Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o
ul. Kołłątaja 3
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
tel 94 35-244-54 Fax: 94 35 228 72
mec@mec.kolobrzeg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel 94 35-244-54 Fax
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o.
Postępowanie dotyczące zakupu wraz z dostawą
materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci cieplnej

Dokument nr: 26/2021

Otwarcie ofert: 2. Miejsce otwarcia ofert:
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
pokój nr 104 sala konferencyjna w dniu 6 sierpnia 2021 r. o godz. 10:30
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
pokój nr 104 sekretariat do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Wymagania:
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.
XI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
5) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia.
6) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
11) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Koperta powinna być
zaadresowana na adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3,
78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: ,,Postępowanie dotyczące zakupu wraz z dostawą
materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci cieplnej, nie otwierać przed
6 sierpnia 2021 r. godz. 10:30".
2) Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta, aby można
było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.
3) W przypadku oferty złożonej po terminie, która nie została oznaczona adresem oferenta
Zamawiający pozostawi ją w dokumentacji przetargowej bez jej otwierania.
4) Koperta z ofertą, w interesie oferenta, winna być zabezpieczona na wypadek uszkodzeń
podczas transportu i w trakcie otwierania.
5) Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Spółki lub przesłać pocztą na adres
zamawiającego. W przypadku przesłania oferty pocztą, za termin jej złożenia uznaje się datę
i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.
26/2021
6
6) Zamawiający wydaje, na prośbę oferenta, pokwitowanie złożenia oferty.
Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i
siedziba oferenta, którego oferta jest otwierana, cena.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
XVI. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria oceny ofert
Cena (netto) - 100%
2. Wynik
Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyn.
XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Postanowienia dotyczące odrzucenia oferty
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.