Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tczew
Lecha 12
83-110 Tczew
powiat: tczewski
58 530 51 32
inwestycje@gmina-tczew.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 58 530 51 32
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniszewo''
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz pozostałych dokumentów (w tym m.in. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, map), o których mowa poniżej; na wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniszewo, przy Ul. Bursztynowej 12, zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr 68/4 o pow. 0,1566 ha, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7
do SWZ. 1.1.Stan istniejący. Istniejący budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, wybudowanym metodą tradycyjną w latach sześćdziesiątych o płaskim dachu, częściowo podpiwniczonym. W budynku znajdują się pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej, które nie są przedmiotem opracowania. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń świetlicy wynosi ok. 144,00 m2. Obiekt składa się z sali o pow. 108,47 m2, kuchni i zaplecza kuchennego o pow. 22,92 m2, toalet znajdujących się w części podpiwniczonej o pow. 7,85 m2 oraz wiatrołapu o pow. 4,54 m2.
Teren objęty opracowaniem jest terenem ogrodzonym, od strony frontowej utwardzony kostką betonową. Pozostałą część posesji zajmuje teren zielony wraz z zadrzewieniem. Budynek posiada instalację wod - kan, gazową i elektryczną, teletechniczną. Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 68/4 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 1.2. Stan docelowy projektu: Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa obiektu o: 1) zwiększenie powierzchni kuchni i zaplecza kuchennego poprzez rozbudowę budynku- jak na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, 2) dostosowanie obiektu, w tym kuchni i zaplecza kuchennego do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż. (wyjście ewakuacyjne).
1.3. Ponadto należy przewidzieć: 1) likwidację istniejącej sceny oraz kraty oddzielającej pom. kuchni od reszty pomieszczeń (w tym miejscu powinna być ścianka działowa), 2) izolację akustyczną (wygłuszająca) ścian graniczących z częścią mieszkalną, 3) remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, 4) wymianę nawierzchni podłóg w obiekcie, 5) naprawę wiatrołapu, 6) termomodernizację budynku, 7) dostosowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i zaplecza wraz z wymianą oświetlenia w obiekcie, 8) wykonanie ogrodzenia od strony frontowej budynku, wraz z bramą z napędem elektrycznym oraz furtką, 9) remont przybudówki od strony tylnej obiektu z przeznaczeniem na cele magazynowe, 10) wymianę płytek na stopniach i murku zewnętrznym, 11) teren postojowy dla budynku świetlicy,
12) zagospodarowanie terenu w niezbędnym zakresie w elementy wypoczynku: zadaszona wiata ze stołem i ławkami. 1.4. Jeżeli istnieje techniczna możliwość należy zaprojektować toalety dla OSP. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: 1) opracowania wielobranżowego projektu budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem wszystkich opinii, pozwoleń administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę,
2) inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, w szczególności: opracowania szczegółowych projektów technicznych w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji), instalacji elektrycznej i teletechnicznej, sieci strukturalnej, alarmowej, monitoringu oraz ewentualnych przyłączy lub instalacji zewnętrznych, bądź sieci, 3) opracowania wstępnej koncepcji projektu rozbudowy i remontu świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu (w niezbędnym zakresie), która musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego,
4) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5) opracowania mapy do celów projektowych,
6) opracowania projektu aranżacji i wykończenia wnętrz, w tym ciągu technologicznego kuchni oraz zaplecza kuchennego, 7) dostarczenia (dołączenia do projektu) podpisanego oświadczenia projektanta (branża sanitarna) dotyczącego możliwości podłączenia obiektu budowlanego objętego wnioskiem do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: ,,Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
8) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów (aktualizowanie w okresie udzielonej gwarancji. Aktualizację kosztorysów inwestorskich Wykonawca wykona każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, nie częściej jednak niż raz na 6 miesięcy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego żądania) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 9) w projekcie wewnętrznej instalacji gazowej należy zamieścić analizę, zgodnie z przepisami dotyczącymi automatycznej regulacji temperatury (§ 135 ust. 7-10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), 10) opracowania charakterystyki energetycznej obiektu stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), 11) opracowania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CPV: 71320000-7, 71000000-8, 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00132304, RIT.271.1.41.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy
użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki Urzędu Gminy Tczew:
/3ry803jkvv/skrytka, poczty elektronicznej e-mail:inwestycje@gmina-tczew.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 2. Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale VIII SWZ, tj. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator
informuje, iż: 1) Administrator Danych Osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczew, z siedzibą przy Ul. Lecha 12, 83-110 Tczew. 2) Inspektor Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących uprawnień, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e -mail:iod@gminatczew.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969. 3) Cel oraz podstawa prawna przetwarzania.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na wykonaniu dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniszewo'', prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 4) Prawa osób,których dane są przetwarzane.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawienia). Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt 6.1 rozdziału V SWZ. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Okres
przechowywania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy. 6) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Dobrowolność podania danych osobowych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Profilowanie. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIT.271.1.41.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz pozostałych dokumentów (w tym m.in. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, map), o których mowa poniżej; na wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniszewo, przy ul. Bursztynowej 12, zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr 68/4 o pow. 0,1566 ha, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7
do SWZ. 1.1.Stan istniejący. Istniejący budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, wybudowanym metodą tradycyjną w latach sześćdziesiątych o płaskim dachu, częściowo podpiwniczonym. W budynku znajdują się pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej, które nie są przedmiotem opracowania. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń świetlicy wynosi ok. 144,00 m2. Obiekt składa się z sali o pow. 108,47 m2, kuchni i zaplecza kuchennego o pow. 22,92 m2, toalet znajdujących się w części podpiwniczonej o pow. 7,85 m2 oraz wiatrołapu o pow. 4,54 m2.
