Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu aranżacji wnętrz budynku biurowego

Przedmiot:

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz budynku biurowego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel. 56 65 84 300, tel. kom. 608 660 746
bartosz.szprenglewski@torun.lasy.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 56 65 84 300, t
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu aranżacji wnętrz budynku biurowego RDLP w Toruniu.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
A. Wykonanie projektu aranżacji wnętrz budynku biurowego RDLP w Toruniu. I. Pomieszczenia objęte projektem:
1) Wejście główne i od strony parkingu
- wykończenie ścian, farby (rodzaj, kolor), okładziny,
- oświetlenie
- tablica informacyjna na ogłoszenia (mała w przedsionku)
- tablica informacyjna z wydziałami i numerami pokoi
- bramki kontrolujące dostęp
- portiernia, miejsce wydawania przepustek wraz z umeblowaniem
2) Korytarze, hole, klatka schodowa, komunikacja
- wykończenie ścian, farby (rodzaj, kolor), okładziny,
- oświetlenie
- tabliczki informacyjne przy drzwiach
3) Gabinety dyrektorów, sekretariat z pom. Kuchennym, poczekalnia dla gości
- wykończenie ścian, farby (rodzaj, kolor), okładziny,
- oświetlenie
- umeblowanie (uwzględnienie mebli modułowych)
4) Sala narad
- wykończenie ścian, farby (rodzaj, kolor), okładziny,
- oświetlenie
- umeblowanie (uwzględnienie mebli modułowych)
- sprzęt multimedialny i nagłaśniający do prowadzenia narad online i szkoleń, razem z opracowaniem akustycznym i ewentualnie elementami poprawiającymi warunki dźwiękowe,
5) Pomieszczenie biurowe o powtarzalnym rozkładzie i podobnym metrażu
- wykończenie ścian i podłóg, farby, panele
- umeblowanie zaaranżowane w 2 wariantach: dla 1 i 2 pracowników (z uwzględnieniem mebli modułowych)
6) Toalety o powtarzalnym układzie
- wykończenie ścian i podłóg, farby (rodzaj, kolor), płytki
- dobór ceramiki i armatury
7) Izba leśnictwa (3 pomieszczenia w piwnicy
- wykończenie ścian, farby (rodzaj, kolor), okładziny,
- oświetlenie
- umeblowanie
- sprzęt multimedialny
II. Wymagana Inwestora:
1) Przed przystąpieniem do prac wymagany jest przyjazd projektanta w celu dokonania wizji lokalnej i dokonania uzgodnień z inwestorem,
2) Przygotowanie 3 koncepcji stylistycznych (wizualizacji)
3) Po wyborze koncepcji: przygotowanie rysunków technicznych, opis wykończenia ścian i wszystkich zaprojektowanych elementów dekoracji wnętrz,
4) Wymagane są dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego: zestawienia, kosztorys inwestorski i ofertowy,
5) Dokumentacja winna być złożona w formie elektronicznej 2 egz. i papierowej 1 egz.
B. Nadzór nad wykonawstwem
1) Minimum 3 wizyty na budowie z wykonaniem raportu o zgodności prac z projektem lub uchybieniami i niezgodnościami, które musi poprawić wykonawca robót
2) Uzgodnienia ewentualnych zmian w projekcie
3) Opiniowanie zgodności wbudowywanych materiałów z projektem
C. Projekt musi być zgodny z:
1) Opracowaniem konserwatorskim
2) Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
3) Księgą Wizualizacji Lasów Państwowych
4) Projektem architektonicznym

CPV: 71240000 - 2

Dokument nr: Zl.270.9.9.2021

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi 16.08.2021 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, adres: Ul. Mickiewicza 9 w Toruniu, pokój nr 50.

Specyfikacja:
Dokumentacja konieczna do wykonania aranżacji wnętrz znajduje się:
- Projekt budowlano-wykonawczy
- Księga identyfikacji wizualnej PGLP
https://chmura.lasy.gov.pl/owncloiid/index.php/s/WeqqiAeZ14JdIfZ Proszę używać przeglądarki FireFox

Składanie ofert:
UWAGA: termin dostarczenia oferty upływa 16 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00.
7. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 16.08.2021 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, adres: Ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń, pokój nr: 8.
Z dopiskiem na kopercie oferta na: ,,Projekt aranżacji wnętrz", nie otwierać przed 16.08.2021, godz.10.30

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji i zakres zamówienia:
1) Etap I - przygotowanie 3 koncepcji stylistycznych (wizualizacje), poprzedzone wizją lokalną i ustaleniem założeń do projektu z inwestorem - termin realizacji 14 dni od dnia podpisania umowy
2) Etap II - przygotowanie rysunków technicznych, opis wykończenia ścian i wszystkich zaprojektowanych elementów dekoracji wnętrz. Wymagane są dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego: zestawienia, kosztorys inwestorski i ofertowy. Projekt musi być zgodny z: opracowaniem konserwatorskim, Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Księgą Wizualizacji Lasów Państwowych, Projektem architektonicznym (przedłożonych projektantowi najpóźniej w dniu podpisania umowy) - termin realizacji do 21 dni od dnia odebrania Etapu I
3) Etap III - Nadzór nad wykonawstwem obejmuje: minimum 3 wizyty na budowie z wykonaniem raportu o zgodności prac z projektem lub uchybieniami i niezgodnościami, które musi poprawić Projektant robót, uzgodnienie ewentualnych zmian w projekcie, opiniowanie zgodności wbudowywanych materiałów z projektem - realizacja w trakcie przebudowy budynku, przewidywany termin II kwartał 2022 roku.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: Cena-100%
5. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna zawierać:
5.1 nazwę firmy i adres składającego ofertę,
5.2 cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia
5.3 wykaz doświadczenia i referencje wykonanych usług
6. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał minimum 3 wykonane w ciągu ostatnich 5 lat usługi opracowania aranżacji wnętrz budynków biurowych, które znajdują się w ewidencji lub rejestrze zabytków wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że wykonane usługi zostały zrealizowane należycie (referencje, protokoły itp.)
9. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

Uwagi:
10. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o Administratorem Twoich danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń (zwana w dalszej części RDLP).Z Inspektorem ochrony danych w RDLP można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Wykonanie projektu aranżacji wnętrz budynku biurowego RDLP w Toruniu"
o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej;
o W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych mogą być rejestry publiczne CEIDG, REGON, KRS;
o Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym oraz umownym;
o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Posiada Pani/Pan prawo:
o dostępu do treści swoich danych,
o prawo ich sprostowania,
o prawo do usunięcia,
o prawo do ograniczenia przetwarzania,
o prawo do przenoszenia danych,
o prawo wniesienia sprzeciwu,
o prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa.

Kontakt:
3. Osoba do kontaktu z wykonawcami:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Maria Staśkiewicz, Bartosz Szprenglewski - Wydział Infrastruktury Leśnej,
maria.staskiewicz@torun.lasy.gov.pl; bartosz.szprenglewski@torun.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.