Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
420z dziś
4896z ostatnich 7 dni
18876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wycinka i sadzenie drzew

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wycinka i sadzenie drzew

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu
Rynek 1
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
324165237
bzp@chorzow.eu
https://umchorzow.logintrade.net/zapytania_email,53121,0d884ce69fdbffb9e485464226f5e3e4.html
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 324165237
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wycinka i sadzenie drzew przy Ul. Floriańskiej, Filarowej, Węglowej, 3 Maja (hałda pogórnicza)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
1) Ścięcie bez frezowania 192 sztuk drzew (zgodnie z Decyzją nr nr 3076/OS/2019 oraz zmianą Decyzji nr 1965/OS/2020), wymienionych w Załączniku nr 9, wraz z uporządkowaniem terenu.
2) Ścięcie bez frezowania 50 sztuk drzew wymienionych w Załączniku nr 10 wraz z uporządkowaniem terenu.
3) Ścięcie 47 m2 krzewów wymienionych w Załączniku nr 10 wraz z uporządkowaniem terenu.
4) Usunięcie około 20 szt. drzew - wywrotów wraz z uporządkowaniem terenu.
Uwaga!
Faktyczna liczba wywrotów i wyłomów zostanie określona po wykonanej inwentaryzacji i koszty ich usunięcia będą adekwatne do ich ilości, zgodnie z podaną ceną jednostkową. Niektóre z drzew z pkt. 1 i z pkt. 2 mogą do czasu realizacji zamówienia stać się wywrotem lub wyłomem.
5) Zakup i posadzenie 30 sztuk drzew na działkach geodezyjnych nr 27/2 oraz 30/65 przy Ul. Floriańskiej i Filarowej.
6) Jednoroczna gwarancyjna pielęgnacja posadzonych drzew wraz z uporządkowaniem terenu.

W/w zamówienie publiczne należy wykonać zgodnie z Zakresem prac i opisem wykonania zadania stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz mapą terenu stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ.

CPV: 77211400-6, 77211600-8

Dokument nr: 2021/BZP 00132458, RZP.271.326.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umchorzow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umchorzow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 1)Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy,aby móc korzystać z Platformy.a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:- Internet Explorer 8,
InternetExplorer 9,Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,- Google Chrome 31- Mozilla Firefox 26-
Opera182)Pozostałe wymagania techniczne:a) dostęp do sieci internet;b) obsługa przez
przeglądarkę protokołuXMLHttpRequest - ajax;c) włączona obsługa JavaScript;d) zalecana szybkość
łącza internetowego powyżej 500 KB/s;e) zainstalowany Acrobat Reader;f) zainstalowane
środowisko uruchomieniowe Java- Java SE Runtime Environment 6Update 24 lub nowszy.3)
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej
przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z
2020 r. poz.2452).Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików:
.pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem podanych w postępowaniu danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów, ul.
Rynek 1, 41-500 Chorzów;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@chorzow.eu
3) podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami podanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.; organy i podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z
administratorem na podstawie zawartych umów o współpracy i umów powierzenia przetwarzania
danych (np. kancelaria prawna, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów, obsługa
korespondencji i płatności);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
- w przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia okresu
realizacji umowy, następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną B10;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Pani/Pana dane będą
przechowywane do czasu zakończenia okresu trwałości projektu;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) istnieje prawo żądania:
a) na podstawie art. 15 RODO dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie
z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoba
wnioskująca może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
9) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
podanych danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umchorzow.logintrade.net/zapytania_email,53121,0d884ce69fdbffb9e485464226f5e3e4.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://umchorzow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.326.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
1) Ścięcie bez frezowania 192 sztuk drzew (zgodnie z Decyzją nr nr 3076/OS/2019 oraz zmianą Decyzji nr 1965/OS/2020), wymienionych w Załączniku nr 9, wraz z uporządkowaniem terenu.
2) Ścięcie bez frezowania 50 sztuk drzew wymienionych w Załączniku nr 10 wraz z uporządkowaniem terenu.
3) Ścięcie 47 m2 krzewów wymienionych w Załączniku nr 10 wraz z uporządkowaniem terenu.
4) Usunięcie około 20 szt. drzew - wywrotów wraz z uporządkowaniem terenu.
Uwaga!
Faktyczna liczba wywrotów i wyłomów zostanie określona po wykonanej inwentaryzacji i koszty ich usunięcia będą adekwatne do ich ilości, zgodnie z podaną ceną jednostkową. Niektóre z drzew z pkt. 1 i z pkt. 2 mogą do czasu realizacji zamówienia stać się wywrotem lub wyłomem.
5) Zakup i posadzenie 30 sztuk drzew na działkach geodezyjnych nr 27/2 oraz 30/65 przy ul. Floriańskiej i Filarowej.
6) Jednoroczna gwarancyjna pielęgnacja posadzonych drzew wraz z uporządkowaniem terenu.

W/w zamówienie publiczne należy wykonać zgodnie z Zakresem prac i opisem wykonania zadania stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz mapą terenu stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211600-8 - Sadzenie drzew
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w szczególności, że wykonał:
a) usługę lub usługi polegającą/e na ścinaniu drzew - łączna, minimalna ilość ściętych drzew - 100 szt.
b) usługę lub usługi polegającą/e na sadzeniu drzew - łączna, minimalna ilość posadzonych drzew - 20 szt.
Powyższe usługi powinny być zrealizowane w ramach jednego zadania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług porównywalnych usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 7 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.