Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
259z dziś
4820z ostatnich 7 dni
18176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompleksowej koncepcji wraz z szacunkowymi kosztami dla zadania polegającego na...

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej koncepcji wraz z szacunkowymi kosztami dla zadania polegającego na odwodnieniu terenu

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin
powiat: świebodziński
tel. (68) 475-09-15
grzegorz.bosy@um.swiebodzin.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Świebodzin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (68) 475-09-15
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. 1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej koncepcji wraz z szacunkowymi kosztami dla zadania polegającego na odwodnieniu terenu Osiedla Kopernika w Świebodzinie wraz z odtworzeniem dróg w zakresie:
o budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Kazimierza Pułaskiego, Adama Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki, Za Groblą, osiedle Kopernika i Zygmunta Krasińskiego,
o budowa zbiorników retencyjnych lub innych obiektów służących retencji wody,
o budowa obiektów inżynierskich - przepustów (jeżeli zajdzie konieczność),
o remont przyłączy wodociągowych,
o remont/przebudowa dróg (ulic Kazimierza Pułaskiego, Adama Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki, Za Groblą, osiedle Kopernika i Zygmunta Krasińskiego),
o remont/przebudowa chodników na ww. ulicach,
o remont/przebudowa zjazdów na ww. ulicach,
o modernizacja oświetlenia drogowego,
o usunięcie kolizji infrastruktury technicznej (jeżeli zajdzie konieczność),
o zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
o oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Dokumentacja musi uwzględniać możliwość rozbudowy w przyszłości kanalizacji deszczowej o południową część Osiedla Kopernika tj. o ulice osiedle Kopernika, Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Willową i Apartamentową.
Parametry nowoprojektowanego rurociągu kanalizacji deszczowej lub system zagospodarowania wód deszczowych winny sprostać wymaganiom zlewni obejmującej powierzchnię istniejących dróg, placów, ciągów pieszych i połaci dachowych.
Teren objęty zamówieniem wskazany został na załączniku graficznym, gdzie:
- kolorem czerwonym oznaczono drogi objęte zamówieniem,
- żółtym kreskowaniem oznaczono teren objęty zamówieniem.
2. Przygotowana dokumentacja musi uwzględniać również:
- analizę terenu objętego opracowaniem pod względem występowania zastoin wodnych, w oparciu o dane zebrane w terenie,
- wykonanie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych odbiorników w miejscach odprowadzenia wód z odwodnienia
3. Na terenie objętym zamówieniem występują: a) drogi publiczne:
- Ul. Kazimierza Pułaskiego - droga gminna nr 103634F,
- Ul. Osiedle Kopernika - droga gminna nr 103611F,
- Ul. Krasińskiego - droga gminna nr 103613F,
- Ul. Za Groblą- droga gminna nr 103648F,
- Ul. Adama Mickiewicza - droga gminna nr 103622F,
- Ul. Tadeusza Kościuszki - droga gminna nr 103612F,
- Ul. Łużycka - droga powiatowa nr 4008F.
b) teren objęty zamówieniem położony jest w otoczeniu zabytku, jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Świebodzina wpisany do rejestru zabytków pod nr 59 (decyzja z dnia 19.07.1955 r.) oraz pod nr 2165 (decyzja z dnia 31.01.1975 r.J, Zamawiający wymaga od Projektanta, aby wystąpił do LWKZ z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich remontu i przebudowy dróg.
c) teren objęty zamówieniem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
d) teren objęty zamówieniem od strony północnej (ul. Za Groblą) położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, należącej do Polskich Kolei Państwowych,
e) Zamawiający informuje, że może wystąpić sytuacja w której nie będzie możliwości zagospodarowania wód deszczowych poprzez włączenie nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej w istniejącą na obrzeżach terenu objętego zamówieniem (ul. Kazimierza Pułaskiego) miejską sieć kanalizacji deszczowej. Projektant musi więc zaproponować autorskie, innowacyjne rozwiązania zagospodarowania wód deszczowych oraz drogowej,
f) W przypadku konieczności korzystania z działek należących do Polskiego Związku Działkowców Projektant dokona wstępnych rozmów na temat możliwości korzystania z działek do nich należących oraz wystąpi na piśmie z wnioskiem o wyrażenie zgody na ich zagospodarowanie.
II. W ramach prac koncepcyjnych należy dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień oraz analiz, a w szczególności:
- przeprowadzenia rozpoznania uwarunkowań terenu,
- uzyskanie opinii/wytycznych Wydziału GKiM Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. i innych niezbędnych,
Wykonana koncepcja stanowić będzie podstawę wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zamawiający oczekuje prezentacji proponowanych rozwiązań w minimum 3 wariantach. Przedstawione warianty koncepcyjne powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania.
Do każdego z zaproponowanych wariantów należy przedstawić szacunkowe koszty realizacji inwestycji sporządzone wg zasad uproszczonego kosztorysu inwestorskiego i przy przejęciu szacunkowych pozycji jednostkowych, w podziale na:
- dokumentację projektową,
- roboty budowlane, uwzględniające podział na planowane asortymenty oraz ich ilość,
- nadzór inwestorski oraz zarządzanie kontraktem,
- wykupy gruntów (wg powierzchni działek i orientacyjnych cen gruntów),
- rezerwa na inne, nieprzewidziane wydatki.
Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

