Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup robót i materiałów budowlanych

Przedmiot:

Zakup robót i materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: THM GROUP SPÓŁKA Z O. O
Jarowa 11
35-083 Rzeszów
powiat: Rzeszów
609 197 820
thm@thmgroup.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62067
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 609 197 820
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021
Powstaje w kontekście projektu
RPPK.01.04.01-18-0048/20 - ,,Wzrost konkurencyjności firmy THM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez poszerzenie oferty o innowacyjne produkty tekstylne."

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem niniejszego postepowania ofertowego jest zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy budynku produkcyjno - magazynowego z wewnętrznymi instalacjami wod.- kan., c.o., gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 5934/50 w obr. 222 przy Ul. L. Chmury w Rzeszowie - niezbędnej przy produkcji nowych produktów.
Przewidywany termin realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr 20/2020 (znak: AR.6740.67.67.2019.MJ67, z dnia 2020-01-14 r., wydanym przez Prezydenta Miasta
Rzeszowa, projektem budowlanym i wykonawczym sporządzonym dla przedmiotowej inwestycji, obowiązującymi warunkami wykonania i odbiorów robót budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymogami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót budowlano - montażowych określa projekt budowlany i wykonawczy (wraz z przedmiarami robót) sporządzony dla przedmiotowej inwestycji, stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego. (załącznik nr 1)
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 - Dokumentacja techniczna dla inwestycji.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Przedmiotowa inwestycja składa się z przylegających do siebie dwóch budynków: dwukondygnacyjnego produkcyjnego (część produkcyjna i część administracyjna) i jednokondygnacyjnego magazynowego. Budynek produkcyjny zaprojektowany został w technologii monolitycznej, żelbetowej. Posadowienie budynku stanowią stopy fundamentowe pod słupami oraz ławy fundamentowe pod ścianami nośnymi. Pionowe elementy nośne to żelbetowe słupy o przekrojach kwadratowych i prostokątnych oraz ściany żelbetowe. Poziome elementy konstrukcyjne to żelbetowe płyty stropowe wraz z wieńcami oraz żelbetową belką obwodową. Biegi i spoczniki schodów zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Część inwestycji przeznaczona na magazyn zaprojektowana została w technologii żelbetowych słupów oraz stóp fundamentowymi i dachu stalowego z dźwigarami dachowymi o spadku 2%. Hala magazynowa składa się z 9 naw o rozpiętości 11,20 m. Siatka słupów i głównych dźwigarów hali rozstawiona jest w odległościach 6,10 m. W jednokondygnacyjnej części hali magazynowej elementy pionowe konstrukcji stanowią prefabrykowane słupy żelbetowe o przekrojach 40 x 50 cm i 30 x 50 cm. Poziome elementy nośne to stalowe dźwigary na których rozpięte są płatwie stalowe o przekroju dwuteowym. Pokrycie dachu hali stanowi blacha trapezowa mocowana do płatwi za pomocą łączników. Ściany zewnętrzne w części murowane o gr. 25 cm z pustaka, docieplonego na zewnątrz oraz częściowo z płyt warstwowych gr. 15 cm na konstrukcji stalowej. Pomiędzy częścią produkcyjną a magazynem przewidziano ścianę wydzielania pożarowego REI 120 z drzwiami EI 60, w tym drzwi do windy. Ściany zewnętrzne części magazynowej z płyt warstwowych REI120 oraz ściany zewnętrzne murowane gr. 25 cm. Pomiędzy częścią biurową a produkcją, przewidziano ścianę żelbetową REI 60 z drzwiami EI 30. Pozostała część ścian zewnętrznych murowana z pustaka gr. 25 cm docieplonego z zewnątrz. W budynkach należy wykonać następujące instalacje elektryczne: wewnętrzne linie zasilające WLZ; rozdzielnie i tablice elektryczne; instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego; instalacja siłowa; instalacja gniazd 230V ogólnych; instalacja gniazd 230V zasilających urządzenia komputerowe; instalacja okablowania strukturalnego; instalacji zasilania urządzeń technicznych; dodatkowa ochrona od porażeń; ochrona przeciwprzepięciowa. Zakres robót obejmuje również wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych: wod.-kan., gazowa, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania. W ramach inwestycji należy wykonać elementy zagospodarowanie terenu: przyłącza wod.-kan., droga wewnętrzna, miejsca postojowe, chodniki, inne elementy wg dokumentacji.
