Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie prac remontowych

Przedmiot:

Przeprowadzenie prac remontowych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Frombork
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
powiat: braniewski
Fax. (55) 244 06 61
fundusze@frombork.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Frombork
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax. (55) 244 06 61
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia, Gmina Frombork zwraca się z prośbą o informację dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia serwerowni Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w ramach projektu ,,Rozwój nowoczesnej e - administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców".
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gmina Frombork w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego konkursu RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/20, dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. ,,Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców". Celem głównym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Frombork.
Realizacja powyższego celu będzie złożona z etapów takich jak:
I. Opracowanie studium wykonalności;
II. Pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu;
III. Wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wdrożenie 16 e-usług na platformie ePUAP oraz uruchomienie 5 systemów teleinformatycznych:
1) Zmodernizowany EBOI/Centralna platforma e-usług mieszkańca;
2) Zmodernizowany system dziedzinowy;
3) System obsługi rady;
4) System do zarządzania umowami;
5) System e-zamówienia;
IV. Modernizacja strony www. do wymagań WCAG 2.1;
V. Prace modernizacyjne pomieszczenia serwerowni;
VI. Zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania;
VII. Szkolenia;
VIII. Działania promocyjne.
Uruchomienie e-usług połączone będzie z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych wraz z digitalizacją zasobów i modernizacją infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń. Projekt zakłada integrację systemów informatycznych, wykorzystanie możliwości platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania front-office dla mieszkańców.
Przewidziany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 01.02.2021 r., data finansowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2021 r.
Całkowity koszt projektu - 1 402 456,00 zł.
Z uwagi na powyższe Gmina Frombork zwraca się z prośbą o wycenę przeprowadzenia prac remontowych pomieszczenia serwerowni Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w ramach przedmiotowego projektu.
Wymagania ogólne dla realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu istniejącego wyposażenia oraz przeprowadzenia prac demontażowych niezbędnych do instalacji i montażu przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz pozbawione wad.
3. Pełna gwarancja na przedmiot zamówienia, w tym na zainstalowane urządzenia nie może być krótsza niż 24 miesiące.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi:
a. wykonać niezbędne roboty budowlane, w tym związane z posadowieniem jednostek zewnętrznych, prowadzeniem przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, itp.), odprowadzenie skroplin, roboty wykończeniowe itp., a także wykonać badania, pomiary i sprawdzenia wszystkich instalacji,
b. wykonać rozruch wszystkich dostarczanych urządzeń,
c. przeprowadzić szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokumentem z podpisami osób przeszkolonych,
d. przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wykonane prace, w tym odpowiednie opisy, schematy, rysunki i instrukcje (w 1 egzemplarzu w formie papierowej).
2. Sposób, miejsca, materiał zamocowań kanałów, przewodów, urządzeń bezwzględnie powinny być uzgodnione z Zamawiającym - przed ich wykonaniem.
3. Przy wykonywaniu prac modernizacyjnych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Do prac można przystąpić jedynie w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego o wykonaniu właściwego zabezpieczenia.
4. Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, cięcia, przekucia, etc., należy wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy.
5. Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. W związku z powyższym Wykonawca winien tak organizować prace, aby nie utrudniać pracy urzędu.
6. Prace związane z użyciem narzędzi powodujących hałas muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega prawo wstrzymywania (przerywania) robót, które zakłócać będą pracę urzędu - bez względu na stan, zakres i zaawansowanie robót. Przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót.
7. Elementy budowlane, w które zaingerowano ze względu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy - należy naprawić i wykończyć w sposób wskazany przez Zamawiającego (dotyczy materiałów, technologii, estetyki i kolorystyki), przywracając stan nie gorszy niż przed wykonaniem robót. Wymagania w tym zakresie Zamawiający wskaże na roboczo, mając na uwadze sposób, w jaki wykonano przedmiot umowy.
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni - wymagania.
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu klimatyzacji przystosowanej do pracy przez cały rok do serwerowni Urzędu Miasta we Fromborku. Załączanie klimatyzacji musi odbywać się w sposób płynny.
2. Serwerownia, w której będzie montowana klimatyzacja mieści się na 1 piętrze budynku.
3. Powierzchnia pomieszczenia wynosi ok. 6 m2, kubatura ok. 15 m3.
4. Klimatyzacja musi pracować w sposób ciągły w trybie 24/7/365.
5. Temperatura jaka musi być utrzymywana w pomieszczeniu to 16-22°C.
6. Agregat skraplający (jednostka zewnętrzna) winien być zamontowany na elewacji budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Podstawą do odbioru wykonanych prac będzie dokumentacja powykonawcza oraz protokół odbioru.
8. Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym robót budowlanych związanych z posadowieniem jednostki zewnętrznej, prowadzenia przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, roboty wykończeniowe itp.) a także badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.
9. Wszystkie jednostki należy montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń oraz wymaganiami producenta.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za montaż rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej w sposób ,,niewidoczny". Sposób wykonania i estetyka wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego.
11. Przejścia rur i instalacji przez przegrody winne być wykonane w sposób umożliwiający późniejszą niedestrukcyjną wymianę elementów. Przejścia te winne również zapewniać elastyczność i izolacyjność termiczną (odpowiednie otulenie przewodów, kanałów i rur). Przejście przez ścianę zewnętrzną należy wykonać przewiertem w sposób umożliwiający wyjście na zewnątrz, zaś wszelkie przewody i rury winne przechodzić przez ścianę i wychodzić poza lico elewacji ze spadkiem, zaś wchodzić do jednostki zewnętrznej ,,pod górę" (wykonane ,,zasyfonowanie" zapobiega ściekaniu wód opadowych zarówno w warstwy przegrody budowlanej, jak i do urządzenia).
12. Montaż jednostki zewnętrznej winien uwzględniać konieczność zastosowania konstrukcji wsporczej na elewacji budynku / w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób nie powodujący uszkodzeń i odkształceń warstw izolacji cieplnej i wyprawy elewacyjnej.
13. Wymaga się, aby przewody, izolacje etc. narażone na działania czynników atmosferycznych (w tym w szczególności na promieniowanie UV) były ochronione odpowiednimi osłonami, peszelami etc.).
14. Wymagane cechy i parametry minimalne systemu klimatyzacji:
a. Moc chłodnicza nominalna co najmniej 5,0kW.
b. Klasa energetyczna dla chłodzenia co najmniej A++.

