Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
445z dziś
4982z ostatnich 7 dni
19176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont magazynu do przechowywania rzeczy i materiałów oraz poprawa warunków BHP

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont magazynu do przechowywania rzeczy i materiałów oraz poprawa warunków BHP

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 630-80-57/fax: (12) 630-80-59
zam@5wszk.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (12) 630-80-57/
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a/ Przedmiotem postępowania jest: Remont magazynu do przechowywania rzeczy i materiałów oraz poprawa warunków BHP w pomieszczeniu nr 18
b/ Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 07. lipca 1994 Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz dokumentacją w SIWZ.
c/ Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
d/ Ze względu na wykonywanie prac budowlanych na terenie działającego Szpitala, organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego, nie może nadmiernie utrudniać działalności Szpitala oraz ma zapewniać kontynuowanie niezmiennego zakresu świadczeń medycznych.
e/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
f/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
g/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami ,,lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym, niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
- W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (opisać w kolumnie wartość brutto), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

CPV: 454530000-7

Dokument nr: 128/ZP-podprogowe/5WSzKzP - SP ZOZ/2021

Specyfikacja:
b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (zakładka Zamówienia Publiczne, dział OGŁOSZENIA).

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 06.08.2021 roku, do godz. 11:00;

Miejsce i termin realizacji:
2. Zamówienie zrealizowane będzie w terminie maksymalnym do 14 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert.
8. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - według załącznika nr 1.
b/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
9. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena - 100%.

W zakresie kryterium ,,CENA" - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x
100 x 100 %
wartość brutto oferty badanej
10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.
a/Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania oraz zamieści zawiadomienie, podając nazwę (firmę) Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.
b/Wraz z zawiadomieniem Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
c/Oferent podpisuje umowę oraz załącznik uzupełnia i podpisuje wykaz osób realizujących umowę i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
11.ZASTRZEŻENIA
a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

Uwagi:
Godziny urzędowania: pn. - pt: 7:30 - 15:05
12. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO") w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) (,,PZP");
4. w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
6. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

Kontakt:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.