Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Elementy automatyki

Przedmiot:

Elementy automatyki

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GEBRUEDER PEITZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Filtrowa 30 m.2
02-032 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 32 435 96 66 7502
e.derkowski@gppl.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61973
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 32 435 96 66 750
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace B+R nad opracowaniem zrobotyzowanego procesu obróbki korpusów silników samochodowych (V6/V8)
Powstaje w kontekście naboru
POIR.01.01.01-AA.10-01-198/21 - Prace B+R nad opracowaniem zrobotyzowanego procesu obróbki korpusów silników samochodowych (V6/V8).

Część 1
Elementy automatyki (komplet: 172 sztuki, 1 op., 50 m).

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Elementy automatyki (komplet: 172 sztuki, 1 opakowanie; 50 metrów).
Zamawiający, w związku z realizacją projektu pt. ,,Prace B+R nad opracowaniem zrobotyzowanego procesu obróbki korpusów silników samochodowych (V6/V8)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa "Szybka Ścieżka" stosując zasadę konkurencyjności przewidzianą w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z uruchomieniem:
elementy automatyki (komplet: 172 sztuki, 1 opakowanie; 50 metrów).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Okres gwarancji
24

CPV: 42674000-1

Dokument nr: 2021-25773-61973, 02/1.1.1/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2021 r. o godz. 10:00
w oddziale firmy GEBRUEDER PEITZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Składanie ofert:
Termin złożenia ofert do dnia 06.08.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Żory
Gmina
Żory
Miejscowość
Żory
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-12
Koniec realizacji
2021-08-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zamawiający, w związku z realizacją projektu pt. ,,Prace B+R nad opracowaniem zrobotyzowanego procesu obróbki korpusów silników samochodowych (V6/V8)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa "Szybka Ścieżka" stosując zasadę konkurencyjności przewidzianą w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z uruchomieniem:
elementy automatyki (komplet: 172 sztuki, 1 opakowanie; 50 metrów).

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem
lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
b) zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, epidemia, pandemia, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe,
c) wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,
d) powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub decyzjach innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej,
a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.) oraz kontrola celna w przypadku towaru podlegającemu ocleniu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Oferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego parametry techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej niezakłóconą i prawidłową realizację zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta:
o Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy_02/1.1.1/2021,
o Załacznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu_02/1.1.1/2021,
o Załacznik nr 4 - Oswiadczenie o braku powiazan z Zamawiajacym_02/1.1./2021,
o Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO_02/1.1.1/2021.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferenci nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wykluczenie). Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym (Wnioskodawcą) lub członkami organów Zamawiającego (Wnioskodawcy), a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Warunki zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności: 1) Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego. 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi oraz/lub okolicznościami siły wyższej. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie ceny i warunków umowy z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku: a) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy, b) zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, epidemia, pandemia, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. c) wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy, d) powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub decyzjach innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej, a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.) oraz kontrola celna w przypadku towaru podlegającemu ocleniu. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie których strony ustalą nowe terminy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-30
Data ostatniej zmiany
2021-07-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 - Cena oferty netto
Maksymalną liczbę punktów (60), otrzyma oferta o najniższej oferowanej cenie netto w PLN. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2 - Serwis
Maksymalną liczbę punktów (20), otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji liczonym w dniach na rozpoczęcie likwidacji awarii/usterki elementów kompletu. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 3 - Czas dostawy.
Maksymalną liczbę punktów (20), otrzyma oferta z najkrótszym czasem dostawy kompletu liczonym w dniach. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Eryk Derkowski
tel.: +48 32 435 96 66 7502
e-mail: e.derkowski@gppl.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.