Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Giżycku
aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490319
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WPI.7013.52._.2021.MB Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. 1 Maja w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

CPV: 71320000-7

Dokument nr: ID 490319, WPI.7013.52._.2021.MB

Otwarcie ofert: Otwarcia : 13-08-2021 14:00:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490319
Składania : 13-08-2021 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490319

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zaproszenie
do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000 PLN do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1
Nazwa zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. 1 Maja w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zamawiający :
Gmina Miejska Giżycko
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
Kody CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
___________________________
podpis
Giżycko, lipiec 2021 r.
1. Informacje wprowadzające
1.1 Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. 1 Maja w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
a) Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.
b) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), a nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).
1.2 Dane Zamawiającego:
a) konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko
b) nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508
c) NIP: 845-19-51-457
d) adres do korespondencji: Urząd Miejski w Giżycku
Al. 1 Maja 14
11 - 500 Giżycko
e) znak postępowania: WPI.7013.52.__.2021.MB
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.
1.3 Przedmiotowy teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała Nr XXXVIII/82/2017 z dnia 2017-05-24.
1. Opis przedmiotu zamówienia
2.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej co najmniej w następującym zakresie
a) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego:
- Uzyskanie w projektowanej bryle budynku możliwie największej ilości mieszkań (docelowo około 30 samodzielnych lokali) składających się z dwóch/trzech pokoi, łazienek i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa tych mieszkań powinna wynosić od 30 do 60m2. Dopuszcza się zaprojektowanie pokoi z aneksami kuchennymi w sposób umożliwiający ewentualne wydzielenie dwóch oddzielnych pomieszczeń - kuchni i pokoju.
- Struktura lokali:
§ Ok. 16 mieszkań trzypokojowych o powierzchni użytkowej od 50 do 60m2 (?3 mieszkania)
§ Ok. 11 mieszkań dwupokojowych o powierzchni użytkowej od 30m2 do 50m2 (?3 mieszkania)
§ Ok. 3 mieszkań trzypokojowych o pow. użytkowej 50-60m2 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
§ niezbędne instalacje: centralnego ogrzewania i c.w.u. z sieci, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna.
- Powierzchnia pokoi powinna stanowić minimum 75% powierzchni całego mieszkania.
- W budynku powinien znajdować się dźwig osobowy,
- Mieszkania powinny być :
§ pomalowane na biało,
§ wyposażone w gniazda, łączniki elektryczne, oprawy oświetleniowe na korytarzu w kuchni i łazience oraz kuchenkę elektryczną,
§ wyposażone w niezbędną armaturę sanitarną (m.in. zlewozmywak dwukomorowy, umywalka, kompakt, brodzik z kabiną prysznicową /wanna)
§ Wyposażone w balkon/loggię.
Standard wykończenia lokali podlega akceptacji oraz uzgodnieniu z Zamawiającym.
- Wszystkie urządzenia służące do opomiarowania należy usytuować na klatce schodowej.
- W piwnicy wydzielić komórki lokatorskie dla każdego mieszkania.
b) Budowa przyłączy,
c) Przebudowa kolizyjnego uzbrojenia,
d) Budowa zjazdu z drogi publicznej,
d) Projekt zieleni (usunięcie kolidującej roślinności, zaprojektowanie nasadzeń).
2.2 Zakres zamówienia:
a) koncepcja architektoniczno-budowlana z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym w wersji papierowej - 1 egzemplarz,
b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, warunków, odstępstw, decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę - 4 egzemplarze,
c) branżowe projekty wykonawcze w wersji papierowej - 2 egzemplarze,
d) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci,
e) mapa do celów projektowych,
f) opracowanie dokumentacji geologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, ,
g) projekt zieleni - 2 egzemplarze,
h) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót sporządzone w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa - 2 egzemplarze,
i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa - 2 egzemplarze,
j) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z oddziałem 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
k) udzielanie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
2.3 Forma przedmiotu zamówienia
Powyższe opracowania należy dostarczyć w formie papierowej w ilościach egzemplarzy podanych powyżej oraz w postaci elektronicznej na opisanej płycie CD lub DVD - 2 kpl. (w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf, (w wersji 2007 lub starszej) kosztorysowe: .ath).
2. Inne postanowienia
a. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy,
b. Wykonawca jest zobowiązany udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań,
c. Należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (obniżona sprawność sensoryczna i ruchowa).
3. Kontakt z wykonawcami
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem profilu Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko, w zakładce dedykowanej postępowaniu.
