Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów preizolowanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów preizolowanych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17/ 87 53 102
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 17/ 87 53 102
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70°C i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, z podziałem na pięć zadań.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 (,,Formularz cenowy") do SWZ.
2.1. Materiały preizolowane muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz cenowy) oraz Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
2.2. Wszystkie elementy materiałów preizolowanych składające się na przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieużywane. Materiały fabrycznie nowe, to materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.
2.3. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich produkcji będą spełniać wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.
2.4. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia będą kompletne i będą gwarantować właściwe wykonanie odcinków sieci ciepłowniczej wskazanych w pkt. 1.
2.5. Wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy. Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SWZ.
Wymagany okres rękojmi 36 miesięcy.
2.6. Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XV niniejszej SWZpt. ,,ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY".
2.7. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, ważne przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

CPV: 44163120-7, 44163230-1, 44163160-9

Dokument nr: KZP-1/253/TTZ/71/21

Otwarcie ofert: 2.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja:
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
SWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.mpecrzeszow.pl

Składanie ofert:
1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w Rozdziale VII SWZ, należy przesłać w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
3
elektronicznym na adres e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl lub złożyć pisemnie na adres MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Staszica 24,35-051 Rzeszów.
1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 09.08.2021 r. o godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich Zadań): do pięciu tygodni od
daty zawarcia umowy.
3. Przedmiot zamówienia (dotyczy wszystkich Zadań) należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Miasta Rzeszowa:

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawą". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 5/2008, zwany dalej ,,Regulaminem" oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ,,SWZ").
Ww. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego www.mpecrzeszow.pl
2. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia o dostawie materiałów preizolowanych (dotyczy wszystkich Zadań) na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy Dział Gospodarki Materiałowej (tel. 17 85 449 67).
3.1.Rury preizolowane (dotyczy wszystkich Zadań) Wykonawca winien dostarczyć do Kotłowni Lokalna MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie, przy ul. Leszka Czarnego 4 A,
3.2.Materiały pozostałe (dotyczy wszystkich Zadań) Wykonawca winien dostarczyć do Bazy magazynowej MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie. Uwaga: Materiały wskazane w pkt 3.2. powinny być złożone na paletach i odpowiednio zabezpieczone.
4. Zamawiający po zawarciu umowy na roboczo wskaże miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dla każdego Zadania będzie dostarczony w całości do jednej ze wskazanych wyżej lokalizacji.
5. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń (dla każdego Zadania oddzielnie).
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, ważne przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
1.2 Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej, konsorcjum)
iw takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
Warunki określone w pkt 1.2 winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
VII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
- Dla Zadania 1: 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN).
- Dla Zadania 2: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN).
- Dla Zadania 3: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN).
- Dla Zadania 4: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN).
Dla Zadania 5: 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100 PLN). Wadium dla całości przedmiotu zamówienia (wszystkich Zadań) wynosi 13 500,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 00/100 PLN). Wadium wnosi sic przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu:
przelew na konto MPEC - Rzeszów Sp. z o.o., ul. Staszica 24, 35 - 051 Rzeszów, Bank Pekao S.A. w Warszawie 05 1240 6292 1111 0010 5014 9475, z opisem identyfikującym niniejsze postępowanie, z podaniem znaku sprawy (znak sprawy KZP-l/253/l "1 Z/71/21), oraz określeniem, którego Zadania wadium dotyczy.
Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek MPEC -- Rzeszów Sp. z o.o. przed upływem terminu składania ofert.
Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w pkt 2 ppkt b + d, oryginał dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą.
4. przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca którego ofertę wybrano:
o odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Treść gwarancji/poręczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych ograniczeń w tym w zakresie:
o doręczania wezwania do zapłaty do Wykonawcy, tj. np. za pośrednictwem banku ani też z poświadczonymi podpisami notarialnie lub przez bank.
o podpisu na zgłoszeniu żądania wypłaty z gwarancji/poręczenia, tj. podpisu poświadczonego notarialnie lub przez bank, czy też potwierdzenia przez bank, że podpisy zostały złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego.
o terminu realizacji wypłaty z gwarancji/poręczenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania wypłaty.
Z dokumentów, których Gwarant może wymagać od Zamawiającego w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie odpisu z KRS lub Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1500 z późn. zm.), celem wykazania, że osoby które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Zamawiającego, są uprawnione do jego reprezentowania.
5. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli nie na jednego, ani kilku spośród nich).
6. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 2b).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub w innej niż dopuszczalna formie, zostanie odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 12.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia;
3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
W przypadku ofert składanych bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 24 w Rzeszowie, należy wcześniej skontaktować sic z pracownikami Sekcji Zamówień celem uzgodnienia sposobu i terminu przekazania oferty.
1.3. Celem zapewnienia poufności Wykonawca składający ofertę poprzez jej wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail przetargitt@mpecrzeszow.pl jest zobowiązany do wysłania na ten sam adres e-mail odrębnej wiadomości po terminie składania ofert (Rozdział XI pkt 1.2), a przed terminem otwarcia ofert (Rozdział XI pkt 2.1) w której wskaże klucz do odszyfrowania pliku z ofertą. W przypadku braku przekazania klucza lub przekazania błędnego klucza lub przekazania Zamawiającemu klucza po terminie otwarcia ofert, oferta Wykonawcy zostanie pominięta jako złożona nieprawidłowo.
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę (firmę), adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.3. Informacje, o których mowa w pkt 2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.