekt budowlany- Budowy zbiornika infiltracyjno- odparowującego wraz z doprowadzalnikiem na działce nr ewid. 31 obręb 14 m. Radomsko, a także przebudowa odcinka rowu przydrożnego wraz z przepustami, budową i przebudową zjazdów oraz zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej i elektrycznej w pasie drogowym Ul. Krańcowej w Radomsku- branży drogowej, sanitarnej- stanowiący dodatek nr 11 do SWZ,
3) Opinia geotechniczna na potrzeby projektu budowy rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami na posesje oraz ziemnego zbiornika infiltracyjno- odparowującego z doprowadzalnikiem dla odwodnienia odcinka pasa drogowego Ul. Krańcowej w Radomsku na wysokości posesji 64-78-stanowiąca dodatek nr 12 do SWZ,
4) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża: drogowa, sanitarna-stanowiąca dodatek nr 13 do SWZ,
5) Decyzja Starosty Radomszczańskiego nr 1061/2020 z dnia 24.11.2020 r. o pozwoleniu na budowę dla Miasta Radomsko-stanowiąca dodatek nr 14 do SWZ,
6) Decyzja Starosty Radomszczańskiego z dnia 04.12.2020 r. dla Miasta Radomsko o zezwoleniu na usunięcie drzew w pasie Ul. Krańcowej w Radomsku -stanowiąca dodatek nr 15 do SWZ,
7) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 03.08.2021 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego -stanowiąca dodatek nr 16 do SWZ.

5. Załączony do niniejszej SWZ przedmiar robót ze względu na charakter wynagrodzenia ( ryczałt ) pełni jedynie funkcję informacyjną.

6. Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% odnoszące się do elementów składających się na przedmiot zamówienia tj. realizacji zamówienia, zostały określone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy.

7. Zamawiający przewidział, że istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, tj. podmiot który sporządził dokumentacje projektową oraz kosztorys inwestorski.

8. Zamawiający podjął następujące środki mające na celu zapobieżeniu zakłócenia uczciwej konkurencji w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy:
- na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://bip.radomsko.pl publikuje wszelkie dokumenty jakimi dysponuje opisujące przedmiot zamówienia tj. projekt budowlany, opinie geotechniczną, STWOiRB, przedmiar robót oraz uzyskane decyzje.
- wyznacza dłuższy termin na złożenie ofert - 20 dni.
- ujawnia szacunkową wartość zamówienia, tj. kwotę 258 987,91 zł netto, 318 555,13 zł brutto.

