Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie koncepcji przebudowy budynku

Przedmiot:

Opracowanie koncepcji przebudowy budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: 17 867 15 29, fax: 17 867 19 62
i@rzeszow.uw.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 17 867 15 29,
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku odpraw autokarów (BOA) na wjazd do UE na Drogowym Przejściu Granicznym w Medyce - opracowanie koncepcji.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy* / usługi* / roboty budowlane*
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji przebudowy budynku odpraw autokarów (BOA) na wjazd do UE na Drogowym Przejściu Granicznym w Medyce, wskaźnikowe określenie kosztów zadania inwestycyjnego oraz wskaźnikowe określenie kosztów eksploatacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

CPV: 71330000-0

Dokument nr: I-L3141.12.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r. w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Wydział Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów lub
- faxem na numer Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie: 17 / 867 19 62 lub
- w wersji elektronicznej na e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl, jbrzewski@rzeszow.uw.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia* / Termin wykonania*: do 13 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak-^/nie*
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi mu realizację niniejszego zamówienia.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena*-100%
1. Ocena merytoryczna ofert dokonana będzie według zasady procentowo-punktowej w oparciu o następujące kryteria:
- Cena - waga: 100%. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
cena brutto oferty najniższej
Liczba punktów =----------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty ocenianej
2. Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - w terminie określonym przez Zamawiającego - do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych przez siebie ofertach.
W przypadku jeżeli oferta Wykonawcy będzie podlegała uzupełnieniu lub wymagać będzie wyjaśnienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferta musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) niezgodną z treścią ogłoszenia;
3) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) nie zostanie złożona przynajmniej jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Kontakt:
Wyjaśnień dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia udzielają pracownicy Oddziału Przejść Granicznych Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:
- Jakub Brzewski - Kierownik Oddziału Przejść Granicznych Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie, e-mail: jbrzewski@rzeszow.uw.gov.pl, tel. 17 / 867 15 31;
Pytania można składać również w formie e-mail na adres: i@rzeszow.uw.gov.pl, jbrzewski@rzeszow.uw.gov.pl (w tytule należy wskazać przedmiot zamówienia).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.