Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty obejmujące projekt wydzielenia, automatycznego systemu oddymiania oraz oświetlenia...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty obejmujące projekt wydzielenia, automatycznego systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnej klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Różewiec 1
11-600 Węgorzewo
powiat: węgorzewski
Telefon: 87 427 60 68
doren@doren.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 87 427 60 6
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
- WARUNKI ZAMÓWIENIA -
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.:

PROJEKT WYDZIELENIA, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA ORAZ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI UZALEŻNIONYCH "DOREN" W RÓŻEWCU, GM. WĘGORZEWO
1. Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące projekt wydzielenia, automatycznego systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN" w Różewcu, gm. Węgorzewo.
2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto określenia ,,typu..." lub wskazano nazwę własną produktu, zamawiający określa jakość produktu i jego rodzaj, dopuszcza się składanie ofert równoważnych - o tych samych lub lepszych parametrach od wymaganych przez zamawiającego.
4. Zakres prac budowlanych szczegółowo został opisany w Projekcie budowlano- wykonawczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
1) Wymagania dotyczące wykonania robót
a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i ppoż. oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia.
c) Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
? przejęcie i przygotowanie placu budowy,
d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów materiałów zaświadczenia jakości (atesty, deklaracje) i przedstawić je w celu akceptacji.
e) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.
f) Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów należy rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych. Urządzenia równoważne powinny spełniać parametry projektowe i nie powinny być gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej. g) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie oraz akceptacji projektanta i zamawiającego. h) Wykonanie zamówienia wymagane jest w sposób zapewniający funkcjonowanie innych pomieszczeń zamawiającego. Budynek w którym prowadzone są prace jest obecnie użytkowany i nie przewiduje się jego wyłączenia na czas prac.
2) Wymagania organizacyjne
a) Budynek będący przedmiotem opracowania jest zlokalizowany na działce nr 284/1 obr. Guja, m. Różewiec, gmina Węgorzewo. Adres obiektu: Różewiec 1, 11-603 Węgorzewo. Przedmiotowy obiekt to były budynek pałacu - młyna przekształcony około roku 2008 na cele mieszkalne i pomieszczenia wykorzystywane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przeznaczenie obecne budynku: cele biurowo-mieszkalno-szkoleniowe. W budynku znajduje się jedno główne
wejście zlokalizowane od strony północnowschodniej. Ponadto jedno wejście pomocnicze do budynku zlokalizowane jest od strony południowozachodniej (poprzez ganek-werandę). Budynek wykorzystywany jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im. Berty Trusiewicz; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu i jest budynkiem wolnostojącym, podpiwniczonym (1 kondygnacja podziemna, 2 nadziemne). Budynek założony jest na planie prostokąta i wykonany w technologii tradycyjnej - murowany, przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowym, o kącie nachylenia około 45°. Dach kryty dachówką ceramiczną. Stropy drewniane. Rok budowy około 1915. Rok przebudowy: około 2008. Dane ogólne: - Powierzchnia zabudowy - około 180 m2 - Powierzchnia użytkowa - około 480 m2 - Kubatura - około 2400 m3 - Wysokość budynku - 13,2 m - Budynek kwalifikowany do budynków średniowysokich (SW) Wyposażenie budynku w instalacje: - wodną z.w.u. i kanalizacyjną, - wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), - centralny system ogrzewania wodnego c.o., zasilany z kotłowni na paliwo stałe, - ciepłej wody użytkowej c.w.u. zasilaną z kotłowni na paliwo stałe, - elektroenergetyczną do oświetlenia pomieszczeń i zasilania gniazd wtykowych, - telefoniczną i teletechniczną, - odgromową, - przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP. Wyposażenie budynku w przyłącza: - wodne i kanalizacji sanitarnej, - elektroenergetyczne niskiego napięcia nN-0,4kV z linii napowietrznej izolowanej, - telekomunikacyjne - kablowe.
b) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić miejsce prowadzenia robót oraz okolice do stanu czystości.
3) Wymagania stawiane wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zmówienia, w tym za przebieg oraz jego terminowe wykonanie, do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną.
c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
d) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym

przedstawicielem Wykonawcy.
e) Wykonawca poda telefony kontaktowe, adresy e-mail i numery faksów oraz podejmie inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, przez zatrudnione przez niego osoby oraz Podwykonawców
4) Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom:
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Nie zmienia to jednak faktu, że za jakość i termin wykonania zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, z którym podpisana została umowa na wykonanie zamówienia.
b) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część realizacji zamówienia podwykonawcy, musi on zgłosić ten fakt w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez wskazanego podwykonawcę. Zgłoszenie musi zawierać nazwę i pełne dane kontaktowe podwykonawcy wraz z wyszczególnieniem osób kierujących na budowie pracami powierzonymi podwykonawcy i podaniem nr telefonów tych osób.
c) Wykonawca ma prawo wskazać Podwykonawców oraz powierzony im zakres robót, już w formularzu ofertowym.