c. Współczynnik efektywności energetycznej dla chłodzenia SEER 8.
d. Czynnik chłodniczy R32.
e. Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia co najmniej od -25°C do +40°C.
f. Długość trasy freonowej: co najmniej 20 m.
g. Wyjście informacyjne praca/awaria.
h. Gwarancja producenta min. 24 miesiące.
Montaż systemu kontroli dostępu do serwerowni.
System alarmowy oraz kontroli dostępu obejmować będzie pomieszczenie serwerowni. Zaprojektowane rozwiązanie powinno być oparte o centralę alarmową zintegrowaną z systemem kontroli dostępu. System KD składać się będzie z następujących podzespołów o minimalnych cechach i parametrach:
1. Centrala systemu alarmowego, do 32 wejść i wyjść.
2. Klawiatura obsługi systemu alarmowego LCD z czytnikiem zbliżeniowym.
3. Moduł rozbudowy czytników kart/pastylek centrali systemu alarmowego.
4. Sieciowy moduł komunikacyjny.
5. Przycisk awaryjnego wyjścia.
6. Zwora z przekaźnikiem wraz z elementem mocowania.
7. Moduł rozbudowy centrali systemu alarmowego, komunikacyjny, monitoring GPRS/SMS wraz z anteną.
8. Zewnętrzny i wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny.
9. Akumulator podtrzymujący pracę centrali.
10. Gwarancja producenta min. 24 miesiące.
Montaż systemu przepięciowego i przeciwpożarowego oraz monitoringu warunków środowiskowych.
System monitoringu infrastruktury technicznej serwerowni - monitoring warunków środowiskowych powinien składać się z urządzeń kontrolno-pomiarowych, które należy zainstalować w pomieszczeniu serwerowni. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany także do wykonania i montażu systemu ochrony przepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet oraz wrażliwych na przepięcia urządzeń elektronicznych w pomieszczeniu serwerowni.
Zakres zadania obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji wykonawczej uzgodnionej z Zamawiającym, niezbędnej do montażu systemu przepięciowego i przeciwpożarowego oraz systemu monitoringu warunków środowiskowych.
2. DOSTAWA sprzętu i kompletnej instalacji pozwalających na uruchomienie systemu monitoringu warunków środowiskowych.
3. DOSTAWA sprzętu i kompletnej instalacji pozwalających na uruchomienie systemu przepięciowego i przeciwpożarowego. W celu ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca zapewni ochronę wszystkich urządzeń znajdujących się w serwerowni zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-443 przez wykorzystanie ochronników trzeciego stopnia. Dodatkowo w celu ochrony przepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet Zamawiający wymaga dostawy i instalacji urządzeń ograniczających przepięcia w sieci Ethernet przeznaczone do montażu w szafie RACK łącznie obsługujących co najmniej 48 kanałów wejść/wyjść. W celu ochrony przeciw pożarowej Zamawiający wymaga instalacji gaśnicy śniegowej GSE min. 2 kg, sygnalizatora akustycznego i wizualnego sygnalizacji pożaru wraz z integracją systemu z system monitoringu warunków środowiskowych w zakresie czujników dymu, montażu dwóch ręcznych ostrzegaczy pożaru.
4. Dostawę materiałów montażowych niezbędnych do podłączenia instalacji systemów.
5. Wykonanie wszelkich prac montażowych i instalacyjnych związanych z podłączeniem i uruchomieniem systemów.
6. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usługami bądź pracami, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu postępowania o udzielenie tego zamówienia.
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z instrukcjami obsługi, eksploatacji i serwisu oraz certyfikatów / atestów / deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów.
8. Skompletowana dokumentacja powykonawcza całego przedmiotu zamówienia - trzy egzemplarze wersji papierowej i elektronicznej zostanie przekazana Zamawiającemu.
