Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
432z dziś
4955z ostatnich 7 dni
18050z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa Ratusza

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa Ratusza

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Mrągowo
Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo
powiat: mrągowski
897419000
sekretariat@mragowo.um.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Mrągowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 897419000
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa Ratusza na potrzeby pomieszczeń administracyjno - biurowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy: ,,Przebudowa Ratusza na potrzeby pomieszczeń administracyjno - biurowych"

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 45111100-9 Roboty w w zakresie burzenia
- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- 45262520-2 Roboty murowe
- 45443000-4 Roboty elewacyjne
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
- 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
- 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
- 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
- 45314310-7 Układanie kabli
- 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń budynku północnego Ratusza do potrzeb pomieszczeń administracyjno-biurowych. Na parterze docelowo znajdować się będzie informacja turystyczna z toaletami, w tym z toaletą dla niepełnosprawnych. Na piętrze zaprojektowano zaplecze biurowe z pomieszczeniem socjalnym i toaletą
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu części istniejących pomieszczeń Ratusza do potrzeb administracyjno-biurowych w zakresie:
1. Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej.
2. Naprawy elewacji dziedzińca po wykonanych przebudowach w tym wykonanie pilastru- odtworzeniowo.
3. Montaż okna tarasowego - wyjścia z recepcji na dziedziniec.
4. Montaż wycieraczek zewnętrznych systemowych.-1 szt.
5. Demontaż wyposażenia we wnętrzu obiektu, w tym drzwi wewnętrznych i ich zabezpieczenie.
6. Renowacja wskazanych drzwi wewnętrznych.
7. Uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej wg istniejących wzorców (nowe okna).
8. Powiększenie otworów we wnętrzu budynku północnego i wyburzenie wskazanych w projekcie ścianek działowych.
9. Zamurowanie wejścia od strony chodnika na ulicy Mały Rynek, do obecnego schowka/magazynku oraz powiększenie otworów okiennych w okolicy zamurowywanych drzwi.
10. Usunięcie warstw posadzek oraz skucie płyty na gruncie wraz z wyrównaniem poziomu posadzki schowka/Toalety D/NP.
11. Przebudowa schodów wewnętrznych w budynku północnym.
12. Wykonanie płyty na gruncie.
13. Wymurowanie nowych przewodów wentylacyjnych.
14. Montaż większego okna połaciowego w pom. 1.08 na poddaszu.
15. Naprawa odtworzeniowa połaci dachowej w strefie przebudowy.
16. Docieplenie poddasza nieużytkowego oraz schowka koło pom. 1.08.
17. Montaż wyłazu na poddasze.
18. Budowa nowych ścianek działowych.
19. Przebudowa instalacji c.o. i wod-kan.
20. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tym instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji alarmowej
21. Wykonanie nowej instalacji teletechnicznej (instalacja okablowania strukturalnego LAN, instalacja SSWIN)
22. Montaż nowych drzwi wejściowych od strony północnej.
23. Montaż okien.
24. Wykończenie posadzek.
25. Wykończenie sanitariatów.
26. Prace wykończeniowe we wnętrzu.
27. Montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, osprzętu.- bez oświetlenia dziedzińca
28. Montaż wyposażenia ruchomego sanitariatów.
29. Montaż zabudowy zaplecza socjalnego.
30. Montaż drzwi wewnętrznych.
31. Przemalowanie odtworzeniowe fragmentu elewacji objętego przebudową od strony północnej.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową.
4.1 Szczegółowy zakres inwestycji określają następujące dokumenty:
a) Projekt zamienny dotyczący dokumentacji objętej pozwoleniem na budowę nr 368/2018/Mrg z dnia 12.09.2018 r ,,Przebudowa pomieszczeń Ratusza na potrzeby Muzeum" polegający na dostosowaniu istniejącej dokumentacji do potrzeb informacji turystycznej (parter) oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych (piętro) - branża architektoniczna, elektryczna, teleinformatyczna, sanitarna
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - branża budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczna;
c) Przedmiar robót;
d) Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 151/2021 z dnia 11.01.2021 oraz decyzja nr 5285 z dnia 28.06.2021 r.
e) Pozwolenie na budowę nr 368/2018/Mrg z dnia 12.09.2018 r.
f) Obowiązujące warunki techniczne, normy, przepisy, uzgodnienia gestorów sieci oraz zasady wiedzy technicznej.
UWAGI:
1. Zakres robót NIE objęty niniejszym postępowaniem zaznaczono w opisie projektu branży architektonicznej oraz elektrycznej czerwoną czcionką z czerwonym przekreśleniem
2. Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania.
Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym - podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest projekt budowlany. W następnej kolejności należy opierać się na specyfikacji wykonania zamówienia, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień.

3. Wykonawca musi udzielić 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od odbioru końcowego całego przedmiotu umowy oraz 60 miesięcy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy

CPV: 45223000-6, 45111100-9, 45262520-2, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00132395, ZP.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@mragowo.um.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Mrągowo,
ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo;
? Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: iod@warmiainkaso.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o nr ZP.271.2.2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przekazane do A2.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
? w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu OFERTA wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy: ,,Przebudowa Ratusza na potrzeby pomieszczeń administracyjno - biurowych"

