Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane związane z adaptacją budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane związane z adaptacją budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: FDS Michał Krempa
Krakowska 1
39-300 Mielec
powiat: mielecki
magdalena.smola@fds.biz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62048
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.10.01.02-12-0199/19 - Lolek

Część 1
Adaptacja budynku - 1/RPO/L/2021/ZO/N

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku - roboty budowlane związane z adaptacją budynku w celu prowadzenia placówki przedszkolnej w ramach projektu ,,Lolek" zlokalizowanego w Limanowej przy Ul. Słoneczna 7a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem robót adaptacyjnych jest przystosowanie budynku do działalności przedszkolnej. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w/w budynku w zakresie:
1. Wstawienie okien
2. Drzwi wejściowe
3. Drzwi wewnętrzne
4. Podłogi pcv i glazura
5. Prace w zakresie centralnego ogrzewania
6. Malowanie ścian (gładzie, podkład, malowanie)
7. Hydrant
8. Elektryka instalacja elektryczna
9. P.poż
10. Instalacja wodna
11. Kanalizacja
12. Łazienka ( biały montaż, przegrody)
13. Klimatyzację
14. Praca w zakresie wentylacji pomieszczeń
- na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiącej podstawę do wyliczeń ceny.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45421130-4, 45442100-8, 71000000-8

Dokument nr: 2021-4005-62048, 1/RPO/L/2021/ZO/N

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-17

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
limanowski
Gmina
Limanowa
Miejscowość
Limanowa

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:
1) polega na zmianie końcowego terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna warunek dotyczący doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na przebudowie, adaptacji istniejących budynków na cele użyteczności publicznej np. urzędy, przedszkola, itp.. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego).
3. Wykaz usług (wg załącznika nr 5 do zapytania ofertowego)
4. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w zapytaniu.
Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1.Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3.W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. Pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do końca dnia. 17.08.2021 r
o W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: biuro projektu ul. Słoneczna 7, 34-600 Limanowa. (czynne pn.-pt. od godz.8.00-15.00 ).
o W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres magdalena.smola@fds.biz.pl
1. Wiążąca jest data wpływu Oferty do Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).
Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-30
Data ostatniej zmiany
2021-07-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Cena - 100% ,,C"

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Smoła
tel.:
e-mail: magdalena.smola@fds.biz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.