Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i adaptacja pomieszczeń

Przedmiot:

Remont i adaptacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 228151025, Faks: +48 228151015
zamowienia.publiczne@ipczd.pl
https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/35431/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 33 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 228151025,
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/CZD/025/21 Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby PET-CT, w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny: ZP/CZD/025/21
II.1.2)Główny kod CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby PET-CT, w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232460 Roboty sanitarne
45262522 Roboty murarskie
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000 Inne instalacje elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie oraz PFU dotyczy adaptacji pomieszczeń w budynku B na potrzeby PET CT i budynku Z na potrzeby Pracowni Izotopowej oraz wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla powyższego zakresu robót, uzyskania niezbędnych pozwoleń (Sanepid i Państwowa Agencja Atomistyki), oraz przeprowadzenia odbiorów i przekazania do użytkowania. Celem działania jest zaprojektowanie i stworzenie pomieszczeń w budynku B na potrzeby PET CT oraz pomieszczeń w budynku Z na potrzeby Pracowni Izotopowej.

W ramach realizacji zamówienia należy opracować niezbędną dokumentację projektową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami przy odbiorze pomieszczeń przez Organy Administracji Państwowej, w tym m.in. Sanepid oraz Państwową Agencję Atomistyki - w tym pozwolenia na użytkowanie aparatu i pracowni.

Zadanie ma być zrealizowane jako kompleksowe i kompletne, przekazane zamawiającemu wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów umożliwiających użytkowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez zamawiającego. Wyposażenie większości pomieszczeń wykonywane jest jako kompleksowe i kompletne wraz z umeblowaniem, sprzętem, armaturą itp. Przedsięwzięcie ,,Adaptacja pomieszczeń w budynku B na potrzeby PET CT i budynku Z na potrzeby Pracowni Izotopowej w Instytucie >>Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka<< - w trybie zaprojektuj i wybuduj" planowane jest do wykonania jako następujące zadania:

-- zadanie_1 - wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych w każdej z branż, oraz Planu ochrony radiologicznej zakładu,

-- zadanie_2 - adaptacja pomieszczeń budynku B i Z - prace budowlano remontowe. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie odbiorów i przekazanie do użytkowania.

Uwaga!

Zadanie 2 należy wykonać etapowo. Mianowicie w pierwszej kolejności należy wykonać adaptację pomieszczeń w bud. Z, tak aby wyprowadzić istniejące laboratorium z części obszaru objętego adaptacją pomieszczeń dla potrzeb PET-CT w bud. B. Nie oznacza to, że w bud. B nie można jednocześnie prowadzić prac, jednak poza ww. obszarem do momentu przeniesienia laboratorium do wyremontowanych pom. w bud. Z. Szczegóły do ustalenia z zamawiającym.

Wszystkie roboty, zostaną wykonane:

1) dotyczące przygotowania pomieszczenia i instalacji do montażu urządzenia PET CT (Pozytonowego Tomografu Emisyjnego) do 29.10.2021;

2) pozostałe do 17.12.2021.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji dla całej inwestycji (w tym roboty budowlane, wyposażenie, sprzęt i urządzenia) / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium przed upływem składania ofert: 33 000,00 PLN w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

CPV: 45330000, 45232460, 45262522, 45311200, 45314000, 45316000, 45317000, 45320000, 45321000, 45331000, 45400000, 71220000

Dokument nr: 384744-2021, ZP/CZD/025/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Siedziba zamawiającego, budynek K, I piętro, pokój 104.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy (https://ipczd.ezamawiajacy.pl) poprzez publiczną sesję otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ipczd.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/35431/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021

Kontakt:
Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
04-730
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Czajka
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Tel.: +48 228151025
Faks: +48 228151015

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.