Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie kamery do inspekcji przyłączy wodociągowych

Przedmiot:

Dostarczenie kamery do inspekcji przyłączy wodociągowych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
Faks: /32/ 292 46 38, tel. /32/ 364 43 93
sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: Faks: /32/ 292 46 38
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pod nazwą: ,,Dostarczenie kamery do inspekcji przyłączy wodociągowych DN 32-100 mm".
2) Wymagania dotyczące urządzenia:
a) Głowica umożliwiająca kontrolę rurociągów o średnicy min 32 mm,
b) Pręt inspekcyjny min. 30 m z twardego włókna,
c) Wbudowany akumulator litowo-jonowy pozwalający na min. 5 godzin ciągłej pracy,
d) Stopień ochrony głowicy min. IP64.
e) Zasilanie 230V z zastosowaniem zasilacza lub przez kabel z zapalniczki samochodowej,
f) Pamięć wbudowana 128GB,
g) Ekran min. 8", przemysłowy, kolorowy,
h) Obudowa jednostki sterującej zamykana, wykonana z tworzywa ABS. odporna na nacisk około 100 kg,
i) Klawiatura do wprowadzania zapisów odporna na zalanie,
j) Możliwość zapisu obrazu i zdjęć w pamięci wewnętrznej jak i pamięci przenośnej podłączonej do USB,
k) Konstrukcja głowicy: stal nierdzewna,
I) Producent: Pearpoint (P540c) lub Mini-Cam (Mini-Reel)
3) Zamówienie nie zostało podzielone na części, w związku z czym zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: 52/202 1 /TW/ZO/S

Otwarcie ofert: 3) Członkowie Zespołu oceniającego dokonają otwarcia ofert w dniu 12.08.2021 r. o godz. 11:15; ofert złożonych po terminie nie otwiera się i nie zwraca ich.
4) Otwarcie ofert ma charakter zamknięty; zainteresowanemu wykonawcy, telefonicznie pod numerem, o którym mowa w pkt. 7.4. nin. zapytania, zostaną przekazane informacje o nazwach (firmach) i adresach pozostałych wykonawców, oferowanych przez nich cenach.

Składanie ofert:
11. Składanie i otwarcie ofert
1) Ofertę złożyć należy w terminie do dnia: 12.08.2021 r. do godz. 11:00
2) Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres zamawiającego, zgodnie z pkt. 1.2. nin. zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie (od daty zawarcia umowy).

