Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont schodów, podjazdu i roboty remontowe Sali

Przedmiot:

Remont schodów, podjazdu i roboty remontowe Sali

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce
powiat: Kielce
tel. 041/ 366-47-91 fax. 041/ 366-39-26,
zamowienia@zdz.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: 1500,00 złotych
Nr telefonu: tel. 041/ 366-47-91
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:
,,Remont schodów, podjazdu i roboty remontowe Sali 1-2 szkół ZDZ w Jędrzejowie"
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont schodów, remont podjazdu i roboty remontowe Sali 1-2 Szkół ZDZ w Jędrzejowie przy Al. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów.
Zakres rzeczowy został określony w Przedmiarze robót - Zał. nr 1 do Zaproszenia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Remontowych - Zał. nr 2 do Zaproszenia, Projekcie umowy - Zał. nr 8 do Zaproszenia.
Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Zaproszenia.
Przed przystąpieniem do malowania Wykonawca uzgodni kolor z Dyrektorem jednostki.

CPV: 4545300-7

Dokument nr: 39/ZK/2021/D

Specyfikacja:
2. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty, dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Kontakt celem ustalenia terminu wizji lokalnej: 41 386 12 57

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu Ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 2021-08-05 godz. 10:00.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji prac remontowych: ZDZ w Jędrzejowie, Al. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów.
Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym - użytkowanym obiekcie. Prace można wykonywać od godz. 7:00 do godz. 16:00. Prace w innych godz.ch należy uzgadniać z Dyrektorem jednostki.
Termin wykonania zamówienia :
1) Protokolarne przekazanie placu budowy - do trzech dni po podpisaniu umowy
(lub w pierwszym dniu roboczym po tym terminie) przez Inspektora Nadzoru ZDZ;
2) Termin rozpoczęcia robót - z chwilą przekazania placu budowy;
3) Termin zakończenia robót - do 30 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu min 5-letniej gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia.
II. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
1) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego Zaproszenia,
2) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2. O udzielenie zamówienie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą stosowne oświadczenia oraz dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) braku podstaw do wykluczenia
3) potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 należy złożyć na wzorach załączników do Zaproszenia, Załącznik nr 4 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 5 w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

c) zdolności technicznej lub zawodowej
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów budownictwa;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4) oraz wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia (załącznik nr 7).
UWAGA
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

- warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną
o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4) oraz wykazu robót z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 6).
Do wykazu robót należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) nie podlegają wykluczeniu:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
o nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Warunki wykluczające z udziału w rozpoznaniu
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych warunków podmiotowych.
2) Zamawiający przy odrzuceniu oferty posiłkować się będzie art. 226 ustawy Prawo Zamówień z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019).
6. Informacje dotyczące warunków składania ofert.
1) Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.
3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rozpoznaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
1) Oferta musi zawierać:
Oświadczenie woli (Oferta)
1.
Ofertę cenową stanowi Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
2.
Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3.
Oświadczenia, o których mowa w rozdz. II (Załącznik nr 4 i 5 Zaproszenia).
4.
Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w szczególności:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji - zgodnie z pkt 2
lub
2) inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych
to uprawnienie nie wynika
Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona ,,za zgodność z oryginałem"
lub
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.
5.
Załącznik nr 6 (wykaz wykonanych robót) wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
6.
Załącznik nr 7 wykaz osób osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
7..
Kosztorys Ofertowy.
Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany według opracowanego przez Zamawiającego przedmiaru robót. Udostępniony przez Zamawiającego Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 1 do Zamówienia pełni jedynie rolę pomocniczą.

Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej kosztorysu i odnoszą się do wszystkich pozycji.

Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. W razie niewyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.
8.
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

2) Ofertę należy złożyć na druku ,,Formularz ofertowy" opracowanym przez Zamawiającego, poprzez jego czytelne wypełnienie w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w Zaproszeniu dokumenty.
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela.
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do Formularza Ofertowego. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
6) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa", i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: ,,Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".
7) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.
8) Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
9) Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje drogą elektroniczną jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej prowadzącego postępowanie zostały podane w na stronie 1 Zaproszenia. Oferty składa się w formie pisemnej.
2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
5) Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści Zaproszenia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6) Wykonawca może wprowadzić zmiany, uzupełniania, poprawki do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert.
7) Oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg zasad składania ofert tj. w odrębnej kopercie z adnotacją ,,ZMIANA" oferty.
8) Dostarczone Zamawiającemu koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
9) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane oraz zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
2) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:30 pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.
3) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
11. Wymagania dotyczące wadium
1) Zamawiający wymaga wpłaty wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1500,00 złotych (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
2) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3) Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4) Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek:
BGŻ S.A o/Kielce 52 2030 0045 1110 0000 0026 5240
z dopiskiem/tematem przelewu - wadium w postępowaniu pn.
Remont schodów, podjazdu i roboty remontowe Sali 1-2 szkół ZDZ w Jędrzejowie
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia.
7) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
8) Zamawiający, niezwłocznie zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
9) Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w wezwaniu;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcie ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych,
b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
3) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
najpóźniej przed podpisaniem umowy.
5) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ S.A o/Kielce 52 2030 0045 1110 0000 0026 5240 z dopiskiem/tematem przelewu - wadium w postępowaniu pn. Remont schodów, podjazdu i roboty remontowe Sali 1-2 szkół ZDZ w Jędrzejowie
7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a) być wystawione na Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
b) zawierać klauzulę, w której gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.
c) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi.
8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
9) W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie
w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na
przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.
13. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w Zaproszeniu.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4) Na kopercie oferty należy zamieścić DANE WYKONAWCY oraz następujące informacje:
,,Remont schodów, podjazdu i roboty remontowe Sali 1-2 szkół ZDZ w Jędrzejowie"
Numer sprawy: 39/ZK/2021/D
Nie otwierać przed 2021-08-05 godz. 10:00
5) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
6) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie.
3) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
15. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
2) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena oferty jest cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za wszystkie elementy składowe zamówienia. Wykonawca w formularzu oferty określi cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nieujęte, które są niezbędne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia, pełni jedynie funkcję pomocniczą.
4) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść Zaproszenia i wszystkich jej załączników w szczególności, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót remontowych, wzoru umowy poprzez wskazanie w formularzu oferty cenę brutto (łącznie
z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5) W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne
do wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne; koszty robót przygotowawczych, porządkowych np. wywozu śmieci, innych odpadów i nieczystości stałych, jeżeli takie znajdują się na terenie przewidzianym
do realizacji inwestycji; zagospodarowania placu budowy; zabezpieczenia placu budowy; uporządkowania terenu po robotach;
6) Wykonawca na swój koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiały rozbiórkowe oraz śmieci
i odpady oraz uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z transportem, utylizacją, recyklingiem i składowaniem odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy, zobowiązany jest on do przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika obiektu w tym zakresie.
8) Mając na uwadze fakt, że prace będą prowadzone na czynnym kompleksie obiektów, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, uzgodnienia zastosowanych zabezpieczeń i organizacji pracz Użytkownikiem obiektu.
9) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie poniższego kryterium oceny ofert:

Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
cena brutto
100 %
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt.
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.
Wzór
1
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
Maksymalnie w niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

10) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.
1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Zaproszeniu.
2) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.
3) Postanowienia umowy zawarto w ,,Projekcie umowy", który stanowi Załączniku nr 8 do Zaproszenia.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

Uwagi:
19. Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDZ w Kielcach
o inspektorem ochrony danych osobowych w ZDZ jest Pan Maciej Jastrzębski, e-mail: iod@zdz.kielce.pl, tel. 41/ 366-47-91 w. 123.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1) W sprawach prowadzonego postępowania osobą do kontaktu jest Joanna Kaśków
tel. 41/ 366-47-91 w. 130

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.