Powierzchnie i kubatury obiektów:
o il. kondygnacji (cz. produkcyjna) 2 nadziemne
o il. kondygnacji (cz. magazynowa) 1 nadziemna
o wys. (cz. produkcyjna) 8,80 m
o wys. (cz. magazynowa) 8,18 m
o szer. elewacji frontowej (od strony Ul. Ludwika Chmury) 20,61 m
o pow. użytkowa (b. produkcyjny)1 127,48 m2
o pow. użytkowa (b. magazynu) 1 307,42 m2
o kubatura (b. produkcyjny) 5 534,37 m3
o kubatura (b. magazynowy) 11 204,06 m3
* Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji technicznej zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W ofercie nie mogą być zaproponowane do wykonania zamówienia wyrobu budowlane o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca proponujący inne urządzenia, materiały czy systemy zobowiązany jest wykazać, że są one równoważne jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości poprzez dołączenie do oferty ich producentów, typów, charakterystyk oraz dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie. W przypadku niższego standardu i gorszych parametrów technicznych zaoferowanych wyrobów, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. rok 2020 poz. 1333 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. z późn. zm.)., rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3. Oferta powinna być zgodna z parametrami określonymi w Załączniku nr 1.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca może zrealizować zamówienie przy pomocy podwykonawców zgłoszonych w ofercie, wskazując dla nich zakres robót do wykonania. Zatrudnienie podwykonawców nie ujętych w ofercie wymagać będzie zgody Zamawiającego.
7. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka | Działanie 1.4 Wsparcie MŚP | Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45213200-5, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2021-26495-62067, 1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-17

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) zmiany terminu płatności lub dostawy wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego;
b) zmiany organizacyjne polegające na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane; zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
c) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego);
d) otrzymanie decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
Szczegółowy opis znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia.
a) wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 2),
b) wypełniony załącznik nr 3 - Tabela elementów robót budowlanych,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert], a w przypadku, gdy Wykonawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych ( Dz.U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037) winien przedłożyć również uchwałę walnego zgromadzenia wspólników, upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania
- zawarcia umowy obejmującej przedmiot zamówienia, względnie przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy spółki z której wynika , że w/w uchwała nie jest konieczna.
e) oświadczenie Wykonawcy złożone na załączniku nr 4,
f) informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub linii kredytowej wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł [wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],
g) wykaz inwestycji, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie], o podobnym charakterze i stopniu złożoności, jak przedmiot zamówienia, obejmujący minimum 2 inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych przy wznoszeniu nowych budynków, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż wartość złożonej oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia
działalności wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane należycie, (wg załącznika nr 5),
h) wykaz osób personelu kierowniczego i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności - wg załącznika nr 6, wraz z dokumentami stwierdzającymi, iż
osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane, należą do właściwej izby
samorządu zawodowego i wpisani są do centralnego rejestru o którym mowa w art. 88a
ust. 1 pkt 3, lit a Prawa budowlanego (o ile dotyczy), zaś w przypadku gdy osoby
przewidywane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłyby jego
pracownikami dodatkowo oświadczenia o gotowości do współpracy z Wykonawcą
(umowy przedwstępne, oświadczenia o gotowości współpracy itp.).
i) wykaz podwykonawców - wg załącznika nr 7,
j) wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji z podziałem na
proponowane etapy prowadzenia robót (wg załącznika nr 8),
k) dowód wpłaty wadium lub oryginał ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (np. Konsorcjum), każdy z nich
musi dołączyć do oferty dokumenty wymienione pod lit. d), e). Dokumenty mogą być
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca może zastrzec
w złożonej ofercie możliwość udostępnienia informacji, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
niezbędnym do zrealizowania inwestycji stwierdzone na podstawie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert), a w przypadku, gdy Wykonawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych
(Dz.U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037), winien przedłożyć również uchwałę walnego
zgromadzenia wspólników, upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania - zawarcia
umowy obejmującej przewidziany do wykonania zakres robót budowlanych,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania inwestycji, tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie], zakończył minimum 2 inwestycje o podobnym
charakterze i złożoności, jak przedmiot zamówienia (budowa nowych budynków), o wartości każdej z nich nie mniejszej niż cena oferty, udokumentowane przedłożonym
wykazem i poparte referencjami od poprzednich Inwestorów.
c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
d) dysponują osobami zdolnymi do kierowania robotami budowlanymi, tj.:
o co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania
robotami branży konstrukcyjno - budowlanej, w tym przynajmniej jedna
posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
Ponadto osoby te winny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego oraz decyzję o wpisie do centralnego
rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3, lit a Prawa budowlanego (o ile
dotyczy).
