Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
Plac Wolności 2-3
75-622 Koszalin
powiat: Koszalin
Tel.: +48 943462030, Faks: +48 943465781
kontakt@tbskoszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 943462030,
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Numer referencyjny: TBS/1285/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie mieszkalnych, wielorodzinnych budynków nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działkach nr 9/149, 9/150 i 9/99 obręb 0012 w Koszalinie z uwzględnieniem ,,Koncepcji urbanistycznej osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie administrowanego przez koszalińskie TBS Sp. z o.o. Koszalin, Ul. Holenderska, Ul. Irlandzka, Ul. Brytyjska, działki nr 9/104, 9/149, 9/150 obr. 0012".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie mieszkalnych, wielorodzinnych budynków nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działkach nr 9/149, 9/150 i 9/99 obręb 0012 w Koszalinie, z uwzględnieniem ,,Koncepcji urbanistycznej osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie administrowanego przez koszalińskie TBS Sp. z o.o. Koszalin, Ul. Holenderska, Ul. Irlandzka, Ul. Brytyjska, działki nr 9/104, 9/149, 9/150 OBR. 0012" (dalej Koncepcja) opracowanej przez Pracownię Architektoniczna Beata Bartecka z sierpnia 2020 r.

Powierzchnia działek nr 9/149, 9/150 i 9/99 objęta projektem wynosi 14.396m2

Przewidziana w Koncepcji zabudowa mieszkaniowa na działce 9/104 nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z Koncepcją. Wszelkie odstępstwa od Koncepcji muszą być pisemnie uzgadniane na etapie projektowania z Zamawiającym. Koncepcja urbanistyczna osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie stanowi załącznik nr. 6 do SIWZ oraz załącznik nr 2 do Umowy.

Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny ze ,,Standardami dot. dokumentacji projektowej" (załącznik nr 4 do Umowy) i obejmować:

1. Koncepcję wielobranżową, w tym wstępny kosztorys inwestorski,

2. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

3. Projekty techniczne i wykonawcze dla wszystkich branż, łącznie ze STWiOR, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać również ,,Wytyczne do projektowania budynków mieszkalnych zarządzanych przez Koszalińskie TBS Sp. z o.o." stanowiące załącznik nr 3 do Umowy.

Założenia wynikające z Koncepcji

1. Powierzchnia użytkowa mieszkań, w tym: - 10 248 m2

a. budynek nr 1 - 2 841 m2 (ilość mieszkań ok. 59)

-- kubatura: 13 170 m3

b. budynek nr 2a i 2b - 7 407 m2 (ilość mieszkań ok.165)

-- kubatura: 34 977 m3

2. Istniejący stan zagospodarowania działek

Działki objęte projektem położone są na Osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie. Działki zlokalizowane są przy pasach drogowych urządzonych: Ul. Holenderskiej, Ul. Irlandzkiej. W pasach drogowych zlokalizowana jest pełna infrastruktura techniczna.

Od strony wschodniej działki graniczą z terenami należącymi do Inwestora, zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Od strony zachodniej - z pasem drogowym Ul. Irlandzkiej oraz domkami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej zlokalizowanymi po drugiej stronie Ul. Irlandzkiej. Od strony północnej - z pasem drogowym Ul. Holenderskiej i w dalszym sąsiedztwie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Od strony południowej niezabudowaną działką 9/104, przewidzianą pod zabudowę wielorodzinną i w dalszym sąsiedztwie z pasem drogowym Ul. Brytyjskiej.

Działki objęte projektowaniem są niezabudowane, porośnięte drzewami, krzewami. Teren o pochyleniu w kierunku zachodnim.

3. MPZP

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) osiedle Północ II w Koszalinie na obszarze położonym za torami kolejowymi w rejonie Ul. Władysława IV i oznaczone symbolem D52MW. MPZP osiedle Północ II jest obecnie objęty pracami aktualizującym jego zapisy. W opracowanej Koncepcji przyjęto rozwiązania przewidywane do wprowadzenia w wyniku zmian MPZP. W przypadku sprzeczności założeń przyjętych w koncepcji, z ostatecznymi zmianami MPZP, decydować będą postanowienia nowego MPZP.

Przyjęcie zmian w MPZP osiedle Północ II przewidywane jest w połowie 2021r. Opóźnienie w zatwierdzeniu zmian MPZP uzasadnia zmiany w terminach wykonania zamówienia, co zostało uwzględnione przez Zamawiającego w zapisach umowy.

4. Etapowanie inwestycji

Dokumentacja projektowa winna być opracowana w sposób umożliwiający realizację zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 9/149, 9/150 i 9/99 w III etapach, zgodnie z etapowaniem przyjętym w Koncepcji. (ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis zawarto wł SWZ)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby kierującej pracami projektowymi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 500 000,00 PLN.

2. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postepowaniem na stronie internetowej http://ktbs.koszalin.ibip.pl/public/

3. Dokumenty związane z postępowaniem dostępne są pod adresem: https://1drv.ms/u/s!AkprwjZBVSFFhgrntg6sclnvMvdr?e=z9Ibbh

CPV: 71220000, 71320000

Dokument nr: 387336-2021, TBS/1285/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; pl. Wolności 2-3, 75-622 Koszalin

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ktbs.koszalin.ibip.pl/public/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2021

Kontakt:
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Plac Wolności 2-3
Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
75-622
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kapsa
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
Tel.: +48 943462030
Faks: +48 943465781

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.