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45312100-8, 45210000-2

Dokument nr: 6/2021

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 17.08.2021 r. o godz. 11:30, w siedzibie zamawiającego tj.: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo
3. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia: 17.08.2021 r. do godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego tj.: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Różewiec 1, 11-600
Węgorzewo
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie
oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy do 31.12.2021 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 ze zm.).
3. Postanowienia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
IV. WYMAGANIA DOT. GWARANCJI
1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na okres 36 m-cy na cały przedmiot zamówienia. Bieg
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał minimum dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, potwierdzone dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający wymagane aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować:
- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe niezbędnie do wykonywana zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, bądź uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz przedłożą informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia;
*Kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione powyżej pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców:
1) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego,
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.),
3) którzy będą powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTAÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - jako załącznik nr 1
b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - jako załącznik nr 2
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - jako załącznik nr 3 d) Wykaz robót budowlanych wykonanych - jako załącznik nr 4

e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - jako załącznik nr 5 f) Projekt umowy - parafowany przez Wykonawcę - jako załącznik nr 6
2. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, zamawiający żąda dołączenia do oferty: 1) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 2) oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym - jako załącznik nr 2,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - jako załącznik nr 3, 4) wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy wykonano je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - jako załącznik nr 4,
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - jako załącznik nr 5,
6) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", z zastrzeżeniem ppkt. 10).
2) Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski..
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
8) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
9) Jeżeli oferta i załącznik zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
10) Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
11) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - złączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się dokumentów alternatywnych co do treści i formy.
12) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wyniki niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z Wykonawcy z postępowania.
4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum/spółka cywilna):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu wyłoniona zostanie oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców to winna być ona podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie i należy je załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
4) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w punktach VIII.1 dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
IX. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.doren.pl
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
3. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w VIII. ,,Wykaz oświadczeń lub dokumentów..." niniejszego zapytania ofertowego.
5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
8. Wymagania dotyczące koperty/opakowania:
a) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
b) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na ,,Projekt wydzielenia, automatycznego systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" w Różewcu, gm. Węgorzewo"
nie otwierać przed .........................., godz. otwarcia ofert ........................
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
10. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
1) Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
2) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt 1), przetwarzane są w celu wypełnienia usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizację umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
c) rozliczenie i dokonanie płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną niezwłocznie zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego www.doren.pl
XIV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. została złożona przez Wykonawcę:
? niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub
? powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
3. została złożona po terminie składania ofert.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku o 1 w górę. Jeżeli trzecia liczba po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
4. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę traktowana będzie, jako ryczałtowa.
XVI. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ICH WAGI PROCENTOWE
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagą:
Rodzaj kryterium
Waga kryterium
Cena
70 %
Dodatkowa Gwarancja
30%
2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cmin C - ilość punktów za cenę,
C = ............... x 100 Cmin - najniższa cena,
Cn Cn - cena oferty badanej

W ramach kryterium ,,dodatkowa gwarancja", zostanie punktowana dodatkowa udzielona gwarancja na prace i usługi wykonywane w trakcie zamówienia.
- przedłużenie gwarancji o 1 rok 10 pkt.
- przedłużenie gwarancji o 3 lata 15 pkt.
- przedłużenie gwarancji o 5 lat 25 pkt.
- przedłużenie gwarancji o 10 lat 30 pkt.
Każdy z Wykonawców może otrzymać maksymalnie 30 pkt., zgodnie z wagą tego kryterium. Oceniana będzie dodatkowa gwarancja udzielona ponad 36 miesięczną gwarancję podstawową. W przypadku nie udzielenia dodatkowej gwarancji, Wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ ODPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w ,,Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty" w szczególności:
? nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
2. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty :
a) kserokopię dokumentów (potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem") potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych prze osoby wskazane przez Wykonawcę, jako uczestniczące w wykonywaniu zamówienia b) oryginał zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPEZPIECZNIA NAELŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub wykonania nienależytego przedmiotu umowy.
2. Od Wykonawcy, wymagane będzie wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:
5 % wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
............................................................................ z adnotacją:
,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ,,Projekt wydzielenia, automatycznego systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" w Różewcu, gm. Węgorzewo"
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: Wykonawca oryginał zabezpieczenia dostarczy Zamawiającemu.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ

UMOWY
1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6
XX. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,
b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
d) unieważnienia postępowania, jeśli:
? cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
? wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
? postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń

Kontakt:
X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Marek Chodubski- Kierownik Zamawiającego

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.