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie inwestycji,
tj. w ostatnich 3 latach obrachunkowych [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie], nie zanotowali tytułem prowadzonej działalności straty,
f) posiadają środki na koncie firmowym lub linię kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2
000 000,00 PLN,
g) spełniają poniższe warunki:
(...)
Szczegółowy opis znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
3.1 W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
niezbędnym do zrealizowania inwestycji stwierdzone na podstawie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert), a w przypadku, gdy Wykonawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych
(Dz.U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037), winien przedłożyć również uchwałę walnego
zgromadzenia wspólników, upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania - zawarcia
umowy obejmującej przewidziany do wykonania zakres robót budowlanych,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania inwestycji, tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert [a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie], zakończył minimum 2 inwestycje o podobnym charakterze i złożoności, jak przedmiot zamówienia (budowa nowych budynków), o wartości każdej z nich nie mniejszej niż cena oferty, udokumentowane przedłożonym wykazem i poparte referencjami od poprzednich Inwestorów.
c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
d) dysponują osobami zdolnymi do kierowania robotami budowlanymi, tj.:
o co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno - budowlanej, w tym przynajmniej jedna posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
Ponadto osoby te winny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3, lit a Prawa budowlanego (o ile dotyczy).
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie inwestycji,
tj. w ostatnich 3 latach obrachunkowych [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie], nie zanotowali tytułem prowadzonej działalności straty,
f) posiadają środki na koncie firmowym lub linię kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2
000 000,00 PLN,
g) spełniają poniższe warunki:
o nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne,
o nie otwarto wobec Wykonawcy procedury likwidacji, ani też nie ogłoszono
upadłości,
o w przeciągu ostatnich 3 lat [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie] przeciwko Wykonawcy lub urzędującym członkom organu
zarządzającego Wykonawcy nie wszczęto postępowania o popełnienie przestępstw ani nie wydano wobec Wykonawcy orzeczenia sądowego skazującego za
przestępstwa związane z prowadzoną działalnością.
o w chwili przystąpienia do przetargu nie są zaangażowani w żadne spory.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące wymagania:
o przedłożą wraz z ofertą umowę regulującą współpracę tych wykonawców, określającą
strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres
prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności
(wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców).
o w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, iż
spełnia warunki określone w pkt. 3.1 lit. a), e) i g) niniejszego zapytania ofertowego
o oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie,
o wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym lub do reprezentowania ich
w przetargu oraz zawarcia umowy o roboty budowlane. Umocowanie może wynikać
z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
o wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
o wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
,,Wykonawcę"; w miejscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
Szczegółowy opis znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Szczegółowy opis w pełnej treści zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zakres wykluczenia oferenta | Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie ofert, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
3.1 W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie niezbędnym do zrealizowania inwestycji stwierdzone na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w przypadku, gdy Wykonawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037), winien przedłożyć również uchwałę walnego zgromadzenia wspólników, upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania - zawarcia umowy obejmującej przewidziany do wykonania zakres robót budowlanych,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania inwestycji, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie], zakończył minimum 2 inwestycje o podobnym charakterze i złożoności, jak przedmiot zamówienia (budowa nowych budynków),
o wartości każdej z nich nie mniejszej niż cena oferty, udokumentowane przedłożonym wykazem i poparte referencjami od poprzednich Inwestorów.
c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
d) dysponują osobami zdolnymi do kierowania robotami budowlanymi, tj.:
o co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno - budowlanej, w tym przynajmniej jedna posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
Ponadto osoby te winny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3, lit a Prawa budowlanego (o ile dotyczy).
