Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GLIWICACH
ul. Generała Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490442
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4WOG-1200.2712.32.2021 Roboty budowlane w podziale na 6 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Remont części ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym w Komprachcicach przy Ul. Ochodzkiej 3. SOI Opole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).

Część 2 - Remont budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Komprachcicach przy Ul. Ochodzkiej 3. SOI Opole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).

Część 3 - Prace naprawcze w pomieszczeniach sanitarnych w budynkach nr 2, 7 i 8 w kompleksie wojskowym w Opolu przy Ul. Domańskiego 68. SOI Opole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).

Część 4 - Remont pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku numer 13 (parter) na terenie kompleksu przy Ul. Andersa 47 w Gliwicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).

Część 5 - Montaż urządzeń diagnostycznych w budynku nr 36 (warsztat samochodowy) w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach Lasowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).

Część 6 - Prace konserwacyjno - naprawcze w pomieszczeniach PPW (piwnic) oraz biurowych WKU Tychy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).

CPV: 45342000-6, 45000000-7, 45310000-3, 45312310-3, 45330000-9-, 45332400-7, 45410000-4, 45442100-8, 45332300-6, 45210000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00132599, 4WOG-1200.2712.32.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/4wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. 2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający
będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której
zgodnie zobowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.5.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.4. Zamawiający, zgodnie z § 3
ust.3Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych(dalej:"Rozporządzenie w sprawie środkówkomunikacji"), określanie zbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl
działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.9. Formaty plików
wykorzystywanych przez Wykonawców określone zostały w "OBWIESZCZENIU PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia9listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych". Więcej informacji znajduje się w rozdziale VII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:o 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, Ul. Gen. Andersa 47, tel.
261111238;oPlatforma zakupowa Open Nexus Sp. z o.o., Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-
441Poznań. b.pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział
Gospodarczy jest Pan Krzysztof Hawrylak, kontakt: 261111238 514 519 700 *;c. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.32.2021
prowadzonym w trybie
podstawowym; d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp; e.Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f.obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22RODO;Więcej in formacji znajduje się w rozdziale XXI pkt 4SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit.b,d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych,o
którym mowa w art. 20 RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6ust.1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490442
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 08:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.