Wymagania:
. Procedura udzjelenia zamówienia
1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia z Kategorii (2), tj. o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł, lecz nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzone jest w procedurze sektorowego rozeznania rynku, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Sosnowieckich Wodociągach Spółka Akcyjna, dalej ,, Regulaminu sektorowego ".
2) Regulamin sektorowy dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego: w zakładce => ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, na podstawie => REGULAMINY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, w folderze => REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH - w pliku pdf => REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH.
3) W każdym czasie i bez podania przyczyny, zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia
2) Okres gwarancji jakości: 24 miesiące (bez jakichkolwiek wyłączeń), licząc od daty potwierdzenia przez zamawiającego faktu odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Termin płatności: przelew. 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4) Szczegółowe wymagania zamawiającego określa wzór umowy w sprawie nin. zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Warunki zamówienia oraz opis sposobu oceny spełniania przez wykonawców tych warunków
Zamawiający nie ustanawia żadnego z warunków zamówienia, o których mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu sektorowego.
6. Zawartość oferty (wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów)
1) Kompletna oferta musi zawierać formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz stosowne pełnomocnictwo, w przypadku jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika, którego umocowanie do jej podpisania nie wynika z dokumentu rejestrowego wykonawcy (KRS lub CEiDG).
2) Wymagane oświadczenia lub dokumenty należy złożyć w formie:
a) oryginału - formularz, o którym mowa w pkt. 6.1. nin. zapytania:
b) oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem - pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 6.1. nin. zapytania.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych przez zamawiającego dokumentów; złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane się wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i pozostałej korespondencji, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1) W kontaktach między zamawiającym a wykonawcą dopuszcza się możliwość porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów i pozostałej korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: drogą faksową lub e-mailową w formie scanu(ów) załączanego(ych) do listu elektronicznego, zgodnie z pkt. 1.6. lub 1.7. nin. zapytania; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przekazanej przez zamawiającego korespondencji; w przypadku braku takiego potwierdzenia zamawiający uzna, że przekazana przez niego korespondencja na ostatni znany adres e-mail lub numer faksu podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tej korespondencji.
3) W przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w sytuacjach określonych w § 29 Regulaminu sektorowego, zamawiający umieści informacje na swojej stronie internetowej, a do obowiązku wykonawców należy zapoznanie się z tymi informacjami.
. Opis sposobu przygotowywania oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę a jej treść musi odpowiadać treści zapytania ofertowego; złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkuje oddaleniem wszystkich ofert wykonawcy.
2) Pod rygorem nieważności ofertę należy złożyć w formie pisemnej; zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, komputerowo lub inną trwałą i czytelną techniką.
4) Oferta musi być podpisana; za podpisanie oferty, uznaje się własnoręczny podpis złożony przez oso-bę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z ogólnie dostępnym dokumentem rejestrowym wykonawcy (KRS lub CEIDG) lub pełnomocnictwem, o których mowa w pkt. 6.1. nin. zapytania; wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, winny być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
5) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu złożenia oferty w wyniku nieprawidłowego jej oznaczenia; ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zawierającej następujący opis:
OFERTA NA: ,,Dostarczenie kamery do inspekcji przyłączy wodociągowych
DN 32-100 mm".
Oznaczenie zamówienia: 52/202l/TW/ZO/S
NAZWA . Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
IADRES ZAMA WIAJĄCEGO: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43 NAZWA
I ADRES WYKONA WCY:
OTWIERA ZESPÓŁ OCENIAJĄCY
6) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie zamawiającemu powiadomienia przed upływem tego terminu.
7) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej zgodnie z pkt. 8.5. nin. zapytania, z zastrzeżeniem, iż dodatkowo powiadomienie to zawierało będzie określenie: ,,ZMIANA", a przypadku wycofania - określenie: ..WYCOFANIE"; fakt wycofania oferty przez wykonawcę, nie obliguje zamawiającego do zwrotu egzemplarza oferty złożonej w formie pisemnej.
9. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym cenę (brutto) i wartość (netto) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę i wartość podatku VAT, obliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami).
2) Cena ofertowa winna obejmować kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz winna być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia za wyjątkiem wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT, w takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen brutto dostaw, których powyższe zmiany będą dotyczyć; cena winna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie zamawiający z tytułu realizacji nin. zamówienia w tym koszty związane z transportem lub przesyłką przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego (magazynu), każdorazowym dojazdem wykonawcy do siedziby zamawiającego, każdorazowym usuwaniem, w okresie obowiązywania gwarancji, wady urządzenia.
3) Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich; cena winna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych; wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania; w przypadku, gdy wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.
4) Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy jej wybór będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując wartość bez kwoty podatku; jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia (wag) tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Po dokonaniu przez zamawiającego czynności badania ofert (ewentualnej poprawie oczywistych omyłek stwierdzonych w złożonych w ofertach), zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o jedyne kryterium oceny: cena /waga - 100 %/.
2) Spośród ofert nie podlegających oddaleniu, za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta z najniższą ceną (w kwocie brutto).
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
12. Termin związania ofertą
Na mocy postanowienia § 20 ust. 1 Regulaminu sektorowego, wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 10.09.2021 r.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1) Zamawiający przekaże informację o wyborze oferty na zasadach i w zakresie określonym w § 24 Regulaminu sektorowego.
2) Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, z uwzględnieniem § 90 Regulaminu sektorowego.
3) Z chwilą zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, powstaje miedzy stronami stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy przedwstępnej.
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania, o których mowa odpowiednio w § 25 ust. 1 Regulaminu sektorowego; przez uchylanie się od zawarcia umowy zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego w celu zawarcia umowy.
14. Pozostałe informacje
1) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego, który nie jest dniem ustawo wolnym od pracy, ani sobotą.
2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sektorowego oraz przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
3) Na podstawie postanowienia § 110 ust. 2 Regulaminu sektorowego zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ważną ofertę, zamawiający może zaprosić wykonawcę, który złożył tę ofertę, do negocjacji cenowych, z przebiegu których zamawiający spisuje stosowny protokół.

Uwagi:
4) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO". informuję, że:
a) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest zamawiający, o którym mowa w pkt. 1 nin. zapytania ofertowego;
b) Inspektorem ochrony danych osobowych u zamawiającego jest Pani Aleksandra CZECHOWSKA-PLUTECKA; adres e-mail: abi@rpwik.sosnowiec.pl; nr telefonu: 13213644335;
c) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze sektorowego rozeznania rynku;
d) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z par. 89 ust. 4 Regulaminu sektorowego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy:
e) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
f) posiada Pani / Pan prawo do:
- dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących, na podstawie art. 15 RODO,
- sprostowania Pani / Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem sektorowym oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) nie przysługuje Pani / Panu prawo do:
- usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wnoszonego na podstawie art. 21 RODO. albowiem podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wykonawca zobowiązany jest do oznaczania (podania nr pozycji) towarów i usług występujących w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.
15. Załączniki
nr 1 Wzór umowy w sprawie zamówienia nr 2 Wzór formularza ofertowego

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra CZECH - Starszy Inspektor ds. technicznych i rozliczeń, pod nr tel. /32/ 364 43 93.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.