Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczenia

Przedmiot:

Remont pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
powiat: Wrocław
Centrala: 71 320 5020
sekcja.remontow@upwr.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Centrala: 71 320 502
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość szacunkowa
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 zł, w oparciu o art. 2 pkt. 1 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA:
Remont pomieszczenia 256 i 256.1 Katedry Rozwoju
Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych w budynku F-13 przy Ul. Chełmońskiego 37 we
Wrocławiu
1.1. KOD CPV 45453000-7

CPV: 45453000-7

Dokument nr: I0G00CER. 272. 20.2. 2021

Składanie ofert:
2. Termin i miejsce składania ofert:
2.1. Oferty na piśmie z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć
w terminie do dnia 06.08.2021r. godz. 10:00 w Sekcji Remontów Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu Ul. C. K. Norwida 25 pok. 136 lub skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres e-
mail: sekcja.remontow@upwr.edu.pl w ww. terminie. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie
będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 30 września 2021

Wymagania:
1.2. Wykonanie prac budowlanych - w oparciu o załączony przedmiar robót oraz opis przedmiotu
zamówienia.
1.3. Miejsce wykonania:
1.4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całego zamówienia samodzielnie bez powierzania
jego części podwykonawcom.
1.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
1.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.
2.2. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania i terminu związania ofertą oraz
możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania
ofert informując o tym na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wymagania:
3.1. termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021
3.2. gwarancja na roboty budowlane: nie mniej niż 24 m-ce liczące od daty odbioru technicznego -
końcowego (bez wad)
4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
4.1. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy:
sekcja.remontow@upwr.edu.pl
5. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
? Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie
o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
? Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie
o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego.
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie min. 3 lat w wykonywaniu robót w zakresie wskazanym w punkcie 1.2 niniejszego
zapytania.
Strona 2 z 6? Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie
o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
6.1. Wyliczenie ceny ofertowej na podstawie przedmiarów robót
6.2. Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto + podatek VAT = brutto, musi być podana
w złotych polskich
6.3. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.4. W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
7. Rozliczenie przedmiotu zamówienia:
7.1. kosztorysem powykonawczym na podstawie sprawdzonego przez inspektora nadzoru obmiaru
wykonanych robót oraz czynników cenotwórczych podanych w ofercie
7.2. na podstawie protokołu technicznego odbioru przedmiotu umowy (bez wad);
7.3. dokumentacji powykonawczej - protokołów prób i sprawdzeń, deklaracji zgodności wbudowanych
materiałów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (jeśli dotyczy)
7.4. fakturowanie jedną fakturą końcową za wykonanie całego zadania, po dokonaniu odbioru
technicznego - bez wad.
8. Kryteria oceny i opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
8.1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania
w niniejszym postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie ww. prac budowlanych.
8.2. Kryterium - cena 100%.
9. Unieważnienie postępowania
9.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, bądź Zamawiającego, czego nie można
było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) w innych uzasadnionych okolicznościach związanych z niemożliwością osiągnięcia celu
gospodarczego.
9.2 Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od zapytania lub jego unieważnienie bez podania
przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, dla każdego Zadania, jeżeli:
10.1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
10.2. jej treści nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
10.3. zawiera rażąco niską cenne w stosunku do przedmiotu zamówienia;
10.4. zawiera błędy w obliczeni ceny, m. in. błędy w kalkulacji cenowej powodują odrzucenie oferty;
10.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowania o udzielenie
zamówienia, m. in wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
Strona 3 z 611. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
11.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest
do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.
11.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11.3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów
uczestnictwa w postępowania Wykonawcom, a w szczególności zwrot kosztów przygotowana oferty.
12. Informacje dodatkowe:
12.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany terminu
wykonania umowy niezależnej od Stron,
12.2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. .
12.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia;
b) informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji prac i ewentualnych nieprawidłowościach
związanych z ich realizacją,
12.4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia do:
a) poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za przekazany plac budowy i za wyrządzone
na nim szkody,
b) w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez Wykonawcę lub osoby, za które
odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jej
naprawienia na własny koszt lub zapłatę stosownego odszkodowania.
12.5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz posiada ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
13. Oferta powinna zawierać:
13.1. formularz ofertowy wraz z szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na
podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą zgodną z formułą kalkulacji kosztorysowej
szczegółowej na zasadach określonych w ,,Środowiskowych metodach kosztorysowych"
opracowanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego.
13.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
13.3. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje
pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby
udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika
z dokumentów bezpłatnych ogólnie dostępnych baz m.in. CEiDG lub KRS. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna,
Konsorcjum) pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - (w przypadku
przedłożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie)
14. Opis sposobu przygotowania oferty :
14.1. oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim,
14.2. powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy,
14.3. posiadać datę przygotowania,
14.4. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, Regon,
Strona 4 z 614.5. oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz
z imienną pieczątką podpisującego,
14.6. treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Uwagi:
15. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K.
Norwida 25, 50-375 Wrocław. Reprezentuje go Rektor; o celach
i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania
zamówień publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje on sam jako administrator
danych;
Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych
i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego art. 4
pkt. 8 ustawy Pzp
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp" - w odniesieniu do
umów zawartych zgodnie z przepisami tej ustawy; ponadto dane osobowe przekazane w każdym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać przekazane na zasadach wynikających
z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy - dotyczy umów zawartych na podstawie
ustawy Pzp; okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o
dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
?
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
?
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
?
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
?
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
?
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
?
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
?
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Strona 5 z 6** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.