CPV: 71.32.00.00-7

Dokument nr: IZD.720.182.2021.GB

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, Ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
Ofertę należy opisać: ,,Osiedle Kopernika - zagospodarowanie i odwodnienie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)".
Termin Składania ofert: do dnia 06.08.2021 r. do godz. 15:20.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona i dostarczy kompletny przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Ogólne wymagania Zamawiającego:
1) Wykonana koncepcja stanowić będzie podstawę do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z oddziałem 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie którego zostanie wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na zagospodarowanie terenu na Osiedlu Kopernika w Świebodzinie i w związku z tym Zamawiający
wymaga, aby w opracowaniu nie przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję,
2) Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych ponosi Projektant.
3) Kompletna koncepcja ma być wykonana w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej - zapisany na płycie CD - zawierającą opisy techniczne w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w formacie pdf.
4) Dokumentacja koncepcyjna powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym, z punktu widzenia celu jakim ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych uzgodnień,
5) Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą narady techniczne w ramach zespołu uzgodnienia projektu w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Projektanta, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. W tym celu Projektant zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej ilości egzemplarzy omawianych materiałów (min. 3 egz.) przed każdą naradą techniczną. Głównym celem spotkania są - prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego oraz omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych. Spotkania odbywać się będą na wniosek Zamawiającego lub Projektanta. Projektant winien uwzględnić częstotliwość spotkań - jedno spotkanie na 2 miesiące. Każde spotkanie zakończy się pisemnym protokołem (przygotowanym przez Projektanta) i podpisanym przez strony. UWAGA: Zmawiający nie wyklucza zwiększenia częstotliwości narad w zależności od pojawiających się problemów.
6) Dokumentacja koncepcyjna zostanie opracowana przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
7) Dokumentacja koncepcyjna winna być sporządzona z zastosowaniem powszechnie dostępnego oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonania projektu.
8) Projektant zapewni opracowanie koncepcji z należytą starannością zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
9) Projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji przyjętych rozwiązań technicznych i prawnych z organami wydającymi decyzje na poszczególnych etapach projektowych tak, aby w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych uniknąć błędów proceduralnych.
10) Zastosowane w dokumentacji rozwiązania, np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
11) Zamawiający wymaga dostosowanie projektu dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
12) Prace projektowe stanowiące umówiony przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, iż są one wykonane zgodnie z umową i ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przedmiotu odbioru.
13) Projektant z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w projekcie umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe.
14) Projektant zobowiązuje się do udzjelenia wyjaśnień na ewentualne zapytania Wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji koncepcyjnej. Stosowne wyjaśnienia należy przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową, elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego.
15) Wynagrodzenie Projektanta określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę prac projektowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Projektanta z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Projektanta w celu zrealizowania przedmiotu umowy. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami wszelkich uzgodnień, opinii, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na własny koszt,
V. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu: -
VI. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -
VII. Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny: cena oferty (,,C") -100 %
1. Przy ocenie oferty w kryterium cena ("C") najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
"C" = ........x 100 pkt x 100%
Cbad
gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł); Cbad-cena oferty badanej (zł); 100 % - waga kryterium "C".
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
IX. Opis sposobu przygotowywania ofert: należy wypełnić załączony do zaproszenia druk ,,Formularz oferty".
X. Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Grzegorz Bosy - Zastępca Kierownika w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Drogami, tel. (68) 475-09-15

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.