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej profilu Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko w zakładce dedykowanej postępowaniu lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej Zamawiającego: adam.baran@gizycko.pl (Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji), michal.babiak@gizycko.pl (Główny Specjalista Wydziału Planowania i Inwestycji),
4. Termin wykonania zamówienia
5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.
5.2. Termin dostarczenia koncepcji dla Zamawiającego - 45 dni od daty podpisania umowy.
5.3. Termin wykonania elementów zamówienia wyszczególnionych w ust. 2.3 a)-j) - 180 dni od daty zaakceptowania koncepcji.
5.4. Termin wykonania elementów zamówienia wyszczególnionych w ust. 2, pkt. k) - w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni).
5. Lokalizacja przedmiotu opracowania
Giżycko, obręb 0002 dz. nr: 1345/4, 1346/1, 1348/3.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
7.1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiającym w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
7.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
7.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
7.5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione. Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty były ponumerowane kolejnymi numerami. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7.6. Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
d. Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1 do zaproszenia,
e. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat dokumentacji projektowo - kosztowych, na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej min. 1000m2.
7. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
8.1. Termin składania ofert upływa dnia 13.08.2021 roku o godz. 1200.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
8.2. Forma składania ofert:
Poprzez platformę zakupową: http://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2021, o godz. 1400 w siedzibie Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.
8. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów
Nazwa kryterium
Waga
Cena
90 pkt.
Doświadczenie
10pkt.
9.1. Kryterium - cena:
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cp=Co/Cb× 90pkt.
gdzie:
Cp - ilość punktów badanej ceny oferty,
Co - najniższa cena złożonej oferty,
Cb - cena oferty badanej,
9.2. Kryterium - doświadczenie:
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium doświadczenie (D) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat dokumentacji projektowo - kosztowych, na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej min. 1000m2 wg poniższego wzoru:
a) brak lub 1 wykonane opracowanie - 0 punktów
b) 2-4 wykonanych opracowań - 5 punktów,
c) 5 i więcej wykonanych opracowań - 10 punktów,
Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego wykazu wykonanych prac projektowych wg załącznika nr 3 do Zaproszenia.
9.3. Wynik całkowity
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp + D, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę,
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena"
D - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,, Doświadczenie"
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą ilość punktów Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
10.1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy
10.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.
10.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
10. Postanowienia końcowe
11.1. Zamawiający zastrzega prawo do:
a) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,
b) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,
c) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
e) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
11.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:
a) z którym zerwał umowę z jego winy,
b) któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,
c) który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,
Zapisy pkt. 11.2 ppkt. a), b), c) dotyczą okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
11.3. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub/i kapitałowo. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków wymaga przedłożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
11.4. Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.
11. Informacja Zamawiającego dotycząca danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Giżycka, Aleja 1 Maja 14,
11-500 Giżycko;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Furmaniak, e - mail: dpo@gizycko.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
12. Załączniki
Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:
a) Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz oferty cenowej,
b) Załącznik nr 2 do zaproszenia - Projekt umowy,
c) Załącznik nr 3 do zaproszenia - Wykaz zrealizowanych dokumentacji,
d) Załącznik nr 4 do zaproszenia - Regulamin obowiązujący dostawców Urzędu Miejskiego w Giżycku,
e) Załącznik nr 5 do zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna obszaru opracowania.
f) Załącznik nr 6 do zaproszenia - Decyzja podziałowa nieruchomości
Zaproszenie wraz z załącznikami zawiera __ ponumerowanych stron.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 87 7324 120
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 90% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Doświadczenie 10% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Grzegorz Witkowski
Urząd Miejski w Giżycku
aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.