Teren objęty opracowaniem jest terenem ogrodzonym, od strony frontowej utwardzony kostką betonową. Pozostałą część posesji zajmuje teren zielony wraz z zadrzewieniem. Budynek posiada instalację wod - kan, gazową i elektryczną, teletechniczną. Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 68/4 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 1.2. Stan docelowy projektu: Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa obiektu o: 1) zwiększenie powierzchni kuchni i zaplecza kuchennego poprzez rozbudowę budynku- jak na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, 2) dostosowanie obiektu, w tym kuchni i zaplecza kuchennego do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż. (wyjście ewakuacyjne).
1.3. Ponadto należy przewidzieć: 1) likwidację istniejącej sceny oraz kraty oddzielającej pom. kuchni od reszty pomieszczeń (w tym miejscu powinna być ścianka działowa), 2) izolację akustyczną (wygłuszająca) ścian graniczących z częścią mieszkalną, 3) remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, 4) wymianę nawierzchni podłóg w obiekcie, 5) naprawę wiatrołapu, 6) termomodernizację budynku, 7) dostosowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i zaplecza wraz z wymianą oświetlenia w obiekcie, 8) wykonanie ogrodzenia od strony frontowej budynku, wraz z bramą z napędem elektrycznym oraz furtką, 9) remont przybudówki od strony tylnej obiektu z przeznaczeniem na cele magazynowe, 10) wymianę płytek na stopniach i murku zewnętrznym, 11) teren postojowy dla budynku świetlicy,
12) zagospodarowanie terenu w niezbędnym zakresie w elementy wypoczynku: zadaszona wiata ze stołem i ławkami. 1.4. Jeżeli istnieje techniczna możliwość należy zaprojektować toalety dla OSP. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: 1) opracowania wielobranżowego projektu budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem wszystkich opinii, pozwoleń administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę,
2) inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, w szczególności: opracowania szczegółowych projektów technicznych w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji), instalacji elektrycznej i teletechnicznej, sieci strukturalnej, alarmowej, monitoringu oraz ewentualnych przyłączy lub instalacji zewnętrznych, bądź sieci, 3) opracowania wstępnej koncepcji projektu rozbudowy i remontu świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu (w niezbędnym zakresie), która musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego,
4) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5) opracowania mapy do celów projektowych,
6) opracowania projektu aranżacji i wykończenia wnętrz, w tym ciągu technologicznego kuchni oraz zaplecza kuchennego, 7) dostarczenia (dołączenia do projektu) podpisanego oświadczenia projektanta (branża sanitarna) dotyczącego możliwości podłączenia obiektu budowlanego objętego wnioskiem do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: ,,Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
8) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów (aktualizowanie w okresie udzielonej gwarancji. Aktualizację kosztorysów inwestorskich Wykonawca wykona każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, nie częściej jednak niż raz na 6 miesięcy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego żądania) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 9) w projekcie wewnętrznej instalacji gazowej należy zamieścić analizę, zgodnie z przepisami dotyczącymi automatycznej regulacji temperatury (§ 135 ust. 7-10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), 10) opracowania charakterystyki energetycznej obiektu stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), 11) opracowania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w rozdziale XVII SWZ, tj. Opis kryteriów oceny
ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej m.in. projekt budowlany i/lub projekt budowlano-wykonawczy dla budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub remontu budynku o wartości (łącznie z podatkiem VAT), nie mniejszej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), - do realizacji zamówienia skieruje osobę, która posiada niżej określone uprawnienia budowlane tj.: o co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów. Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na
uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w
Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokumenty określone w pkt 4.1.a) rozdziału XX SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu usług żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy złożyć zgodnie z załączonym do SWZ wzorem - załącznik nr
3 do SWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wykaz należy złożyć zgodnie z załączonym do SWZ wzorem - załącznik nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poza Formularzem oferty, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
dla ustanowionego przez nich pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej,konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Rozdział XIII SWZ, tj. Sposób oraz termin składania ofert stosuje się odpowiednio do składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotowej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, w tym w sytuacjach jak niżej: 1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach: a) w razie zmiany terminu(ów) zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem niniejszego zamówienia - odpowiednio do zmiany tych terminów w okolicznościach obiektywnie nie zależnych od Zamawiającego, b) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły
wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności, c) gdy wystąpi konieczność wykonania
dodatkowych usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, d) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym: a) wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub
innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych, b) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy, 3) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian obowiązujących przepisów: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c) jeżeli zmiany określone w lit. a, b będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20% pierwotnej wartości zamówienia. 4) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym osób wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym, pod warunkiem że nowe osoby będą spełniały warunki określone w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego w tym przypadku zmiana osób nie wymaga sporządzania aneksu, 5) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 6) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem
przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jako Podwykonawca pierwotny, 7) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z dokumentami stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 2. Szczegółowy rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich
wprowadzenia zostały określone w § 13 Załącznika nr 6 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w rozdziale XVII SWZ, tj. Opis kryteriów oceny
ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.