Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sieci CO wraz z przyłączeniem budynku do sieci CO

Przedmiot:

Remont sieci CO wraz z przyłączeniem budynku do sieci CO

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Poprawczy w Studzieńcu
STUDZIENIEC 20A
96-330 Puszcza Mariańska
powiat: żyrardowski
46 831 81 91, faks 46 831 81 91
sekretariat@studzieniec.zp.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Puszcza Mariańska
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 46 831 81 91, faks 4
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont sieci CO wraz z przyłączeniem budynku do sieci CO - ETAP II
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana zużytego ciepłociągu preizolowanego stalowego o śr.100 mm na rury wym. 2 x 125mm
oraz montażu przyłącza cieplnego 2 x 50 mm na potrzeby ogrzania budynku kaplicy zgodnie z
PZT z istniejącej kotłowni na eko-groszek pracującej w układzie otwartym

CPV: 45331100-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132505, 06/ZP/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://zpstudzieniec.bip.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zpstudzieniec.bip.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki ePUAP
zamawiającego: zpstudzieniec/skrytka.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@studzieniec.zp.gov.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@studzieniec.zp.gov.pl.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
10.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 12:00
Miejsce składania ofert: Zakład Porawczy w Studzieńcu, Studzieniec 20A, 96-330 Puszcza Mariańska

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
nr 24 1010 1010 0403 6713 9120 0000 NBP O/o Warszawa z dopiskiem ,,Wadium w
postępowaniu na wykonanie Remontu sieci CO wraz z przyłączeniem budynku do sieci CO -
ETAP II (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 06/ZP/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana zużytego ciepłociągu preizolowanego stalowego o śr.100 mm na rury wym. 2 x 125mm
oraz montażu przyłącza cieplnego 2 x 50 mm na potrzeby ogrzania budynku kaplicy zgodnie z
PZT z istniejącej kotłowni na eko-groszek pracującej w układzie otwartym
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:
a) zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę o
charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00
zł brutto;
b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności
pełniącą funkcję :- Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń uprawniające do
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak sieci i
instalacje cieplne lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej
specjalności oraz posiadać przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.
831)wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Dopuszcza się
uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej
2) sytuacji ekonomicznej. Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca zobowiązany będzie
wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 300.000,00 zł. Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy
przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs
przeliczeniowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art.
109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem
albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 300.000,00 zł.
5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1170) - wzór stanowi załącznik nr 9 .
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 7 do SWZ;
2) wykaz robót budowlanych (min.1 robota) o charakterze odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu
stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
nr 24 1010 1010 0403 6713 9120 0000 NBP O/o Warszawa z dopiskiem ,,Wadium w
postępowaniu na wykonanie Remontu sieci CO wraz z przyłączeniem budynku do sieci CO -
ETAP II (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
- oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.;- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z poniżej wymienionych okoliczności:
1) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu
przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji
przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści
zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez
dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli
wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie,
2) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług
(VAT);
3) Przekształcenia Wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inną
spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia15
września 2000r. - Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.