Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego w MIńsku Mazowieckim
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
261553510, faks 261553520
23blt.przetargi@ron.mil.pl
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/490362
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 261553510, faks 2615
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku nr 143 Stołówka w kompleksie K - 0951 w Siedlcach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez WYKONAWCĘ robót budowlanych ,,Remont budynku nr 143 Stołówka w kompleksie K - 0951 w Siedlcach" - sprawa ZP/18/2021 Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót określa:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ;
b) Przedmiar robót - branża budowlana i hydrauliczna stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ;
c) Przedmiar robót - branża elektryczna stanowiąca załącznik nr 5a do SWZ;
d) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. ,,Projekt umowy" stanowiący załącznik nr 4 - do SWZ

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132370, ZP/18/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl/pn/23blt
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/23blt
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w rozdziale 10 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 23 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 23 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/490362
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 08:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl.pn/23blt

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/18/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez WYKONAWCĘ robót budowlanych ,,Remont budynku nr 143 Stołówka w kompleksie K - 0951 w Siedlcach" - sprawa ZP/18/2021 Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót określa:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ;
b) Przedmiar robót - branża budowlana i hydrauliczna stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ;
c) Przedmiar robót - branża elektryczna stanowiąca załącznik nr 5a do SWZ;
d) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. ,,Projekt umowy" stanowiący załącznik nr 4 - do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Opis spełnienia warunku:
Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami, posiadającą ważne uprawnienia budowlane o specjalności:
a) konstrukcyjno - budowlane w ograniczonym zakresie oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 tekst jednolity).
b) na stanowisku dozoru ,,D'' do 1 kV lub wyższe o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2020r., poz. 1333 tekst jednolity).
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333 tekst jednolity)
oraz co najmniej jedną osobą która posiada:
a) aktualne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, pomiarów urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ,,E'' do 1 kV lub wyższe zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013, poz. 492 oraz obowiązującymi aktami normatywnymi.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określa załącznik nr 4 - Projekt umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.