Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie

Przedmiot:

Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej
ul Parkowa 18
28-425 Złota
powiat: pińczowski
tel.41 356 16 01
ug@gminazlota.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Złota
Wadium: Nie wymagane
Nr telefonu: tel.41 356 16 01
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej
zaprasza do złożenia oferty na: Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie na działce nr ew.346/6, 357/1 i 358/1,obr. Złota gm. Złota"
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Budowa altany, wiaty, budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy scenie na działce nr ew. 346/6, 357/1 i 358/1,obr. Złota gm. Złota" w ramach realizacji operacji: ,, Podniesienie atrakcyjności rekreacyjno - kulturalnej i turystycznej w miejscowości Złota.

1) opis przedmiotu zamówienia:

Budowa altany o wymiarach w rzucie 4,14 m x 7,34 m, o powierzchni zabudowy 30,39 m2 . Zakres planowanych robót budowlanych

o Wykonanie robót ziemnych

o Wykonanie fundamentów

o Wykonanie konstrukcji wsporczej altany

o Wykonanie porycia dachowego

o Wykonanie posadzki

o Wykonanie robót wykończeniowych

Budowa budynku gospodarczego o wymiarach w rzucie 6,0 m * 5,8 m, o powierzchni zabudowy 34,8 m2 .

Zakres planowanych robót budowlanych

o Wykonanie robót ziemnych

o Wykonanie fundamentów

o Wykonanie konstrukcji wsporczej

o Montaż płyt ściennych

o Wykonanie pokrycia dachowego

o Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

o Wykonanie posadzki

o Wykonanie robót wykończeniowych

Roboty budowlane przy scenie usytuowanej na działce Nr 358/1, obr. Złota

Zakres planowanych robót budowlanych

o Wykonanie robót przygotowawczych

o Wykonanie posadzki na scenie i schodach

o Remontów murków z cegły klinkierowej

o Wykonanie utwardzenia

Budowa wiaty o wymiarach w rzucie 5,70 m x 5,62 m, o powierzchni zabudowy 32,03 m2 . Zakres planowanych robót budowlanych

o Wykonanie robót ziemnych

o Wykonanie fundamentów

o Wykonanie konstrukcji wsporczej

o Montaż płyt od strony południowej

o Wykonanie pokrycia dachowego

o Wykonanie posadzki

o Wykonanie robót wykończeniowych

Szczegółowy zakres robót określa opracowana dokumentacja ( zgłoszenie robót oraz przedmiary robót)

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-08- 2021 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Złota, Ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, pokój Nr 2 - świetlica.

Składanie ofert:
Ofertę zgodnie z formularzem ofertowym, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 2.4) należy złożyć w terminie do dnia 12-08 - 2021 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Złota, Ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, pokój nr 8 - sekretariat lub przesłać e-mailem na adres ug@gminazlota.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2021 r.

Wymagania:
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności;

Prowadzenie działalności związanej z przedmiotem objętym postępowaniem.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wykonawca może dołączyć do oferty aktualny wydruk z CEIDG prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. W przypadku Oferenta będącego Spółką Cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

pisemnie lub e-mailem; ug@gminazlota.pl

6) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
7) Termin związania ofertą: - 30 dni od daty złożenia oferty
10Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie zamówienia i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną wysokość w oparciu dokumentację i przedmiar robót.

Wykonawca może załączyć do oferty kosztorys ofertowy

10.1 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1

11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: CENA - 100 %

12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

13) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy - załącznik nr 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.