Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
4840z ostatnich 7 dni
19034z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu kotłowni gazowej

Przedmiot:

Wykonanie remontu kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryficach Wydział Nieruchomości i Inwestycji
ul. Dworcowa 23
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel./ faks 91 3842407
magdalena.krupa@gryfice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./ faks 91 384240
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu kotłowni gazowej w budynku ,,DOM DLA DZIECKA" w Gryficach przy Ul. Trzygłowskiej 30
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Specyfika głównych wymagań.
a) remont przeprowadzić zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym : Remont kotłowni" budynek ,,Dom dla Dzieci" w Gryficach Ul. Trzygłowska 30
b) po wykonaniu czynności z pkt a-f uzyskać protokół potwierdzający prawidłowo wykonaną umowę,
c) złożyć fakturę/rachunek za wykonane zadanie.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: NiI.674.23.202.MK

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryficach Wydział Nieruchomości i Inwestycji, Ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,remont kotłowni - budynek ,,DOM dla Dzieci" - nie otwierać przed 06.08.2021 r. do godz. 13.00", w terminie do dnia 06 sierpnia 2021 r. do godz. 13.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - 45 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do ofert:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy, wykonany na podstawie dokumentacji projektu budowlano - wykonawczego remontu kotłowni oraz wizji lokalnej
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: ewa.korczynska@gryfice.pl lub magdalena.krupa@gryfice.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.00.
VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
O wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będzie najniższa cena o wadze 100.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową ryczałtową brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia,
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
X. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania, przez przesłanie informacji e-mailem.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do przeprowadzanego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w
przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Magdalena Krupa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.