Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
76z dziś
4532z ostatnich 7 dni
19420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie konserwacji zachowawczej eksponatów

Przedmiot:

Wykonanie konserwacji zachowawczej eksponatów

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
oferty@muzeum.stalowawola.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 844 85 56, 1
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Wykonanie konserwacji zachowawczej 75 eksponatów
ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Ochrona zabytków oraz środków własnych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa, w ramach Programu Kultura Cyfrowa.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji zachowawczej 75 eksponatów ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Realizację zamówienia zaplanowano w 2 etapach.

Etap I:

Przygotowanie programu konserwacji zachowawczej dla 75 zabytków (zgodnie z wykazem eksponatów z Załącznika nr 1).

Etap II:

Wykonanie konserwacji zachowawczej zgodnie z programem konserwacji przygotowanym w etapie I.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją i po konserwacji.
Dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia i po konserwacji (dokumentacja fotograficzna i opisowa).
Wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej drukowanej (1 szt.) i pełnej w wersji elektronicznej (1 CD / DVD / pendrive).
Zwrot zabytków we wskazane miejsce z zachowaniem zasad transportu zabytków.

CPV: 92521220-7, 50800000-3

Dokument nr: MR-AG-ZO-312-7/21

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2021 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert ma charakter jawny.

Składanie ofert:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, z adnotacją:

ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-7/21
Wykonanie konserwacji zachowawczej 75 eksponatów ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

elektronicznej - ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 10.08.2021 r. do godz. 13.00

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac w terminie: do 90 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
Miejsce wykonania usługi:

Zamawiający nie wskazuje miejsca wykonania usługi. Jeżeli Wykonawca planuje wykonać konserwację w swojej pracowni, do kosztów konserwacji należy doliczyć koszty transportu zabytków w obie strony. Jeżeli Wykonawca planuje wykonać konserwację w Stalowej Woli to do kosztów konserwacji należy doliczyć wszystkie niezbędne koszty (np. wynajęcie pomieszczenia, energii elektrycznej, wody, itp.).

Zamawiający przewiduje, wynagrodzenie ryczałtowe.
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac w terminie: do 90 dni od daty podpisania umowy.
Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą eksponatów objętych niniejsza umową.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania rzeczoznawcy, który dokona oceny należytego wykonania konserwacji oraz odebrania usługi.
W celu prawidłowego sporządzenia wyceny Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24 - miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca na etapie składania oferty, musi przedłożyć dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (udowodnienie technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego). Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z dokumentami zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całego postępowania bez podania przyczyny.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadań, każde polegające na konserwacji eksponatów o wartości usługi nie mniejszej niż 50 000,00 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu.
osób:

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i odpowiednie do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Konserwatora zabytków drewnianych

Zamawiający wymaga, by osoba która będzie realizowała zamówienie, posiadała udokumentowane min. 5 - letnie doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów muzealnych drewnianych (np. meble)

Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Konserwatora zabytków papierowych

Zamawiający wymaga, by osoba która będzie realizowała zamówienie, posiadała udokumentowane min. 5 - letnie doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów muzealnych papierowych (np. dokumenty)

Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Konserwatora zabytków metalowych

Zamawiający wymaga, by osoba która będzie realizowała zamówienie, posiadała udokumentowane min. 5 - letnie doświadczenie w zakresie konserwacji eksponatów muzealnych metalowych, skórzanych i z tworzyw sztucznych (np. zabytki techniki)

UWAGA!
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wymienionych powyżej w pkt. 1) do 3)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy - formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.

INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli (dotyczy wszystkich części):

Nazwa kryterium nr 1 Waga Sposób oceny Wzór
Cena - Kc 60% = 60 pkt Matematyczny Najniższa cena ofertowa
---------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena ofert badanej

Nazwa kryterium nr 2 Waga Sposób oceny
Okres gwarancji jakości - Kg od 0 pkt
do 40 pkt Zgodnie z deklaracją Wykonawcy:
24 miesięczny okres gwarancji jakości - 0 pkt
36 miesięczny okres gwarancji jakości - 10 pkt
48 miesięczny okres gwarancji jakości - 20 pkt
60 miesięczny okres gwarancji jakości - 40 pkt
Kryterium ,,Okres gwarancji jakości" będzie rozpatrywany na podstawie deklarowanej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
UWAGA:

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 24 miesiące od daty odbioru końcowego.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniany przy ocenie ofert: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości tylko w pełnych miesiącach, tj.:

24 m-ce lub 36 m-cy lub 48 m-cy lub 60 m-cy.

Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty okresu gwarancji lub gdy błędnie wypełni ofertę w zakresie tego kryterium (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) Zamawiający przyzna ofercie zero (0) pkt w tym kryterium i do umowy zostanie przyjęty 48 miesięczny okres gwarancji, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w lit. f).
Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji poniżej 24 miesięcy Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z zapytaniem ofertowym.
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji powyżej 60 miesięcy, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 40 pkt, a do Umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

Łączna ocena oferty: O = Kc (max. 60 pkt.) + Kg (max. 40 pkt)

Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wypełnionym przedmiarem robót.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

INFORMACJE KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.
Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia części lub całego postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.
Zamawiający informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

Kontakt:
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Romuald Chagowski, e-mail: rchagowski@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
Zamawiający dopuszcza indywidualny termin wizji lokalnej, który należy ustalić z Panem Romualdem Chagowskim, e - mail: rchagowski@muzeum.stalowawola.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.