Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa ulicy

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Oborniki
Marszałka Józefa Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
powiat: obornicki
+48 616559100
zamowienia@um.oborniki.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Oborniki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 616559100
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Rożnowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ulicy Powstańców Wlkp. w Rożnowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
2. W ramach budowy przedmiotowych ulicy przewiduje się realizację poniższych zadań:
1) budowę jezdni Ul. Powstańców o łącznej długości 366,01 m i szerokości 4,50 m,
2) budowę jezdni Ul. Tęczowej o łącznej długości 11,00 m i szerokości 6,00 m - wlot ulicy w obszarze skrzyżowania z Ul. Powstańców,
3) budowę chodnika szerokości 2,0 m wzdłuż wlotu Ul. Tęczowej i części Ul. Powstańców,
4) wbudowanie nowych krawężników, oporników i obrzeży betonowych,
5) zapewnienie dojazdów i dojść do nieruchomości (odtworzenie istniejących zjazdów),
6) wykonanie opasek z otoczaków,
7) budowę kanalizacji deszczowej,
8) budowę oświetlenia drogowego,
9) przesunięcie hydrantu nadziemnego,
10) zabezpieczenie rurą dwudzielną istniejących kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych na długości projektowanych miejsc postojowych,
11) regulację wysokościowej istniejących studni oraz zaworów/zasuw,
12) odtworzenie pasów zieleni (zahumusowanie i obsianie poboczy, skarp po stronie lewej jezdni),
13) wykonanie oznakowania pionowego.
3. Podstawowe parametry techniczne i geometryczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projekturozbudowy - w uzgodnieniu z Inwestorem:
1) teren - równinny,
2) kategoria drogi - gminna (ulica miejska),
3) klasa techniczna - D (dojazdowa) - Ul. Powstańców,
4) klasa techniczna - L (lokalna) - Ul. Tęczowa,
5) obciążenie - 100 kN/oś,
6) kategoria ruchu - KR-1,
7) prędkość projektowa - 30 km/h (teren zabudowy),
8) prędkość miarodajna - 40 km/h (teren zabudowy),
9) szerokość jezdni - 4,50 m (pas ruchu: 2,25 m; przekrój uliczny) - Ul. Powstańców,
10) szerokość jezdni - 6,00 m (pas ruchu 3,00 m; przekrój uliczny) - Ul. Tęczowa,
11) szerokość pasa ruchu - min. 2,75 m,
12) szerokość chodnika - min 2,00 m,
13) pochyleni poprzeczne jezdni - 2,0%,
14) pochylenie poprzeczne poboczy/opasek gruntowych - 8,0%,
15) pochylenie poprzeczne chodnika - 2,0%.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45112000-5, 45232000-2, 45233000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00132472, BZP.271.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.umoborniki.nv.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Sposób komunikowania się
zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej zamowienia@um.oborniki.pl
- udostępnionego Formularza do komunikacji przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
- dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Sposób składania ofert:
1) Wykonawca po sporządzeniu i podpisaniu oferty szyfruje ofertę i wysyła ją do zamawiającego za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa: URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania ogólne / informacje o środkach komunikacji elektronicznej / informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się w języku polskim przy użyciu:
- miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zamowienia@um.oborniki.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP aby mieć dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do Formularz do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00127820/01 z dnia 2021-07-27
2021-07-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych
na miniPortalu oraz ePUAP wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 80MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP lub wpływu na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej - nie dotyczy ofert.
6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu.
2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami (w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej zamowienia@um.oborniki.pl
- dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal.
2) Korespondencja (przesłana zgodnie z pkt 1) nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem sprawy lub
nazwą zamówienia.
3) Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę jako załączniki.
4) Sposób sporządzenia i przekazywania oświadczeń lub dokumentów musi być zgody z wymaganiami
określonymi w:
a) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415);
b) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
poz. 2452);
c) Rozporządzeniu rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
3. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
1) Daria Dziabas
2) Justyna Białek-Biedna
e-mail: zamowienia@um.oborniki.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Obornikach jest: Burmistrz Obornik, Ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Bartosz Pawelczyk, Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c., Ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań, kontakt: tel. 792 304 042 / e-mail inspektor@rodo-krp.pl ;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67); dla dokumentacji dot. zamówień publicznych jest to okres 5 lat za wyjątkiem umów, których okres przechowywania wynosi 10 lat; okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy; po upływie okresu przechowywania dokumentacja podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych wykonawcy dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca po sporządzeniu i podpisaniu oferty szyfruje ofertę i wysyła ją do zamawiającego za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa: URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-10

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ulicy Powstańców Wlkp. w Rożnowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
2. W ramach budowy przedmiotowych ulicy przewiduje się realizację poniższych zadań:
1) budowę jezdni ul. Powstańców o łącznej długości 366,01 m i szerokości 4,50 m,
2) budowę jezdni ul. Tęczowej o łącznej długości 11,00 m i szerokości 6,00 m - wlot ulicy w obszarze skrzyżowania z ul. Powstańców,
3) budowę chodnika szerokości 2,0 m wzdłuż wlotu ul. Tęczowej i części ul. Powstańców,
4) wbudowanie nowych krawężników, oporników i obrzeży betonowych,
5) zapewnienie dojazdów i dojść do nieruchomości (odtworzenie istniejących zjazdów),
6) wykonanie opasek z otoczaków,
7) budowę kanalizacji deszczowej,
8) budowę oświetlenia drogowego,
9) przesunięcie hydrantu nadziemnego,
10) zabezpieczenie rurą dwudzielną istniejących kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych na długości projektowanych miejsc postojowych,
11) regulację wysokościowej istniejących studni oraz zaworów/zasuw,
12) odtworzenie pasów zieleni (zahumusowanie i obsianie poboczy, skarp po stronie lewej jezdni),
13) wykonanie oznakowania pionowego.