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie inwestycji, tj. w ostatnich 3 latach obrachunkowych [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie], nie zanotowali tytułem prowadzonej działalności straty,
f) posiadają środki na koncie firmowym lub linię kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN,
g) spełniają poniższe warunki:
o nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
o nie otwarto wobec Wykonawcy procedury likwidacji, ani też nie ogłoszono upadłości,
o w przeciągu ostatnich 3 lat [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie] przeciwko Wykonawcy lub urzędującym członkom organu zarządzającego Wykonawcy nie wszczęto postępowania o popełnienie przestępstw ani nie wydano wobec Wykonawcy orzeczenia sądowego skazującego za przestępstwa związane z prowadzoną działalnością.
o w chwili przystąpienia do przetargu nie są zaangażowani w żadne spory.
Szczegółowy opis znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
3.1 W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
niezbędnym do zrealizowania inwestycji stwierdzone na podstawie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert), a w przypadku, gdy Wykonawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych
(Dz.U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037), winien przedłożyć również uchwałę walnego
zgromadzenia wspólników, upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania - zawarcia
umowy obejmującej przewidziany do wykonania zakres robót budowlanych,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania inwestycji, tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert [a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie], zakończył minimum 2 inwestycje o podobnym charakterze i złożoności, jak przedmiot zamówienia (budowa nowych budynków), o wartości każdej z nich nie mniejszej niż cena oferty, udokumentowane przedłożonym wykazem i poparte referencjami od poprzednich Inwestorów.
c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
d) dysponują osobami zdolnymi do kierowania robotami budowlanymi, tj.:
o co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno - budowlanej, w tym przynajmniej jedna posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
Ponadto osoby te winny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3, lit a Prawa budowlanego (o ile dotyczy).
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie inwestycji,
tj. w ostatnich 3 latach obrachunkowych [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie], nie zanotowali tytułem prowadzonej działalności straty,
f) posiadają środki na koncie firmowym lub linię kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2
000 000,00 PLN,
g) spełniają poniższe warunki:
o nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne,
o nie otwarto wobec Wykonawcy procedury likwidacji, ani też nie ogłoszono
upadłości,
o w przeciągu ostatnich 3 lat [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie] przeciwko Wykonawcy lub urzędującym członkom organu
zarządzającego Wykonawcy nie wszczęto postępowania o popełnienie przestępstw ani nie wydano wobec Wykonawcy orzeczenia sądowego skazującego za
przestępstwa związane z prowadzoną działalnością.
o w chwili przystąpienia do przetargu nie są zaangażowani w żadne spory.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące wymagania:
o przedłożą wraz z ofertą umowę regulującą współpracę tych wykonawców, określającą
strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres
prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności
(wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców).
o w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, iż
spełnia warunki określone w pkt. 3.1 lit. a), e) i g) niniejszego zapytania ofertowego
o oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie,
o wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym lub do reprezentowania ich
w przetargu oraz zawarcia umowy o roboty budowlane. Umocowanie może wynikać
z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
o wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
o wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
,,Wykonawcę"; w miejscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
Szczegółowy opis znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia.
a) wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 2),
b) wypełniony załącznik nr 3 - Tabela elementów robót budowlanych,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie umowę
regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert], a w przypadku, gdy Wykonawca jest
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek
Handlowych ( Dz.U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037) winien przedłożyć również uchwałę
walnego zgromadzenia wspólników, upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania -
zawarcia umowy obejmującej przedmiot zamówienia, względnie przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy spółki z której wynika , że w/w uchwała nie jest konieczna.
e) oświadczenie Wykonawcy złożone na załączniku nr 4,
f) informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub linii kredytowej
wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł [wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],
g) wykaz inwestycji, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert [a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie],
o podobnym charakterze i stopniu złożoności, jak przedmiot zamówienia, obejmujący
minimum 2 inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych przy wznoszeniu
nowych budynków, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż wartość złożonej oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia
działalności wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane należycie, (wg załącznika nr 5),
h) wykaz osób personelu kierowniczego i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności - wg załącznika nr 6, wraz z dokumentami stwierdzającymi, iż
osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane, należą do właściwej izby
samorządu zawodowego i wpisani są do centralnego rejestru o którym mowa w art. 88a
ust. 1 pkt 3, lit a Prawa budowlanego (o ile dotyczy), zaś w przypadku gdy osoby
przewidywane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłyby jego pracownikami dodatkowo oświadczenia o gotowości do współpracy z Wykonawcą (umowy przedwstępne, oświadczenia o gotowości współpracy itp.).
