Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opróżnienie i czyszczenie seperatorów

Przedmiot:

Opróżnienie i czyszczenie seperatorów

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. 13 43 78 466, 13 43 78 242
sezam.szpital@krosno.med.pl
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=18246087
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 43 78 466, 1
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Opróżnienie i czyszczenie seperatorów
Usługa polegająca na opróżnieniu i wyczyszczeniu separatorów przy warsztacie samochodowym i na lądowisku

Dokument nr: EZ/214/86/2021

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: 9.08.2021 r. godz. 10:15

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=18246087
5. Termin złożenia oferty: 9.08.2021 r., godz. 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/ lub mailowo na adres:sezam.szpital@krosno.med.plw tytule podając numer postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
14 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty

Wymagania:
3. Warunki realizacji zamówienia (warunkipłatności, termin dostawy, termin gwarancji)
Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: (cena, termin płatności, dostawy)
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium - najniższa cena brutto. Cena 100%
8. Zamawiający zastrzega sobie prawa do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polski w postaci elektroniczne. Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Uwagi:
10. Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
1.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, tel./fax.l3 43 78 497
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
?w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
3
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych - Magdalena Dziedzic - telefon 13 43 78 242 w sprawach formalnych (proceduralnych) - Dawid Cysarz telefon 13 43 78 466,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.