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 45111100-9 Roboty w w zakresie burzenia
- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- 45262520-2 Roboty murowe
- 45443000-4 Roboty elewacyjne
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
- 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
- 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
- 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
- 45314310-7 Układanie kabli
- 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń budynku północnego Ratusza do potrzeb pomieszczeń administracyjno-biurowych. Na parterze docelowo znajdować się będzie informacja turystyczna z toaletami, w tym z toaletą dla niepełnosprawnych. Na piętrze zaprojektowano zaplecze biurowe z pomieszczeniem socjalnym i toaletą
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu części istniejących pomieszczeń Ratusza do potrzeb administracyjno-biurowych w zakresie:
1. Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej.
2. Naprawy elewacji dziedzińca po wykonanych przebudowach w tym wykonanie pilastru- odtworzeniowo.
3. Montaż okna tarasowego - wyjścia z recepcji na dziedziniec.
4. Montaż wycieraczek zewnętrznych systemowych.-1 szt.
5. Demontaż wyposażenia we wnętrzu obiektu, w tym drzwi wewnętrznych i ich zabezpieczenie.
6. Renowacja wskazanych drzwi wewnętrznych.
7. Uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej wg istniejących wzorców (nowe okna).
8. Powiększenie otworów we wnętrzu budynku północnego i wyburzenie wskazanych w projekcie ścianek działowych.
9. Zamurowanie wejścia od strony chodnika na ulicy Mały Rynek, do obecnego schowka/magazynku oraz powiększenie otworów okiennych w okolicy zamurowywanych drzwi.
10. Usunięcie warstw posadzek oraz skucie płyty na gruncie wraz z wyrównaniem poziomu posadzki schowka/Toalety D/NP.
11. Przebudowa schodów wewnętrznych w budynku północnym.
12. Wykonanie płyty na gruncie.
13. Wymurowanie nowych przewodów wentylacyjnych.
14. Montaż większego okna połaciowego w pom. 1.08 na poddaszu.
15. Naprawa odtworzeniowa połaci dachowej w strefie przebudowy.
16. Docieplenie poddasza nieużytkowego oraz schowka koło pom. 1.08.
17. Montaż wyłazu na poddasze.
18. Budowa nowych ścianek działowych.
19. Przebudowa instalacji c.o. i wod-kan.
20. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tym instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji alarmowej
21. Wykonanie nowej instalacji teletechnicznej (instalacja okablowania strukturalnego LAN, instalacja SSWIN)
22. Montaż nowych drzwi wejściowych od strony północnej.
23. Montaż okien.
24. Wykończenie posadzek.
25. Wykończenie sanitariatów.
26. Prace wykończeniowe we wnętrzu.
27. Montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, osprzętu.- bez oświetlenia dziedzińca
28. Montaż wyposażenia ruchomego sanitariatów.
29. Montaż zabudowy zaplecza socjalnego.
30. Montaż drzwi wewnętrznych.
31. Przemalowanie odtworzeniowe fragmentu elewacji objętego przebudową od strony północnej.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową.
4.1 Szczegółowy zakres inwestycji określają następujące dokumenty:
a) Projekt zamienny dotyczący dokumentacji objętej pozwoleniem na budowę nr 368/2018/Mrg z dnia 12.09.2018 r ,,Przebudowa pomieszczeń Ratusza na potrzeby Muzeum" polegający na dostosowaniu istniejącej dokumentacji do potrzeb informacji turystycznej (parter) oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych (piętro) - branża architektoniczna, elektryczna, teleinformatyczna, sanitarna
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - branża budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczna;
c) Przedmiar robót;
d) Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 151/2021 z dnia 11.01.2021 oraz decyzja nr 5285 z dnia 28.06.2021 r.
e) Pozwolenie na budowę nr 368/2018/Mrg z dnia 12.09.2018 r.
f) Obowiązujące warunki techniczne, normy, przepisy, uzgodnienia gestorów sieci oraz zasady wiedzy technicznej.
UWAGI:
1. Zakres robót NIE objęty niniejszym postępowaniem zaznaczono w opisie projektu branży architektonicznej oraz elektrycznej czerwoną czcionką z czerwonym przekreśleniem
2. Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania.
Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym - podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest projekt budowlany. W następnej kolejności należy opierać się na specyfikacji wykonania zamówienia, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień.

3. Wykonawca musi udzielić 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od odbioru końcowego całego przedmiotu umowy oraz 60 miesięcy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ryczałtowa brutto - 100%;
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 100%) * 100 = liczba punktów
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;
100 - stały wskaźnik.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej objętego ochroną konserwatorską na kwotę minimum 500 000,00 zł
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane."
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobami, które będzie pełnić:
a) funkcję kierownika budowy (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót) branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia - minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych
- posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
b) kierownikiem robót branży sanitarnej, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych
c) kierownikiem robót branży elektrycznej, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych
d) kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej, który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych

Przez uprawnienia należy rozumieć: w rozumieniu Ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2019r poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane orz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( tj. Dz.U. z 2020r poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust.1 Ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3,4 do SWZ;

2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 19.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.

4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty-załącznik nr 5 do SWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust.1 Ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3,4 do SWZ;

2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 19.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.

4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty-załącznik nr 5 do SWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów
w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać
z ww. dokumentów.
FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów ,,trzecich", czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. SWZ).
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie:
1.1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1) zmniejszyć ilość robót,
2) pominąć poszczególne roboty,
3) wykonać roboty zamienne.

1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
2) wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie złożenia oferty, w konsekwencji w kosztorysie wynikający z ich zaniechania i wystąpieniu okoliczności, o których mowa w umowie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości rzeczywiście wykonanych robót ustalone na podstawie cen wynikających z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUDU, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy.
3) polegające na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD.
4) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót, które nie zostały wyszczególnione w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, to wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:
- jeżeli roboty budowlane nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia,
- jeżeli nie można wycenić robót budowlanych z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 4, tiret pierwszy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD).
Uwaga! Pełen rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w zał. nr 1 do SWZ. Zamawiający nie mógł zamieścić kompletnego zapisu z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ryczałtowa brutto - 100%;
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 100%) * 100 = liczba punktów
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;
100 - stały wskaźnik.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.