9. Udzielenie gwarancji na dostarczony system (urządzenia i instalację) na okres minimum 24 miesięcy, uwzględniającej wykonywanie w tym okresie bezpłatnie wszystkich wymaganych warunkami technicznymi czynności serwisowych, przeglądów i instalacji. Wszystkie koszty związane z wykonaniem tych czynności w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
Minimalne wymagania instalacji systemu monitoringu warunków środowiskowych:
1. Kontroler systemu powinien zapewniać automatyczne powiadamianie użytkowników o stanach alarmowych w postaci SMS oraz e-mail.
2. Kontroler systemu powinien zapewniać gromadzenie i przekazywanie danych z monitoringu.
3. Kontroler systemu powinien zapewniać udostępnianie na żądanie danych (pomiarowych, alarmowych) użytkownikom.
4. Kontroler systemu powinien zapewniać dostęp przez stronę www do danych aktualnych z obiektu oraz danych archiwalnych zapisanych w pamięci kontrolera.
5. Kontroler systemu powinien umożliwiać konfigurację minimum dwóch progów alarmowych dla zakresu górnego oraz dolnego danego pomiaru.
6. Kontroler systemu powinien posiadać minimum 12 wejść cyfrowych.
7. Kontroler systemu powinien mieć możliwość montażu w szafie RACK.
W skład systemu powinny wchodzić:
1. kontroler systemowy + nadajnik GSM - 1 szt.;
2. czujnik otwarcia drzwi - 1 szt.;
3. czujnik temperatury i wilgotności - 2 szt.;
4. czujnik zalania - 1szt;
5. czujnik dymu - 2 szt.
6. Gwarancja: min. 24 miesiące.
Dodatkowe prace remontowe.
Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w pomieszczeniach ze starym tynkiem, a przedmiotem zamówienia jest ich usunięcie, nałożenie tynku na ściany i sufity oraz malowanie ścian.
Dodatkowo w ramach prac remontowych należy przeprowadzić:
1. Dostawę i montaż drzwi antywłamaniowych.
Pomieszczenie serwerowni powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. W tym celu Wykonawca dostarczy i zamontuje drzwi wejściowe antywłamaniowe do pomieszczenia serwerowni. Istniejące drzwi do pomieszczenia zostaną zdemontowane wraz z ościeżnicą. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do obróbki wykańczającej - uzupełnienie tynków po rozkuciach i zamontowaniu ościeżnicy. Wymagane cechy i parametry minimalne drzwi antywłamaniowych:
1. Drzwi atestowane przeciwpożarowe o wymiarach 80x200.
2. Zamek główny składający się z zamka centralnego.
3. Zawiasy wzmocnione.
4. Drzwi przeciwpożarowe - odporność ogniowa EI-60,
5. Drzwi dymoszczelne.
6. Drzwi antywłamaniowe klasy RC4.
7. Samozamykacz.
8. Drzwi muszą być sterowane przy pomocy skonfigurowanego systemu kontroli dostępu.
9. Gwarancja min. 24 miesiące.
2. Montaż wykładziny antystatycznej.
W pomieszczeniu serwerowni zostanie zamontowana podłoga techniczna, podniesiona na wysokość 30 cm. Podłoga powinna charakteryzować się następującymi parametrami:
1. Wymiary płyt - 600x600x40 mm (+/- 10%).
2. Wysoko sprasowana płyta wiórowa klasy E1.
3. Pokrycie górne / aplikacja / wykładzina PCV antyelektrostatyczna.
4. Krawędzie boczne z listwą ochronną z twardego przewodzącego PCV.
5. Pod szafami serwerowymi stosować płyty z kratką nawiewną.
6. Pokrycie dolne wzmocnione blachą stalową ocynkowaną.
7. Konstrukcja wsporcza / ruszt / wysokość 300 mm.
8. Stopy stalowe ocynkowane z płynną regulacją wysokości.
9. Podstawy stop mocowane do podłoża za pomocą kleju lub kołków rozporowych.
10. Parametry techniczne podłogi: obciążenie powierzchniowe -25 kN/m2; obciążenie skupione / punktowe / -3 kN; klasa odporności ogniowej -REI30, Powierzchnia serwerowni przewidziana do zabudowy podłogi technicznej: 6 m2.
11. Gwarancja min. 24 miesiące.

Dokument nr: PF.271.3.11.2021

Składanie ofert:
Proszę o podanie ceny usługi za przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia serwerowni Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres mailowy: fundusze@frombork.pl w terminie do dnia 09 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
UWAGA:
Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz z myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.