Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przygotowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Przygotowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie
Ogrodowa 4
48-300 Nys
powiat: nyski
tel.(77) 431 51 72, tel. 603 673 489, tel. 609 440 842, tel. 600 927 429
Województwo: opolskie
Miasto: Nys
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(77) 431 51 72,
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
Remont skarpy odwodnej ZW Otmuchów, przygotowanie dokumentacji projektowej.
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: WR.ROZ.2811.412.2021

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.08.2021 r. do godz. 16:00.

Składanie ofert:
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowanie w formacie PDF dokumenty o których mowa w pkt 11 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej - pod adresem
www.przetargi.wody.gov.pl do dnia 20.08.2021 r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 29.10.2021

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i Oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
6.1. posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierii hydrotechnicznej określonej obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. z 2019r. poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności wodno-melioracyjnej, hydrotechnicznej lub konstrukcujno-budowlanej, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem posiadania przynależności do właściwej izby inżynierów.
6.2. Oświadczenie o sprawowania nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu oraz aktualizacji dokumentacji projektowej w okresie realizacji robót budowlanych.
6.3. Posiadanie potencjału technicznego tj. 1 stanowisko komputerowe z oprogramowaniem CAD oraz Office.
6.4. w zakresie posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia - Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w którym Wykonawca wykaże, że wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego) na budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów hydrotechnicznych.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
Ofertowego (jeżeli wymagana).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji: 60 miesięcy, warunki gwarancji zostały określone w §13 umowy, która stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy płatników podatku VAT). Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).
- Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. Wypełniony formularz ofertowy powinien zostać sporządzony w oparciu o opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności do wykonania, formularz powinien być dołączony do oferty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia .
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać;
1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi zał. Nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Wypełniony wykaz wykonanych usług wraz z referencjami (wzór stanowi zał. nr 3 do zapytania ofertowego).
3. Wykazać wszystkie wymagane w pkt. 6 Zapytania ofertowego certyfikaty oraz oświadczenie.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, Za pośrednictwem Platformy Zakupowej -zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl/wp/postępowania-przetargow
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki wymienione w pkt 11. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były podpisane, np. Formularz ofertowy" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty, dokumentów oraz oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie, do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Wykonawca może także przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, natomiast może ją zmienić poprzez Platformę do upłynięcia terminu złożenia ofert.

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wodv.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Remont skarpy odwodnej ZW Otmuchów, przygotowanie dokumentacji projektowej, nr postępowania WR.ROZ.2811.412.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa].
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Bożena Stąpor nr tel. 603 673 489, Leopold Pęcak nr tel. 609 440 842, Wojciech Szczepański nr tel. 600 927 429.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.