Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa miejsca przystankowego dla turystów

Przedmiot:

Budowa miejsca przystankowego dla turystów

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie
powiat: żarski
tel. 68 362 62 30
gmina@lipinki-luzyckie.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Lipinki Łużyckie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 362 62 30
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełniąca funkcję Wójta Gminy Lipinki Łużyckie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą:
,,Budowa miejsca przystankowego dla turystów w miejscowości Lipinki Łużyckie
ul. Główna, dz. nr 13/2 "

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa miejsca przystankowego dla turystów
w miejscowości Lipinki Łużyckie Ul. Główna, dz. nr 13/2
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: SG.271.1.3.2021

Składanie ofert:
6) Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
1. Ofertę proszę złożyć do dnia 09. 08.2021r do godz. 10:00 wyłącznie na adres mailowy: gmina@lipinki-luzyckie.pl

Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: dot. zapytania ofertowego z dnia 30.07.2021r. na realizację zadania pn."Budowa miejsca przystankowego dla turystów w miejscowości Lipinki Łużyckie Ul. Główna, dz. nr 13/2."

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
o od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021r.

Wymagania:
3) Warunki realizacji zamówienia
1. Płatność nastąpi w terminie 21 dni po wykonaniu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
5) Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym
3. Ofertę proszę złożyć wyłącznie na adres mailowy: gmina@lipinki-luzyckie.pl Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: dot. zapytania ofertowego z dnia 30.07.2021r. na realizacje zadania pn."Budowa miejsca przystankowego dla turystów
w miejscowości Lipinki Łużyckie ul. Główna, dz. nr 13/2."
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie tym nie będą rozpatrywane.
7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
8) Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert:
cena 100%
9) Składanie ofert dodatkowych.
1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10) Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
11) Podstawa nieudzielenia zamówienia
1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12) Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.
13) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany
w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
4) Osoba do kontaktów
1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Małgorzata Brzyśkiewicz tel. 68 362 62 35
2. W sprawie procedury udzielenia zamówienia: Małgorzata Reszka tel. 68 362 62 32

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.