i) wykaz podwykonawców - wg załącznika nr 7,
j) wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji z podziałem na
proponowane etapy prowadzenia robót (wg załącznika nr 8),
k) dowód wpłaty wadium lub oryginał ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (np. Konsorcjum), każdy z nich
musi dołączyć do oferty dokumenty wymienione pod lit. d), e). Dokumenty mogą być
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca może zastrzec
w złożonej ofercie możliwość udostępnienia informacji, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Uwaga:
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 z 2003 r. poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Szczegółowy opis znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Dodatkowe informacje dla Wykonawcy
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót, bez odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia robót wynikających ze zmiany technologii bądź sposobu prowadzenia prac.
o Przed ostatecznym wyborem oferty Zamawiający przeprowadzi z uczestnikami przetar-gu negocjacje ceny i warunków umowy.
o Ewentualne roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zleci Wykonawcy na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania tychże robót oraz sporządzonych na te roboty kosztorysów Wykonawcy.
Wykonawca opracuje kosztorysy szczegółowe jako załączniki umowy sporządzone w oparciu o dokumentację projektową na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków, zawierające: ceny roboczogodziny, materiałów i użycia sprzętu, wszystkie narzuty i stawki oraz uwzględniające wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności:
- koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz jego likwidacji i przywrócenia stanu pierwotnego terenu po wykonaniu robót;
- koszty doprowadzenia i zużycia niezbędnych mediów;
- koszty zabezpieczenia budowy do czasu odbioru końcowego na czas ewentualnych przerw w realizacji
- koszt obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót i powykonawczej;
- koszt płatnych odbiorów technicznych i prób;
- koszty bieżącego utrzymania porządku i bieżącego usuwania materiałów pochodzących z prac rozbiórkowych i demontaży z placu budowy oraz postępowania z odpadami zgodnie z przepisami o ochronie środowiska;
- koszt zabezpieczenia obiektów znajdujących się w pobliżu realizowanej inwestycji;
- koszty urządzenia niezbędnych dojść i dojazdów do sąsiadujących posesji w trakcie trwania robót;
- ewentualne koszty sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa ruchu drogowego (o ile jest wymagane);
- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji robót;
- inne koszty związane z realizacją inwestycji, uwzględniające ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności stwierdzonych przed podpisaniem umowy na podstawie analizy dokumentacji technicznej i wizji lokalnej w terenie.
Jako podstawę do opracowania kosztorysów w/w robót, których wartość ostateczna zostanie ustalona w drodze negocjacji, Wykonawca może stosować ceny materiałów, cennik sprzętu oraz nośniki cenotwórcze nie większe niż w złożonej ofercie.
W przypadku braku odpowiednich pozycji materiałowych i sprzętowych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca może przyjąć:
- ceny materiałów wg uzgodnionych z Zamawiającym aktualnych cen zakupu, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w okresie ich wbudowania z regionu Podkarpacia
- ceny sprzętu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z regionu Podkarpacia. Ceny te muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
- norm nakładów rzeczowych wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy
o Zamawiający żąda dokonania na swój koszt ubezpieczenia prowadzonych robót od wszelkich ryzyk i OC osób trzecich. Wykonawca winien dokonać cesji polisy ubezpieczeniowej na Zamawiającego i dostarczyć ją Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
o Wskazanym jest, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie.
Szczegółowy opis znajduje sie w pełnej treści zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-30
Data ostatniej zmiany
2021-07-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I Cena netto
Waga 90
Sposób oceny: Stosunek cenny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 90. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Szczegółowy opis w pełnej treści zapytania ofertowego
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium I Okres gwarancji
Waga 10
Sposób oceny:
Gwarancja powyżej lub równa 60 miesięcy - 10 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 60 miesięcy lub równa 30 miesięcy - 5 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 30 miesięcy - 0 pkt.
Szczegółowy opis w pełnej treści zapytania ofertowego

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Michał Hałoń
tel.: 609 197 820
e-mail: thm@thmgroup.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.