3. Podstawowe parametry techniczne i geometryczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projekturozbudowy - w uzgodnieniu z Inwestorem:
1) teren - równinny,
2) kategoria drogi - gminna (ulica miejska),
3) klasa techniczna - D (dojazdowa) - ul. Powstańców,
4) klasa techniczna - L (lokalna) - ul. Tęczowa,
5) obciążenie - 100 kN/oś,
6) kategoria ruchu - KR-1,
7) prędkość projektowa - 30 km/h (teren zabudowy),
8) prędkość miarodajna - 40 km/h (teren zabudowy),
9) szerokość jezdni - 4,50 m (pas ruchu: 2,25 m; przekrój uliczny) - ul. Powstańców,
10) szerokość jezdni - 6,00 m (pas ruchu 3,00 m; przekrój uliczny) - ul. Tęczowa,
11) szerokość pasa ruchu - min. 2,75 m,
12) szerokość chodnika - min 2,00 m,
13) pochyleni poprzeczne jezdni - 2,0%,
14) pochylenie poprzeczne poboczy/opasek gruntowych - 8,0%,
15) pochylenie poprzeczne chodnika - 2,0%.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przedmiotem niniejszych zamówień będą roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej lub STWiORB).
2. Wielkość/zakres niniejszych zamówień nie przekroczy 30% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
3. Zamówienia będą mogły zostać udzielone jeżeli:
1) zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
2) zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na podstawie odrębnie zawartej umowy/zlecenia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą.
2) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 2.
3) Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej dokonuje kwalifikacji podmiotowej
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli takie warunki zostały przez zamawiającego
określone).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (za jedno zamówienie uznaje się realizację na podstawie jednej umowy), z których każde obejmowało budowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) jezdni o nawierzchni bitumicznej o pow. min. 1600 m2 z których co najmniej jedno zamówienie obejmowało dodatkowo budowę oświetlenia drogowego (min. 8 słupów oświetleniowych) i kanalizacji deszczowej o długości min. 150 m.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 IDW).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 IDW).
2) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a IDW).
2. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW).
2) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 IDW).
3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).
4) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 IDW). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w Dziale XIII ust. 1 pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższe oznacza, że łączenie zdolności wykonawców występujących wspólnie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny (liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia). Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z grupy wykonawców, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy wykonawcami składającymi ofertę wspólną zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 1).
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Poza przypadkami umożliwiającymi zmianę umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści umowy za zgodą Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany i ograniczenie ilości robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
3) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń lub wyposażenia,
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5) zmiany terminów określonych w § 7 umowy,
6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT).
4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany - jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
1) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonania części robót z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 4 umowy,
2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
3) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,
4) zmiany obowiązujących przepisów,
5) podniesienie wydajności urządzeń,
6) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
7) usprawnienia lub podniesienie walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie użytkowania obiektu,
8) opóźnienia lub zawieszenia robót oraz zmiany powstałe w wyniku:
a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innego organu administracji publicznej, innego wykonawcy zatrudnionego na terenie placu budowy, właścicieli lub zarządców sieci infrastruktury technicznej, których działania są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
b) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy,
c) wystąpienia warunków pogodowych lub gruntowych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z przyjętą technologią, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
d) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, i/lub zamówień podobnych,
e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
f) działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
9) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.
6. Podstawę obliczenia kosztów zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4 w związku z pkt 6 stanowi zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys opracowany przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż aktualne średnie ceny materiałów, sprzętu i transportu publikowane w wydawnictwie informacji cenowych budownictwa dla województwa wielkopolskiego oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą.
2) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 2.
3) Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej dokonuje kwalifikacji podmiotowej
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli takie warunki zostały przez zamawiającego
określone).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.