Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha
powiat: przysuski
486752823, faks 486752106
sekretariat@gminaprzysucha.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przysucha
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 486752823, faks 4867
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w Przysusze pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a Ul. Wiejską
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntowej o łącznej powierzchni około 1145 m2. Łączna długość działek do utwardzenia wynosi 365 m, szerokość 3,0 m.
1) Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych o numerach ewidencyjnych: 769, 768, oraz 417 obejmuje utwardzenie kostką betonową o grubości 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej o grubości 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm. Nawierzchnię należy wykonać w krawężniku 15x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 od strony terenów zielonych oraz w oporniku betonowym 12x25x100 cm. Lokalizacja zadania: nr ewid. dz. 769, 768, 417, obręb 0001 Przysucha, jednostka ewidencyjna 142306_4 Przysucha miasto. Tereny zielone: uzupełnienia trawiaste.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: parametry techniczne obiektu, rozwiązania materiałowe, elementy wykończeniowe określają niżej wymienione dokumenty.
1) Projekt techniczny pod nazwą: Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w Przysusze pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a Ul. Wiejską.
2) Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.
3. Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową, a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności:
1) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.
2) Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego.
3) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Gmina Przysucha, miejscowość Przysucha, nr ewid. dz. 769, 768, 417, obręb 0001 Przysucha, jednostka ewidencyjna 142306_4 Przysucha miasto.
4. Uwagi i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia
1) Przedmiar robót załączony do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, należy go traktować jedynie jako dokument pomocniczy przy opracowaniu oferty, a zawarte w nim zestawienie robót ma jedynie zobrazować ich skalę i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania zadania.
2) Materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z. p. zm.), posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty określone odrębnymi przepisami i spełniać warunki określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SWZ.
3) Ewentualne użycie w SWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo - budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy.

CPV: 45200000-9, 45230000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00132446, ZPI.271.45.2021.PS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.gminaprzysucha.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego https://bip.gminaprzysucha.pl oraz za pośrednictwem portalu https://miniportal.uzp.gov.pl .
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal , adres skrzynki zamawiającego: EPUAP:/3669smskek
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji",
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych , elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha jest: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha; Ul. Plac Kolberga, 26 - 400 Przysucha.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przysucha jest Pani Paula Słowik, email: inspektor@cbi24.pl, pocztą tradycyjną na adres: Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w Przysusze pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a Ul. Wiejską w ramach zadania: Budowa ciągu pieszo - jezdnego w Przysusze pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 a Ul. Wiejską, numer referencyjny postępowania: ZPI.271.45.2021.PS prowadzonym w trybie: podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 11 września 2021 r. poz.1129 z p. zm.)
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.1.2.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.14RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 12:00
Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwe (URL) https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal , adres skrzynki zamawiającego: EPUAP:/3669smskek

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset ).
19.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PEKAO S. A. Oddz. Przysucha 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.45.2021.PS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntowej o łącznej powierzchni około 1145 m2. Łączna długość działek do utwardzenia wynosi 365 m, szerokość 3,0 m.
1) Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych o numerach ewidencyjnych: 769, 768, oraz 417 obejmuje utwardzenie kostką betonową o grubości 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej o grubości 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm. Nawierzchnię należy wykonać w krawężniku 15x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 od strony terenów zielonych oraz w oporniku betonowym 12x25x100 cm. Lokalizacja zadania: nr ewid. dz. 769, 768, 417, obręb 0001 Przysucha, jednostka ewidencyjna 142306_4 Przysucha miasto. Tereny zielone: uzupełnienia trawiaste.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: parametry techniczne obiektu, rozwiązania materiałowe, elementy wykończeniowe określają niżej wymienione dokumenty.
1) Projekt techniczny pod nazwą: Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w Przysusze pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a ul. Wiejską.
2) Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.
3. Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową, a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności:
1) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.
2) Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego.
3) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Gmina Przysucha, miejscowość Przysucha, nr ewid. dz. 769, 768, 417, obręb 0001 Przysucha, jednostka ewidencyjna 142306_4 Przysucha miasto.
4. Uwagi i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia
1) Przedmiar robót załączony do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, należy go traktować jedynie jako dokument pomocniczy przy opracowaniu oferty, a zawarte w nim zestawienie robót ma jedynie zobrazować ich skalę i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania zadania.
2) Materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z. p. zm.), posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty określone odrębnymi przepisami i spełniać warunki określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SWZ.
3) Ewentualne użycie w SWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo - budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Warunki w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
3. Posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
4. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania
5. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - to znaczy wykażą, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" ( t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) drogi lub parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 200 m2 i udokumentują, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
2) Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy, i posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączonym wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dokumentami tymi są: referencje lub inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wystawionego przez odbiorców na rzecz których realizował usługi składa oświadczenie.
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy/robót w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SWZ wzór - Załącznika nr 6 i 6a do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - Załącznik nr 3 i 3a (w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego) należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności, podpisanego podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy wykonawca.
3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub osobistym) - Załącznik nr 4.
4) Pełnomocnictwo (upoważnienie) osób podpisujących ofertę - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru wykonawcy, to do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać takie pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony w postaci elektroniczne - Załącznik nr 5..
5) Dowód wniesienia wadium, oryginał w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset ).
19.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PEKAO S. A. Oddz. Przysucha 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach tzw. wspólnej oferty w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
1) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa w tym samym zakresie.
3. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.
5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone wg załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane ,,za zgodność z oryginałem" i podpisane przez Wykonawcę, Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
7. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania przetargowego będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu oferty.
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe, gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją budowlaną stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.
2) Zmiany do umowy mogą dotyczyć terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadkach:
a) Konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, która wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,
b) Opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
c) Prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,
d) Zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych lub spełnienie warunków technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy,
e) Okoliczności wynikających z tzw. ,,siły wyższej" w rozumieniu kodeksu cywilnego.
f) Wstrzymanie robót z w/w powodów musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy/robót, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Zmiana taka może nastąpić tylko na osoby, które spełniają warunki w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni wraz z dołączeniem określonych w SWZ dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe danej osoby.
4) Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.