Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4988z ostatnich 7 dni
19182z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż azbestu oraz wykonanie pokrycia dachowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Demontaż azbestu oraz wykonanie pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Oddział Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A
75-411 Koszalin
powiat: Koszalin
zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
https://kowr.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Demontaż azbestu oraz wykonanie pokrycia dachowego budynków i budowli położonych na terenie dz. nr 17/16 obręb Rościęcino, gmina Kołobrzeg - trzecie postępowanie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych służących gospodarce rolnej położonych w miejscowości Rościęcino, gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na działce nr 17/16 obręb Kołobrzeg, to jest: ? chlewnia - nr inwentarzowy: 00131-33, ? magazyn zbożowy - nr inwentarzowy: 00131-7,
? obora - nr inwentarzowy: 00131-35, ? obora - nr inwentarzowy: 00131-39.
Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych, 2) wymianę łacenia dachu, 3) montaż membrany dachowej paroprzepuszczalnej, 4) pokrycie blachą powlekaną trapezową (T-35) lub blachą powlekaną dachówkową (blachodachówką) na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% - kolor blachy: srebrny, 5) wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej (pas nadrynnowy, pas kalenicowy, wiatrownice),
6) montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, 7) montaż zbiorniczków przy rynnach,
8) montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłych o średnicy 12,5cm, 9) utylizację płyt azbestowo - cementowych (eternit falisty),
10) uporządkowanie i oczyszczenie terenu z pozostałości po wykonanych pracach. Obiekty w których realizowane będą roboty znajdują się w bieżącym użytkowaniu. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić prace w sposób nie zakłócający ciągłości ich funkcjonowania.

CPV: 45000000-7, 45261100-5, 45262120-8, 45262660-5, 45420000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132712, KOS.WOP.SZP.260.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej - pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w ust. 2.1 SWZ. Zapytania kierowane na adresy mailowe zamawiającego oraz skrzynkę ePUAP - nie będą rozpatrywane. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na
Platformie. Opis sposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innych dokumentów znajduje się w rozdziale 11 SWZ przedmiotowego postępowania - https://kowr.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, .xlsx. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa
JavaScript; e) zainstalowany program Acrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako ,,RODO" znajduje się w rozdziale 25 SWZ przedmiotowego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 11:00
Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
Do uczestnictwa w postępowaniu wymagane jest wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Wysokość wadium dla zadania ustala się w kwocie: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie w banku BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją: ,,Wadium - wymiana pokrycia dachowego - Rościęcino dz. nr 17/16 - trzecie postępowanie". Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji, do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp. W przypadku gdy oferent wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca
wadium w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 14.8 SWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych służących gospodarce rolnej położonych w miejscowości Rościęcino, gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na działce nr 17/16 obręb Kołobrzeg, to jest: ? chlewnia - nr inwentarzowy: 00131-33, ? magazyn zbożowy - nr inwentarzowy: 00131-7,
? obora - nr inwentarzowy: 00131-35, ? obora - nr inwentarzowy: 00131-39.
Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych, 2) wymianę łacenia dachu, 3) montaż membrany dachowej paroprzepuszczalnej, 4) pokrycie blachą powlekaną trapezową (T-35) lub blachą powlekaną dachówkową (blachodachówką) na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% - kolor blachy: srebrny, 5) wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej (pas nadrynnowy, pas kalenicowy, wiatrownice),
6) montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, 7) montaż zbiorniczków przy rynnach,
8) montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłych o średnicy 12,5cm, 9) utylizację płyt azbestowo - cementowych (eternit falisty),
10) uporządkowanie i oczyszczenie terenu z pozostałości po wykonanych pracach. Obiekty w których realizowane będą roboty znajdują się w bieżącym użytkowaniu. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić prace w sposób nie zakłócający ciągłości ich funkcjonowania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262660-5 - Usuwanie azbestu

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: I. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz na podstawie art. 109 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 8 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia); II. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. zdolności występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00zł. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni powyższy warunek w całości samodzielnie, 4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) dysponuje co najmniej dwoma osobami przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję w zakresie realizacji prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania oraz dysponuje jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy spełnią powyższy warunek łącznie. b) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie,
przebudowie obiektu/obiektów budowlanego/budowlanych w zakres których wchodziła wymiana lub wykonanie pokrycia dachowego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00zł brutto każda. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy spełnią powyższy warunek łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 ustawy Pzp
nie będzie żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 ustawy Pzp nie będzie żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Do uczestnictwa w postępowaniu wymagane jest wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Wysokość wadium dla zadania ustala się w kwocie: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie w banku BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją: ,,Wadium - wymiana pokrycia dachowego - Rościęcino dz. nr 17/16 - trzecie postępowanie". Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji, do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp. W przypadku gdy oferent wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca
wadium w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 14.8 SWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 8 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zamówienia, takich jak: 1) warunki atmosferyczne: a) klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne istotnie utrudniające terminową realizację przedmiotu umowy, 2) zdarzenia będące następstwem działania osób trzecich, 3) zdarzenia będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 4) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, 5) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.