CPV: 45232452-5, 45112100-6, 45232454-9

Dokument nr: 2021/BZP 00132410, PZP.271.1.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.radomsko.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferty należy złożyć za
pomocą:miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl . W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl;
2) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza -adres: nazwa:umradomsko/skrytkaesp;
3) adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl ;
4) https://bip.radomsko.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w potępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych ( w tym
m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu) zostały opisane wRegulamnie korzystania z systemu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
3)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych( w tym m.in. oświadczeń,elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji ) przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 10 do SWZ. Dane postepowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż złożoneoferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) -Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa- Miasto Radomsko, adres skrzynki
ePUAP:/umradomsko/skrytkaesp oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerem
postępowania nadanym przez Zamawiającego PZP.271.1.9.2021 .
7) Komunikacja pomiędzy Zamawiajacym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@radomsko.pl.
( maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20MB).
8) Szczegółowe informacje w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca RODO-szczegółowo określona w Rozdziale 24 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca RODO-szczegółowo określona w Rozdziale 24 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawczanazwa- Miasto Radomsko) i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.1.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 258987,91 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na budowie rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami na posesje oraz zbiornika infiltracyjno- odparowującego z doprowadzalnikiem, dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej w Radomsku na wysokości posesji 64-78.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę zbiornika infiltracyjno-odparowującego wraz z wjazdem do projektowanego zbiornika i ogrodzeniem,
2) budowę doprowadzalnika zbiornika wraz z wylotem do zbiornika,
3) utwardzenie części działki nr ewid. 31 kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm,
4) przebudowę przydrożnych rowów zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Krańcowej,
5) przebudowę zjazdu do posesji nr 66,
6) budowę zjazdu do działki oznaczonej nr ewid. 31 obręb 14 m. Radomsko,
7) odtworzenie nawierzchni zjazdu zlokalizowanego do działki nr ewid. 33 obręb 14,
8) remont istniejącego przepustu zlokalizowanego pod jezdnią ul. Krańcowej na wys. posesji nr 69 poprzez wymianę ścianek czołowych,
9) zabezpieczenie sieci wodociągowej keramzytem,
10) zabezpieczenie przyłącza elektrycznego do działki nr ewid. 33 (zagłębienie wysokościowe wraz z założeniem rury osłonowej 110mm),
11) usunięcie drzew i siew trawy.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym branża: drogowa, sanitarna, opinią geotechniczną, warunkami technicznymi/uzgodnieniami, decyzjami, wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) wzór-projekt umowy - stanowiący dodatek nr 9 do SWZ,
2) Projekt budowlany- Budowy zbiornika infiltracyjno- odparowującego wraz z doprowadzalnikiem na działce nr ewid. 31 obręb 14 m. Radomsko, a także przebudowa odcinka rowu przydrożnego wraz z przepustami, budową i przebudową zjazdów oraz zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej i elektrycznej w pasie drogowym ul. Krańcowej w Radomsku- branży drogowej, sanitarnej- stanowiący dodatek nr 11 do SWZ,
3) Opinia geotechniczna na potrzeby projektu budowy rowów przydrożnych z przepustami i zjazdami na posesje oraz ziemnego zbiornika infiltracyjno- odparowującego z doprowadzalnikiem dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej w Radomsku na wysokości posesji 64-78-stanowiąca dodatek nr 12 do SWZ,
4) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża: drogowa, sanitarna-stanowiąca dodatek nr 13 do SWZ,
5) Decyzja Starosty Radomszczańskiego nr 1061/2020 z dnia 24.11.2020 r. o pozwoleniu na budowę dla Miasta Radomsko-stanowiąca dodatek nr 14 do SWZ,
6) Decyzja Starosty Radomszczańskiego z dnia 04.12.2020 r. dla Miasta Radomsko o zezwoleniu na usunięcie drzew w pasie ul. Krańcowej w Radomsku -stanowiąca dodatek nr 15 do SWZ,
7) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 03.08.2021 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego -stanowiąca dodatek nr 16 do SWZ.

5. Załączony do niniejszej SWZ przedmiar robót ze względu na charakter wynagrodzenia ( ryczałt ) pełni jedynie funkcję informacyjną.

6. Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% odnoszące się do elementów składających się na przedmiot zamówienia tj. realizacji zamówienia, zostały określone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy.

7. Zamawiający przewidział, że istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, tj. podmiot który sporządził dokumentacje projektową oraz kosztorys inwestorski.

8. Zamawiający podjął następujące środki mające na celu zapobieżeniu zakłócenia uczciwej konkurencji w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy:
- na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://bip.radomsko.pl publikuje wszelkie dokumenty jakimi dysponuje opisujące przedmiot zamówienia tj. projekt budowlany, opinie geotechniczną, STWOiRB, przedmiar robót oraz uzyskane decyzje.
- wyznacza dłuższy termin na złożenie ofert - 20 dni.
- ujawnia szacunkową wartość zamówienia, tj. kwotę 258 987,91 zł netto, 318 555,13 zł brutto.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232452-5 - Roboty odwadniające
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:

a) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wg przypisanej wagi kryterium oceny ofert Cena (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji (kryterium oceny ofert G) na cały przedmiot zamówienia, w tym na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia, z wyłączeniem zieleni wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji (G) 20 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunku:
1. wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
jednej roboty budowlanej (zamówienia - umowy) polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie zbiornika retencyjnego i/lub zbiornika retencyjno- infiltrującego i/lub zbiornika infiltracyjno- odparowującego o wartości tej roboty nie mniejszej niż 60 000,00 zł netto
(bez VAT)

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.

2. wymagane jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:

osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.),
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do SWZ. W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.

2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązny jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 SWZ podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - z
wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt. 10.3.2 ppkt 1 lit a SWZ liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ.

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument - z możliwością wykorzystania wzoru stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.

4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z pkt 8.2 ppkt 5) SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ,

2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy lub tego podmiotu - Wykonawca składa wraz z ofertą,

3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2b i 3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia, składa każdy z tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej). Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym
2. Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 4 do SWZ.

5) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;

6) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno).

3. Szczegółowe informacje w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalności zmian umowy, zostały określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 9 do SWZ oraz z art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy Pzp oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:

a) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wg przypisanej wagi kryterium oceny ofert Cena (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji (kryterium oceny ofert G) na cały przedmiot zamówienia, w tym na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia, z wyłączeniem zieleni wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji (G) 20 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.